Dz.Urz.ULC.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 9 stycznia 2019 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) w obwieszeniu nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych (Dz. Urz. ULC poz. 69) w pkt 2 lit. c zamiast wyrażenia "Bydgoszcz-Szwederowo / EPBY" powinno być wyrażenie "Bydgoszcz / EPBY".