Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2012.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2012 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 6 lipca 2012 r.
w sprawie sprostowania błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) w zarządzeniu Nr 3 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz. U. PAA poz. 3) w § 1 pkt 5 powinien mieć brzmienie:

"5) członek - Roman Jóźwik.".