Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2018.63

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 42
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie Sprawozdania z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2017 - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o. o.

Na podstawie art. 128a ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się Sprawozdanie z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2017 - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o. o., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2017.

MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA - MODLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nowy Dwór Mazowiecki 05-10-2018

Informacje dotyczące roku 2017

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych funkcji biznesowych dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. W 2017 r., jak i poprzednich latach, Spółka dążyła do stałego udoskonalania wszelkich strategii i procesów w ceiu zapewnienia, iż działalność lotnicza odbywa się w warunkach zrównoważonej alokacji zasobów organizacji, ukierunkowanej na zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa oraz realizacji krajowych i międzynarodowych standardów świadczenia usług.

Jednocześnie w roku 2017 Spółka dążyła do doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, jak również rozwijania kultury bezpieczeństwa w realizacji procesów Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

W tym celu w roku 2017 realizowano działania wskazane poniżej:

1. Zabezpieczenie operacji lotniczych, zapewnianych przez służbę AFIS na wymaganym prawem poziomie bezpieczeństwa poprzez traktowanie bezpieczeństwa jako najwyższego priorytetu organizacyjnego stojącego ponad wszelkimi naciskami handlowymi, operacyjnymi, środowiskowymi czy społecznymi.

2. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem służby AFIS w przestrzeni powietrznej lotniska Warszawa/Modlin poprzez aktywne zaangażowanie w System Zarządzania Bezpieczeństwem całej kadry kierowniczej.

3. Stałe monitorowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, wymagań i zalecanej praktyki w zakresie bezpieczeństwa dotyczącego działalności służby AFIS.

4. Promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i użytkowników lotniska.

5. Zapewnianie sposobów skutecznego komunikowania kwestii związanych z bezpieczeństwem wszystkim pracownikom oraz użytkownikom lotniska Warszawa/Modlin poprzez system dobrowolnego i obowiązkowego zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem, gdzie wszystkie swoje "spostrzeżenia" w ramach obowiązkowego systemu zgłaszania zdarzeń należy zgłaszać bezpośrednio do DOPL, lub chcąc zachować poufność, w ramach dobrowolnego systemu zgłaszania za pośrednictwem skrzynek SMS z wykorzystaniem formularza PLM-01.

6. Realizacja niezbędnych szkoleń dla służby AFIS.

7. Zapewnienie wszelkich niezbędnych zasobów, zarówno finansowych jak i sprzętowych, szkoleniowych i ludzkich dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania lotniska oraz służby AFIS.

8. Zapewnienie stałego i właściwego obiegu informacji związanych z aktualnymi celami bezpieczeństwa w Spółce.

9. Zapewnienie właściwej struktury organizacyjnej, z jasnym określeniem dla wszystkich pracowników i kadry zarządzającej ich obowiązków, odpowiedzialności i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa.

10. Zarządzanie Systemem Bezpieczeństwa i jego ciągłe doskonalenie przez procesy zapewniające podejmowanie odpowiednich i adekwatnie skutecznych kroków.

11. Sprawowanie nadzoru nad zewnętrznymi dostawcami usług i towarów w obszarze spełnienia standardów bezpieczeństwa.

Od roku 2015 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modiin został włączony do Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2015 - 2019.

Łącznie za rok 2017 Spółka wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z czterema wnioskami o wypłatę kwot dotacji celowych na rozliczenie kosztów refundowanych utrzymania Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) w przestrzeni niekontrolowanej ATZ EPMO. Kwoty wnioskowanych dotacji celowych za rok 2017 prezentuje poniższa tabela.

Za okres
1.01-31.12.2017
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za 1 kw 2017 r12 470,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za II kw 2017 r112 326,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za III kw 2017 r74 154,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za IV kw 2017 r14 779,00
Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej, razem213 729,00

W roku 2017 Spółka w związku z prowadzoną działalnością instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej poniosła następujące koszty:

a) koszty personelu

Poniesione w roku 2017 koszty personelu to koszty wynagrodzeń zasadniczych pracowników zaangażowanych w realizację zadań służby AFIS wraz z narzutami na wynagrodzenia z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. nie zatrudniał w roku 2017 dedykowanych pracowników do obsługi meteo. Usługi meteo świadczone były przez cały ten okres przez IMGiW. Zespół AFIS korzystał z danych i urządzeń meteo w zakresie swoich uprawnień i obowiązków.

b) inne koszty operacyjne

Poniesione w roku 2017 inne koszty operacyjne to przede wszystkim koszty związane z używanymi przez służby AFIS elementami infrastruktury, takie jak koszty remontów i serwisu, usług związanych z obsługą komunikacji i teleinformatyki, inne koszty usług obcych oraz materiałów i mediów.

c) amortyzacja

Poniesione w roku 2017 koszty amortyzacji dotyczą Wieży Kontroli Lotów ("TWR"), urządzeń Meteo, z których korzysta zespół AFIS oraz samochodu wykorzystywanego przez służby AFIS.

d) koszt kapitału

Koszty kapitału zostały wyliczone w oparciu o wartość netto środków trwałych wymienionych w punkcie dotyczącym amortyzacji.

Do wyliczenia kosztów kapitału skorygowano wartość netto środków trwałych dla każdego roku o wskaźnik 25,3% odzwierciedlający poziom wkładu własnego.

Wskaźnik ROE przyjęto na poziomie oprocentowania czteroletnich obligacji skarbowych czyli 3,5% w skali roku.

Oprocentowanie obligacji przyjęto w/g aktualnego poziomu oprocentowania obligacji wyemitowanych przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

Szczegółowe zestawienie poniesionych przez Spółkę w roku 2017 r. kosztów związanych z prowadzoną działalnością instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej prezentuje poniższa tabela:

Za okres
1.01-31.12.2017
Koszty wynagrodzenia297 634,92
Składki ZUS60 618,31
Inne usługi obce9 442,44
Koszty remontów i serwisu11 576,17
Obsługa IT i komunikacja53 544,00
Certyfikacja2 616,50
Samochód i podróże służbowe8 581,48
Media (elektryczność, woda, ogrzewanie)5 881,95
Amortyzacja28 012,38
Koszty kapitału9 745,86
Koszty AFIS razem487 654,01

Wynik finansowy instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2017 przedstawia się następująco:

Za okres
1.01-31.12.2017
Przychody - dotacja celowa213 729,00
Przychody opłaty za usługę nawigacji terminalowej1 604,55
Koszty AFIS(487 654,01)
Wynik finansowy - strata(272 320,46)

Prezentowane przychody z tytułu dotacji celowej nie uwzględniają ewentualnych korekt dokonywanych na potrzeby rocznego rozliczenia dotacji, które to zgodnie z przepisami dokonywane jest wraz ze składaniem wniosku za drugi kwartał roku następnego. Różnice te nie powinny jednak mieć materialnego znaczenia przy ocenia sytuacji finansowej AFIS w roku 2017.

Ocena skuteczności działania dokonywana jest w ramach obowiązków sprawozdawczych przedkładania baz kosztowych do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych. Proces koordynuje ULC udostępniając odpowiednie tabele sprawozdawcze opłat terminalowych do wypełnienia.

Niezależnie Spółka wypełnia, opracowany przez PRU EUROCONTROL i przekazywany przez ULC szablon sprawozdania z monitorowania realizacji Planu Skuteczności Działania zawierający informacje w zakresie działalności Spółki jako instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w obszarze terminalowej efektywności kosztowej. W przypadku Spółki w sprawozdaniu stwierdzono jedynie fakt poniesienia niższych kosztów w roku 2017 niż zakładano pierwotnie w Planie Skuteczności Działania w związku z czym dalsze wyjaśnienia (plan naprawczy) nie były wymagane.

W roku 2017 nie wystąpiły zmiany w operacjach i infrastrukturze związanej z zapewnieniem służby żeglugi powietrznej AFIS.

Poniża tabela zawiera porównanie kosztów rzeczywistych do kosztów zawartych w Planie Skuteczności Działania. Dane przedstawiono w pełnych tysiącach złotych.

Koszty2017 Wykonanie2017 PlanRóżnica
Personel358,3390,0-31,7
Inne koszty operacyjne99,6563,1-463,5
Amortyzacja23,042,5-19,5
Koszty kapitału6,825,5-18,7
Koszty nadzwyczajne000
Razem koszty487,71021,1-533,4

Koszty personelu - Niższe koszty wynikają ze zmiany struktury zatrudnienia osób zaangażowanych w AFIS i mniejszego wymiaru pracy służb.

Inne koszty operacyjne - Niższe niż zakładano koszty napraw i serwisu, usług obcych, szkoleń i edukacji głównie na skutek mniejszej niż zakładano aktywności służb AFIS.

Amortyzacja - Koszty poniżej planu w związku z ograniczaniem w ciągu roku średniej długości czasu pracy służb AFIS na dobę, a tym samych mniejsze od planowanego wykorzystanie istniejącej infrastruktury rzeczowych aktywów trwałych.

Koszt kapitału - Niższe z powodu zmniejszenia wymiaru czasu, w którym wykorzystywana jest infrastruktura na potrzeby AFIS.

Ponieważ koszty kształtowały się poniżej kosztów zawartych w planie skuteczności działania i nie przewiduje się, aby w kolejnych latach sytuacja miała ulec zmianie nie ma potrzeby wskazywania środków i działań, które zostaną podjęte do wyeliminowania luk.

Proces konsultacji z użytkownikami służb żeglugi powietrznej odbywa się pod kuratelą i z inicjatywy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Spółka nie prowadzi samodzielnie konsultacji z użytkownikami służb, jednak dane przekazywane do ULC brane są pod uwagę w trakcje formalnego procesu konsultacji.

W roku 2017 Spółka w ramach działań instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej zatrudniała wystarczająca liczbę certyfikowanych pracowników, dbając jednocześnie o utrzymanie odpowiedniego poziomu kwalifikacji, umiejętności i uprawnień poprzez zapewniania udziału w odpowiednich kursach i szkoleniach.

Sprostowanie informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2016

W sprawozdaniu z działalności za rok 2016 w części dotyczącej AFIS podano błędną kwotę dotacji należnej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych tj. 339 122 zł. Prawidłowa kwota należnej dotacji za rok 2016 ustalona została na podstawie wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego opinii dotyczącej rocznego rozliczenia kosztów refundowanych za rok 2016. Opinia, o której mowa została wydana po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności. Spółka uwzględniając uwagi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zweryfikowała kwotę należnej dotacji pierwotnie wykazanej w sprawozdaniu

z działalności za rok 2016. Ostatecznie poprawna kwota należnej dotacji za rok 2016 wyniosła 324 977 zł.