Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1974.12.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1974 r.

INSTRUKCJA Nr 17/KS
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 kwietnia 1974 r.
w sprawie sprawozdawczości z wykonania planów rewizji gospodarczej i jej wyników.

W związku z § 32 pkt 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji gospodarczej (Monitor Polski Nr 55, poz. 362) ustala się, co następuje:
§  1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Nr 191 Rady Ministrów z dnia 10 września 1971 r. w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 48, poz. 309),
2) ministrze - należy przez to rozumieć również kierownika równorzędnego organu naczelnego, urzędu centralnego lub prezesa banku,
3) urzędzie wojewódzkim - należy przez to rozumieć również urząd miasta wyłączonego z województwa,
4) wydziale finansowym lub innym wydziale - należy przez to rozumieć wydział finansowy lub inny wydział, którego kierownik został upoważniony przez terenowy organ administracji państwowej na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 277) do załatwiania w jego imieniu określonych zadań.
§  2.
1. Jednostki organizacyjne określone w § 21 i 22 uchwały, a także banki oraz zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych sporządzają roczne sprawozdanie z wykonania planu rewizji gospodarczej i jej wyników - zwane dalej "sprawozdaniem z rewizji".
2. Właściwi ministrowie i wojewodowie (prezydenci miast wyłączonych z województw) mogą wprowadzić obowiązek sporządzania sprawozdań z rewizji także za okresy półroczne oraz ustalić terminy ich składania.
3. Sprawozdaniem z rewizji należy objąć dane o rewizjach przeprowadzonych przez rewidentów powołanych w trybie ustalonym w § 31 uchwały.
§  3.
1. Oddziały wojewódzkie banków, jak również centrale zjednoczeń (jednostki równorzędne) objęte budżetem centralnym składają sprawozdania z rewizji jednostek działających w ich ramach, obejmujące dane sprawozdania własnego oraz sprawozdań działających w ich ramach kombinatów lub przedsiębiorstw wielozakładowych - w których powołano rewidentów - w terminie do 25 dni roboczych po upływie roku sprawozdawczego:
1) właściwemu ministerstwu,
2) Najwyższej Izbie Kontroli - właściwemu zespołowi branżowemu.
2. Ministerstwa (równorzędne organy naczelne, urzędy centralne i centrale banków) sporządzają zbiorcze sprawozdania z rewizji obejmujące dane sprawozdania własnego, sprawozdań central zjednoczeń (jednostek równorzędnych) oraz jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych ministrowi i składają je w terminie do 50 dni roboczych po upływie roku sprawozdawczego:
1) Ministerstwu Finansów - Departamentowi Księgowości,
2) Najwyższej Izbie Kontroli - właściwemu zespołowi branżowemu.
3. Jeżeli właściwi ministrowie działając na podstawie uprawnień wynikających z uchwały, ustalą odmienne zasady organizacji rewizji i jej przeprowadzania w odniesieniu do jednostek terenowych, podlegających ich zwierzchniemu nadzorowi, wówczas sporządza się odrębne sprawozdanie z rewizji tych jednostek i składa organom wymienionym w ust. 2 - w terminie do 50 dni roboczych po upływie roku sprawozdawczego.
§  4.
1. Centrale terenowych zjednoczeń (jednostki równorzędne) oraz terenowe przedsiębiorstwa wielozakładowe, podległe bezpośrednio radom narodowym stopnia wojewódzkiego sporządzają sprawozdanie z rewizji jednostek działających w ich ramach i składają je w terminie ustalonym w § 3 ust. 1:
1) wydziałowi finansowemu w urzędzie wojewódzkim,
2) właściwemu ministerstwu,
3) właściwej delegaturze Najwyższej Izby Kontroli.
2. Wydziały (jednostki równorzędne) w urzędach wojewódzkich, w których powołano rewidentów, sporządzają sprawozdanie z rewizji gospodarczej i składają je w terminie ustalonym w § 3 ust. 1:
1) wydziałowi finansowemu w urzędzie wojewódzkim,
2) właściwemu ministerstwu,
3) właściwej delegaturze Najwyższej Izby Kontroli.
3. Wydziały finansowe w urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia powiatowego sporządzają sprawozdanie z przeprowadzonych przez siebie rewizji gospodarczych i składają je w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 - wydziałowi finansowemu w urzędzie wojewódzkim.
4. Wydziały finansowe w urzędach wojewódzkich sporządzają na podstawie sprawozdań z rewizji jednostek podległych i nadzorowanych następujące odrębne zbiorcze sprawozdania:
1) jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1,
2) wydziałów finansowych,
3) jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 2 i 3,

i składają je w terminach ustalonych w § 3 ust. 2:

a) Ministerstwu Finansów - Departamentowi Księgowości,
b) właściwe jdelegaturze Najwyższej Izby Kontroli.

Sprawozdanie zbiorcze z rewizji wydziałów finansowych obejmuje dane sprawozdania własnego wydziału finansowego w urzędzie wojewódzkim i wydziałów finansowych terenowych organów administracji państwowej stopnia powiatowego. Sprawozdanie zbiorcze z rewizji jednostek wymienionych w ust. 2 i 3 obejmuje dane sprawozdania własnego wydziału finansowego urzędu wojewódzkiego, innych wydziałów (jednostek równorzędnych) urzędu wojewódzkiego, wydziałów finansowych urzędów terenowych organów administracji państwowej stopnia powiatowego, jak też przedsiębiorstw i zakładów na pełnym rozrachunku gospodarczym podporządkowanych bezpośrednio wojewódzkiej radzie narodowej, a nie objętych zjednoczeniem (zrzeszeniem) terenowym.

§  5. Sprawozdanie z rewizji składa się z części liczbowej i części opisowej. Część liczbową sprawozdania z rewizji sporządza się na formularzu Min. Fin. Nr 7930/I o symbolu MF - rew. zarejestrowanym w GUS za nr IX/103/31.
§  6. Sporządzając sprawozdanie liczbowe należy przestrzegać następujących zasad:
1) przy wypełnianiu poszczególnych rubryk sprawozdania:
a) jednostki wymienione w § 3 ust. 1 i w § 4 ust. 1 wykazują na stronie 1 w rubryce 3 i na stronie 2 w rubryce 4 i 5 sprawozdania z rewizji dane dotyczące przedsiębiorstw i zakładów państwowych działających wg zasad rozrachunku gospodarczego, a na stronie 1 w rubryce 4 i na stronie 2 w rubryce 6 i 7 sprawozdania z rewizji dane dotyczące rewizji gospodarczych jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych itp.,

Dane dotyczące rewizji central zjednoczeń (jednostek równorzędnych) należy wykazywać na stronie 1 w rubryce 3 i na stronie 2 w rubryce 4 i 5 sprawozdania z rewizji,

b) ustalenia zawarte pod 1it. a) stosuje się również do sporządzanych zbiorczych sprawozdań z rewizji,
c) jednostki wymienione w § 4 ust. 2 i 3 wykazują na stronie 1 w rubryce 3 i na stronie 2 w rubryce 4 i 5 sprawozdania z rewizji dane dotyczące rewizji przedsiębiorstw i zakładów państwowych działających wg zasad rozrachunku gospodarczego, podporządkowanych bezpośrednio właściwym radom narodowym nie zgrupowanych w terenowym zjednoczeniu (zrzeszeniu), a na stronie 1 w rubryce 4 i na stronie 2 w rubryce 6 i 7 sprawozdania z rewizji dane odnoszące się do rewizji gospodarczych jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz organizacji społecznych dotowanych z budżetu Państwa itp.,
d) ustalenia zawarte pod lit. c) stosuje się również do sporządzanych przez wydziały finansowe w urzędach wojewódzkich zbiorczych sprawozdań z rewizji,
e) dane dotyczące rewizji gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych działających wg zasad rozrachunku gospodarczego należy wykazywać na stronie 1 w rubryce 3 i na stronie 2 w rubryce 4 i 5 sprawozdania z rewizji.
2) przy wypełnianiu poszczególnych wierszy sprawozdania:

w wierszu 1 - podaje się liczbę samodzielnie bilansujących jednostek organizacyjnych podlegających rewizji gospodarczej wg stanu na początek roku sprawozdawczego;

w wierszu 2 - wykazuje się liczbę jednostek organizacyjnych, podlegających rewizji gospodarczej, w których w danym okresie sprawozdawczym przeprowadzono rewizję problemową, kompleksową, pełną lub doraźną co najmniej o charakterze rewizji problemowej;

w wierszach 3 i 4 - podaje się średnią roczną liczbę etatów rewidentów przydzielonych oraz średnią roczną liczbę etatów rewidentów obsadzonych w komórce rewizyjnej;

w wierszu 5 - wykazuje się liczbę kierowników komórek rewizyjnych kierujących pracą co najmniej 5 rewidentów i pobierających wynagrodzenie funkcyjne oraz średnią roczną liczbę rewidentów zajmujących się wyłącznie metodologią rewizji gospodarczej;

w wierszach 6 i 7 - wykazuje się liczbę spraw noszących znamiona przestępstw gospodarczych i innych czynów powodujących szkody gospodarcze, ujawnionych przez rewidentów w wyniku przeprowadzonych rewizji, kwalifikujących się do skierowania do organów powołanych do ścigania przestępstw lub sądów.

Przez przestępstwa gospodarcze rozumie się przestępstwa przeciwko mieniu społecznemu w szczególności: zagarnięcie mienia społecznego, karalną niegospodarność i niedobór w mieniu przekraczający dozwolone granice.

Przez inne czyny powodujące szkodę gospodarczą należy rozumieć takie działania lub zaniechania, które nie mają charakteru przestępstwa, jeżeli w ich wyniku nastąpiło uszczuplenie majątku jednostki rewidowanej lub Skarbu Państwa;

w wierszu 8 - wykazuje się kwotę strat w tysiącach złotych powstałych w wyniku naruszeń noszących znamiona przestępstw gospodarczych, ujawnionych przez rewidentów w toku przeprowadzania rewizji gospodarczych i ustalonych w okresie sprawozdawczym;

w wierszu 9 - wykazuje się kwotę strat powstałych w wyniku innych czynów powodujących szkody gospodarcze, ujawnionych przez rewidentów w toku przeprowadzania rewizji gospodarczych i ustalonych w okresie sprawozdawczym;

w wierszach 10, 11 i 12 - wykazuje się liczbę spraw z tytułu ujawnionych naruszeń noszących znamiona przestępstw i innych czynów powodujących szkody gospodarcze, skierowanych w okresie sprawozdawczym na drogę postępowania karnego, cywilnego oraz do komisji orzekających w sprawach naruszenia dyscypliny budżetowej;

w wierszach 13 i 14 - wykazuje się łączną kwotę w tys. złotych roszczeń skierowanych do dochodzenia na drodze postępowania sądowego i pojednawczego (dobrowolna zgoda osób, które wyrządziły szkodę na uregulowanie roszczeń) z tytułu ujawnionych przez rewizję gospodarczą nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw i innych czynów powodujących szkody gospodarcze, oraz innych przypisanych należności do zwrotu - w okresie sprawozdawczym;

w wierszu 15 - należy wykazać liczbę pracowników ukaranych karami dyscyplinarnymi, porządkowymi, przez sądy i inne organy na skutek ujawnionych przez rewidentów w toku przeprowadzania rewizji przestępstw gospodarczych oraz innych czynów i nieprawidłowości powodujących szkody gospodarcze;

w wierszu 16 - należy wykazać liczbę pracowników zwolnionych dyscyplinarnie z pracy w wyniku rewizji, na wniosek organu kontrolującego;

w wierszach 19 i 20 - wykazuje się liczbę rewidentodni wykorzystanych przez rewidentów zakładowych, oraz pracowników innych służb nie będących rewidentami na przeprowadzenie rewizji wspólnych z rewidentami jednostek nadrzędnych itp.;

w wierszach 21 do 25 - wykazuje się liczbę zaplanowanych i zakończonych rewizji gospodarczych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym. Niezakończone rewizje gospodarcze należy zaliczyć do tego okresu sprawozdawczego, w którym zostaną zakończone;

w wierszu 27 - wykazuje się nominalny czas pracy rewidentów, stanowiący czas kalendarzowy zmniejszony o dni wolne od pracy, tj. niedziele i święta pomnożony przez średnią roczną liczbę etatów rewidentów zatrudnionych;

w wierszach 28 do 32 - wykazuje się liczbę rewidentodni zaplanowannych (norma przeciętna dla jednego rewidenta wynosi w stosunku rocznym 200 rewidentodni), oraz wykorzystanych na przeprowadzenie rewizji gospodarczych zakończonych w rewidowanych jednostkach organizacyjnych łącznie z napisaniem protokółów i naradami porewizyjnymi;

w wierszach 34 do 35 - wykazuje się liczbę rewidentodni czasu pracy rewidentów związanych z ich udziałem w ekipie kontrolnej, koordynowanej przez jednostkę zarządzającą przeprowadzenie rewizji (NIK, IKR, ministerstwa itp.);

w wierszu 36 - wykazuje się liczbę rewidentodni zużytych na doraźnie zlecone rewizje gospodarcze w jednostkach organizacyjnych nie podlegających kompetencji rewizyjnej jednostki sprawozdawczej;

w wierszu 37 - wykazuje się liczbę rewidentodni wykorzystanych na rewizje gospodarcze nie zakończone w okresie sprawozdawczym;

w wierszu 38 - wykazuje się liczbę rewidentodni zaplanowanych i rzeczywiście wykorzystanych na inne prace związane z rewizją jak: przygotowanie do rewizji, opracowanie wniosków, zarządzeń porewizyjnych, czynności związanych z kierowaniem zespołem rewidentów, sporządzanie planów, sprawozdawczości z rewizji, pobyt w związku z rewizją w sądach, w prokuraturze, organach MO itp. odprawy, narady i szkolenia rewidentów w zakresie rewizji itp.;

w wierszu 39 - wykazuje się liczbę dni zaplanowanych na urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe (macierzyńskie, szkoleniowe), ćwiczenia wojskowe, badanie sprawozdań finansowych w charakterze biegłych księgowych i w trybie nadzoru, prace społeczne rewidentów - w wykonaniu ponadto wszelkie inne nieplanowane urlopy okolicznościowe, oraz zwolnienia lekarskie itp.

§  7. Część opisowa sprawozdania z rewizji powinna zawierać:
1) ocenę wykonania planu rewizji w okresie sprawozdawczym oraz przyczyny ewentualnych odchyleń od planu,
2) omówienie wykorzystania czasu pracy rewidentów oraz przyczyny odchyleń od założonego planu rewidentodni,
3) zwięzłą informację o nadużyciach, nieprawidłowościach i niedociągnięciach (typowe przypadki ujawnionych w czasie rewizji znaczniejszych i powtarzających się nadużyć, nieprawidłowości, marnotrawstwa i niegospodarności - jednostki organizacyjne, w których je stwierdzono, stanowiska służbowe pracowników winnych czynu przestępnego lub braku nadzoru, kwoty, przyczyny i okoliczności powstawania wymienionych nadużyć i nieprawidłowości, wnioski w sprawie ich zwalczania),
4) w odniesieniu do jednostek i zakładów budżetowych - omówienie ponadto przypadków naruszenia dyscypliny budżetowej, ujawnionych podczas przeprowadzenia rewizji,
5) wnioski dotyczące zwiększenia skuteczności działania aparatu rewizyjnego.
§  8. Sprawozdawczość objęta niniejszą instrukcją obowiązuje począwszy od sprawozdań z wykonania planów rewizji gospodarczej i jej wyników za rok 1974.
§  9. Traci moc instrukcja Nr 59/KS z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie sprawozdawczości z wykonania planów rewizji gospodarczej i jej wyników (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 39) z wyjątkiem § 9 tej instrukcji.