Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 30 listopada 2012 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) w zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 4) w § 1 zamiast wyrazów: "W załączniku do zarządzenia nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 49, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 3 poz. 20 i Nr 8, poz. 54, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 22), w § 2 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:" powinny być wyrazy: "W załączniku do zarządzenia nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 49, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 3, poz. 20 i Nr 8, poz. 54, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 22), w § 2 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: "13a) udział w planowaniu i sprawozdawczości budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym oraz monitorowaniu i dokonywaniu oceny realizacji tego budżetu w zakresie właściwości Biura;".".