Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.52

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 marca 2013 r.

OGŁOSZENIE Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie sprawozdania z działalności za rok 2011 IBCOL Polska Sp. z o.o. w obszarze osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego w zakresie wynikającym z Certyfikatu Nr PL-01/2011

Na podstawie art. 128a ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) ogłasza się sprawozdanie z działalności za rok 2011 IBCOL Polska Sp. z o.o.w obszarze osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego w zakresie wynikającym z Certyfikatu Nr PL-01/2011, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SPRAWOZDANIE

z działalności za rok 2011 w obszarze osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego w zakresie wynikającym z Certyfikatu Nr PL-01/2011

SPRAWOZDANIE za 2011 r.

Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U, z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz § 3 pkt 9, ppkt c). rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421 oraz z 2006 r. Nr 158, poz. 1125)

po rozpoznaniu wniosku IBCOL Polska Sp. z o.o. 02 - 956 Warszawa, ul. Rumiana 86 z dnia 02 sierpnia 2010 roraz po przeprowadzeniu procesu certyfikacji wymaganego w art. 160 ust.2 wyżej wymienionej ustawy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzją nr 3 z dnia 25.01.2011r.

wydał firmie IBCOL Sp z o.o. Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej upoważniający do zapewniania służb meteorologicznych dla żeglugi powietrznej nr PL-01/2011.

Firma IBCOL Polska Sp. z o.o. została uznana za zdolną do świadczenia usług w zakresie zgodnym z art. 160 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 71 1, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz, 331) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421 oraz z 2006 r. Nr 158, poz. 1125)

w zakresie:

1. Wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych;
2. Przygotowania prognoz meteorologicznych;
3. Opracowywania ostrzeżeń meteorologicznych;
4. Informowania o warunkach meteorologicznych;
5. Dystrybucji informacji meteorologicznych;
6. Opracowywania danych klimatycznych.

Zgodnie ze specyfikacją operacyjną załączoną do certyfikatu służba meteorologiczna jest zapewniana przez:

1. Lotniskowe Biuro Meteorologiczne na lotnisku Modlin (EPMO)
2. Biuro Prognoz Lotniczych w Warszawie.

Zadania LBM Modlin:

- opracowywanie 9 h prognoz TAF;
- wykonywanie obserwacji co 30' i przygotowywanie komunikatów METAR;
- prowadzenie briefingu dla załóg lotniczych;
- opracowywanie ostrzeżeń lotniskowych zgodnie z kryteriami zawartymi w "Porozumieniu z Zarządzającym";
- udzielanie konsultacji meteorologicznych dla Zarządzającego, służb ruchu lotniczego i załóg statków powietrznych.

Zadania BPL Warszawa:

- Sprawowanie nadzoru nad działalnością LBM Modlin;
- opracowanie informacji SIGMET, GAMET i AIRMET (produkty nie opracowywane na bieżąco. BPL jest przygotowane do ich opracowywania, opracowuje je treningowo);
- opracowywanie SIGWX dla rejonu lotniska Modlin;
- opracowywanie dokumentacji lotniczo meteorologicznej dla użytkowników; przestrzeni powietrznej;
- opracowywanie i udostępnianie prognoz TAF dla lotnisk;
- opracowywanie ostrzeżeń lotniskowych dla lotnisk;
- monitorowanie depesz TAF;
- analizy klimatologiczne;
- udzielanie konsultacji meteorologicznych.

Główne cele zaplanowane na rok 2011

Główne cele zaplanowane do osiągnięcia przez firmę IBCOL Polska na rok 2011 to:

1. Przedłużenie umowy na wykonywanie osłony meteorologicznej na lotnisku Warszawa-Modlin.
2. Rozszerzenie działalności o Biuro Prognoz.
3. Zakup i instalacja satelitarnego systemu odbioru danych meteorologicznych SADIS.
4. Prowadzenie osłony meteorologicznej dla PAŻP w całości lub części.
5. Odkupienie od PAŻP automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych.
6. Założenie lotniskowej stacji meteorologicznej na lotnisku Lublin.

Realizacja założonych w 2011 głównych celów.

1. Umowa na osłonę meteorologiczna lotniska Warszawa Modlin nie została przedłużona. Zarządzający lotniskiem w dniu 7.07.2011 ogłosił przetarg na osłonę meteorologiczną. Firma IBCOL Polska złożyła ofertę w wysokości 147,60 pln. /brutto/ za godzinę. W dniu 15.09.2011 miało miejsce rozstrzygnięcie przetargu, który wygrał IMGW PIB oferujący usługi pełnej osłony meteorologicznej na lotnisku Warszawa -Modlin za 23,56 pln. /brutto/. W związku z tym, ze oferowana przez IMGW PIB cena nosi wszelkie znamiona ceny dumpingowej i nieuczciwej konkurencji, IBCOL Polska wystąpiła do właściwego Sądu z pozwem o uznanie tego za czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd Okręgowy w dniu 18.01.2012 uznał roszczenia firmy i wydał postanowienie o zakazie wykonywania umowy zawartej pomiędzy IMGW-PIB a Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin, na zapewnienie osłony meteo dla lotniska.
2. Firma IBCOL Sp. z o.o. w dniu 23.05.2011r. wystąpiła do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o rozszerzenie uprawnień wynikających z certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej na Biuro Prognoz Lotniczych w Warszawie. Po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego Certyfikat został rozszerzony, decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 6/LOŻ/2011 z dnia 20 lipca 2011r.
3. Po analizie kosztów i warunków korzystania z transmisji SADIS, zostało zestawione łącze naziemne do transmisji SADIS.
4. W dniu 05.02.2011 r PAŻP ogłosił przetarg na. osłonę meteorologiczną. Do przetargu firma IBCOL Polska przystąpiła jako jedyny oferent W SIWZ zamawiający wskazał termin gotowości do świadczenia usługi - od 23 kwietnia 2011r. Ze względu na nierealny termin IBCOL Polska złożył ofertę z terminem realizacji 4 miesiące od daty złożenia zamówienia tj . od 23 sierpnia 2011r. Oferta jako nie spełniająca warunków została odrzucona.
5. Kilkakrotne wystąpienia zarówno do Ministra Infrastruktury jak i PAZP zawierające ofertę odkupienia automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych po uzgodnionej cenie rynkowej pozostały bez odpowiedzi.
6. Zarządzający lotniskiem Lublin nie zdecydował w roku 2011 o uruchomieniu procedury przetargowej na osłonę meteorologiczną na zarządzanym lotnisku.

Ponadto, w dniu 7.06.2011r. IBCOL Polska wystąpił do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o wyznaczenie jako instytucji zapewniającej osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego na zasadach wyłączności dla lotniska Modlin. Wniosek, do chwili obecnej pomimo przekroczenia wszelkich dopuszczalnych według Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz odpowiedni rozporządzeń terminów pozostał bez odpowiedzi.

I.

 Ocena poziomu skuteczności działania dostarczonych służb żeglugi powietrznej

W okresie podlegającym sprawozdaniu firma IBCOL Sp z o.o. utrzymywała w gotowości do świadczenia usług osłony meteorologicznej dwie komórki organizacyjne. Lotniskowe Biuro Meteorologiczne na lotnisku Modlin oraz Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. Funkcjonowanie na lotnisku Modlin odbywało się w oparciu o "Porozumienie z Zarządzającym", zgodnie z którym osłona meteorologiczna była świadczona wyłącznie dla lotnictwa ogólnego bazującego na lotnisku Modlin oraz lotniskowej służby AFIS.

Do czasu certyfikacji lotniska i rozpoczęcia obsługi lotów rozkładowych i nierozkładowych jako podstawę oceny skuteczności działania dostarczonych służb żeglugi powietrznej przyjęto:

- opinie użytkowników lotniska Modlin (Zarządzający, służby AFIS, użytkownicy z sektora lotnictwa ogólnego) - opinie pozytywne;
- realizacje wskaźników i celi określonych w Podręczniku bezpieczeństwa Meteo - zgodne z założonymi.

II.

 Informacje na temat skuteczności działania instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w porównaniu z docelowymi poziomami skuteczności działania ustalonymi w planie biznesowym, o którym mowa w pkt 2.2.1, oraz dostosowanie faktycznej skuteczności działania do planu rocznego za pomocą wskaźników skuteczności działania ustalonych w planie rocznym.

Nie dotyczy.

III.

 Wyjaśnienie rozbieżności z docelowymi poziomami i wskazanie środków służących usunięciu luk w okresie odniesienia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 549/2004;

Nie dotyczy.

IV.

 Zmiany w operacjach i infrastrukturze

Firma IBCOL Sp. z o.o. w dniu 23.05.2011r. wystąpiła do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o rozszerzenie uprawnień wynikających z certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej na Biuro Prognoz Lotniczych w Warszawie. Certyfikat został rozszerzony, decyzją nr 6/LOŹ/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

Od 30.06.2011 w ramach testów depesza METAR była przygotowywana i wydawana co 30'. W chwili obecnej uruchomiona została procedura wprowadzenia zmian do dokumentacji.

V.

 Wyniki finansowe, jeśli nie są osobno publikowane zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 550/2004

Wyniki finansowe firmy IBCOL Sp. z o.o. są osobno publikowane w Monitorze Polskim B.

VI.

 Informacje dotyczące formalnego procesu konsultacji z użytkownikami służb instytucji

Zostały przeprowadzone konsultacje z następującymi użytkownikami:
- służby operacyjne lotniska - brak uwag, pozytywna ocena świadczonych usług,
- zarządzający lotniskiem - brak uwag, pozytywna ocena świadczonych usług,

konsultacje z użytkownikami przestrzeni powietrznej będą przeprowadzone za pomocą ankiety udostępnionej na stronie internetowej w drugiej dekadzie stycznia 2012r.

VII.

 Informacje na temat polityki kadrowe

W okresie podlegającym sprawozdaniu nie było żadnych zmian kadrowych w stosunku do danych przedstawionych we wniosku o certyfikację.