Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 19 czerwca 2008 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. Nr 2, prostuje się następujące błędy:
1) w spisie treści w poz. 27 podany jest tytuł obwieszczenia "z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek, dla których na 2007 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji", a powinien być "z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji";
2) w załączniku nr 2 do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji, dotyczącego wykazu jednostek, dla których w budżecie 2008 r. zaplanowano dotacje celowe oraz kwoty dotacji, w kolumnie 3 tabeli - Dotacje celowe na wydatki bieżące w cz. 24 - KiODN jest: "Dotacja podmiotowa wg ustawy budżetowej na 2008 rok (w złotych)"

powinno być: "Dotacje celowe wg ustawy budżetowej na 2008 rok (w złotych)".

______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).