Dz.Urz.ULC.2019.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie Sprawozdania Radom Meteo Sp. z o.o. z działalności za rok 2017 w obszarze osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 128a ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się Sprawozdanie Radom Meteo Sp. z o.o. z działalności za rok 2017 w obszarze osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego w zakresie wynikającym z Certyfikatu Nr PL-02/2015, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

SPRAWOZDANIE RADOM METEO SP. Z O.O.

z działalności za rok 2017 w obszarze osłony

meteorologicznej lotnictwa cywilnego w zakresie

wynikającym z Certyfikatu Nr PL-02/2015

RADOM, CZERWIEC 2018

grafika