Dz.Urz.MZ.2018.114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
o sprostowanie błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) obwieszcza się, że w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 111) prostuje się błąd w ten sposób, że w załączniku do obwieszczenia wiersze 177, 178 i 294 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Lp.Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznegoNazwa międzynarodowaPostaćMocWielkość opakowaniaKod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN
177M-M-RvaxProVaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywaproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwać20 fiol. proszku + 20 amp.- strzyk. rozp. bez igieł5909990643691
178M-M-RvaxProVaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywaproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań20 fiol. proszku + 20 amp.- strzyk. rozp. + 40 igieł5909990643752
294VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwń w ampułko- strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 ampułko-strzykawka (0,5 ml) bez igły.5909991302115
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).