Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.23.236

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie sposobu używania flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczystości poza granicami państwa oraz w kontaktach międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:

§  1. W uroczystościach poza granicami państwa oraz w kontaktach międzynarodowych na terenie kraju, w składzie wojskowej asysty honorowej, zwanej dalej "asystą", występuje poczet flagowy z flagą państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na drzewcu, zwaną dalej "flagą państwową".
§  2. W uroczystościach, o których mowa w pkt. 1, dopuszcza się równoczesne występowanie w składzie asysty pocztu flagowego oraz pocztu sztandarowego jednostki wojskowej.
§  3. W skład pocztu flagowego wchodzą dowódca, flagowy i asystent.
§  4. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz Dowódca Garnizonu Warszawa:
1) zapewnią zaopatrzenie podległych dowództw, stosownie do potrzeb, w niezbędną liczbę flag państwowych;
2) każdorazowo wyposażać będą we flagę państwową poczty flagowe wystawiane przez podległe jednostki wojskowe.
§  5. Wzór drzewca, o którym mowa w pkt 1, oraz sposób mocowania flagi państwowej określa załącznik do zarządzenia.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR DRZEWCA ORAZ SPOSÓB MOCOWANIA FLAGI PAŃSTWOWEJ