Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) w załączniku do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. MKiDN poz. 57), prostuje się następujący błąd:
- w § 5 w ust. 6 zamiast wyrazów "z działu 750 Administracja publiczna, rozdział 92105, par. 3030." powinny być wyrazy "z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105, par. 3030.".

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).