Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2003.5.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2003 r.

OBWIESZCZENIE NR 2
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 19 grudnia 2003 r.
o sprostowaniu błędu.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w zarządzeniu Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. MSZ Nr 2, poz. 5) w tytule zarządzenia data wydania powinna brzmieć: "z dnia 20 marca 2003 r.".