Dz.Urz.ME.2018.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie sprostowania błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) obwieszcza się, że w zarządzeniu Ministra Energii z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 8) w § 3 zamiast wyrazów "2015 r." powinny być wyrazy "2016 r.".
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).