Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2007.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 19 listopada 2007 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w załączniku do zarządzenia nr 60 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 października 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie (Dz. Urz. GUM Nr 9, poz. 58) prostuje się następujące błędy:
1) w § 3 w ust. 1 w pkt 7 zamiast wyrazów "Referat ds. Jakości;" powinny być wyrazy "Referat ds. Jakości (SJ);";
2) w § 17 w pkt 16 zamiast średnika powinna być kropka.