Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2013.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 stycznia 2013 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) w regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 20 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 61) w:
1) § 27 zamiast wyrazu "DPR" powinien być wyraz "DRP";
2) § 35 w:
a) ust. 3 zamiast wyrazów "pkt 1-9" powinny być wyrazy "pkt 1-10",
b) ust. 4 zamiast wyrazów "pkt 10-13" powinny być wyrazy "pkt 11-14";
3) § 37 w ust. 1 zamiast wyrazu "obrony" powinien być wyraz "ochrony".