Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 15
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) obwieszcza się, że w ogłoszeniu nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej (Dz. Urz. ULC poz. 57) w § 1 w tabeli w kolumnie "Oznaczenie" zamiast wyrażeń: "TR 351", "TR 352", "TR 353" i "TR 354" powinny być wyrażenia: "TRA 351", "TRA 352", "TRA 353" i "TRA 354".