Sprostowanie błędu. - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.20.276

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 października 2010 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17. poz. 95) w zarządzeniu Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" (Dz. Urz. MON Nr 17. poz. 225), prostuje się następujący błąd: w § 4 wyraz "art. 231" zastępuje się wyrazem "art. 231".