Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 lipca 2013 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 oraz Nr 232, poz. 1378) w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie połączenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA i Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELIK (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 248) w § 5 zamiast wyrazów "art. 231" powinny być wyrazy "art. 231".