Dz.Urz.KGP.2018.88

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) w:
1) zarządzeniu nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń (Dz. Urz. KGP poz. 29, z późn. zm.) w § 16 w ust. 3 w wyliczeniu zamiast oznaczenia lit. a-g powinno być oznaczenie pkt 1-7;
2) zarządzeniu nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. poz. 5, z 2012 r. poz. 52, z 2014 r. poz. 87 oraz z 2018 r. poz. 20) w § 50 w ust. 4 zamiast wyrazów "załącznik nr 1" powinny być wyrazy "załącznik nr 13";
3) zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych (Dz. Urz. KGP poz. 8) w § 1 w pkt 1 zamiast wyrazów "w § 4 ust. 3 pkt 3" powinny być wyrazy "w § 1 ust. 3 pkt 3".