Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2007.5.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 19 listopada 2007 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w zarządzeniu nr 93 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 października 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi (Dz. Urz. GUM Nr 13, poz. 91) w § 1 zamiast wyrazów "Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie" powinny być wyrazy "Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi".