Sprostowanie błędu. - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1987.2.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1987 r.

KOMUNIKAT
w sprawie sprostowania błędu

W zarządzeniu nr B/27/VIII/86 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie "Postanowień dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w oddziałach Narodowego Banku Polskiego" (Dz. Urz. NBP z 1987 r. Nr 1, poz. 2) prostuje się błąd w § 1 pkt 1 lit. b, w którym zamiast wyrazów: "od 20.00 do 6.00" powinny być wyrazy: "od 22.00 do 6.00".