Sposób sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2014.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa sposób prowadzenia przez Policję nadzoru prewencyjnego nad osobami stwarzającymi zagrożenie, o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24), zwanej dalej "ustawą".
§  2.
1.
Nadzór prewencyjny nad osobami stwarzającymi zagrożenie, zwany dalej "nadzorem" sprawuje komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji właściwy dla miejsca stałego pobytu osoby stwarzającej zagrożenie, zwany dalej "komendantem Policji".
2.
Komendanci wojewódzcy i Stołeczny Policji oraz komendanci Policji mają obowiązek współdziałania i udzielania sobie wsparcia w ramach realizacji nadzoru.
§  3.
1.
W celu koordynowania czynności Policji określonych w ustawie, Komendant Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy i Stołeczny Policji wyznaczają odpowiednio koordynatora krajowego i koordynatorów wojewódzkich do spraw nadzoru prewencyjnego, zwanych dalej "koordynatorami".
2.
Do zadań koordynatorów należy:
1)
uzyskiwanie i przekazywanie informacji o osobach, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy oraz o osobach, o których mowa w art. 168a ust. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.);
2)
udzielanie pomocy w organizowaniu i koordynowanie czynności komendantów Policji w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu, miejsca zatrudnienia, imienia lub nazwiska oraz wyjazdów osoby objętej nadzorem;
3)
udzielanie merytorycznego wsparcia komendantom Policji w sporządzaniu wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 ustawy.
3.
Koordynator, może w szczególności:
1)
uczestniczyć w planowaniu czynności nadzoru;
2)
zaznajamiać się z materiałami zebranymi w toku sprawowania nadzoru;
3)
uczestniczyć w czynnościach dokonywanych w ramach nadzoru lub osobiście ich dokonywać;
4)
żądać przedstawienia informacji z nadzoru;
5)
żądać przedkładania kopii sprawozdań, o których mowa w § 9, jeżeli będą one niezbędne dla realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
§  4.
1.
Komendant Policji podejmuje niezwłocznie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od otrzymania odpisu prawomocnego postanowienia sądu o zastosowaniu nadzoru prewencyjnego.
2.
Komendant Policji wyznacza jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji odpowiedzialną za wykonywanie czynności w ramach sprawowanego nadzoru.
3.
Komendant Policji informuje o otrzymaniu postanowienia sądu właściwego miejscowo koordynatora wojewódzkiego i koordynatora krajowego.
§  5.
Kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, o których mowa w § 4 ust. 2 albo wyznaczony przez niego funkcjonariusz Policji, zwany dalej "wykonującym czynności nadzoru" po otrzymaniu postanowienia sądu obowiązany jest w szczególności do:
1)
zgromadzenia i zweryfikowania informacji o osobie stwarzającej zagrożenie, wobec której zastosowano nadzór, zwanej dalej "osobą nadzorowaną";
2)
niezwłocznego nawiązania kontaktu z osobą nadzorowaną w miejscu jej stałego pobytu i przeprowadzenia z nią rozmowy udokumentowanej notatką urzędową;
3)
pouczenia osoby nadzorowanej podczas rozmowy, o której mowa w pkt 2, o prawach i obowiązkach wynikających z zastosowanego nadzoru oraz sposobów i terminów ich realizacji;
4)
wręczenia osobie nadzorowanej pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach osoby objętej nadzorem prewencyjnym, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia; kopię doręczonego na piśmie i podpisanego przez osobę nadzorowaną pouczenia załącza się do teczki nadzoru prewencyjnego;
5)
pozyskania od osoby nadzorowanej numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej umożliwiających kontaktowanie się z tą osobą, chyba, że osoba ta nie dysponuje takimi urządzeniami;
6)
doręczenia osobie nadzorowanej bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), wezwania do stawienia się w jednostce organizacyjnej Policji w celu wykonania zarządzenia sądu, o którym mowa w art. 17 ustawy;
7)
pobrania lub zlecenia wykonania albo pobrania od osoby nadzorowanej:
a)
wymazu ze śluzówki policzków i przeprowadzenia analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz umieszczenia jej wyników w bazie danych DNA,
b)
odcisków linii papilarnych i umieszczenia ich w zbiorze danych daktyloskopijnych,
c)
zdjęć, szkiców lub opisów wizerunku i umieszczenia ich w odpowiednim zbiorze;
8)
dokonania osobiście lub zlecenia rejestracji osoby nadzorowanej w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w formie notowania kryminalnego i w Systemie Informacyjnym Schengen, wskazując jako rodzaj wpisu "na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli".
§  6.
Kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej, o których mowa w § 4 ust. 2 albo wykonujący czynności nadzoru w przypadkach uzasadnionych potrzebą uzyskania informacji niezbędnych dla weryfikowania informacji udzielanych przez osobę nadzorowaną lub uzyskania informacji mogących wskazywać, że nie zachodzą już okoliczności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy może nawiązać kontakt z:
1)
podmiotem leczniczym, w którym osoba nadzorowana poddawana jest postępowaniu terapeutycznemu;
2)
pracodawcą osoby nadzorowanej;
3)
innymi osobami lub instytucjami, które mogą posiadać informacje o zachowaniach osoby nadzorowanej.
§  7.
1.
Komendant Policji po uzyskaniu informacji o planowanym trwającym dłużej niż dobę wyjeździe osoby nadzorowanej poza obszar terytorialnego zasięgu jego działania, powiadamia komendanta Policji właściwego dla deklarowanego miejsca wyjazdu.
2.
Powiadomienia dokonuje się poprzez przesłanie komunikatu oraz zdjęcia osoby nadzorowanej w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji. Komunikat powinien zawierać dane identyfikujące osobę nadzorowaną, informację o rodzaju przestępstwa, za które osoba nadzorowana była uprzednio karana oraz informację dotyczącą deklarowanego miejsca lub miejsc pobytu w czasie wyjazdu.
3.
Komendant Policji właściwy dla deklarowanego miejsca wyjazdu osoby nadzorowanej obowiązany jest dokonać sprawdzenia jej przybycia oraz dokonywać ustaleń mogących mieć znaczenie w sprawowaniu nadzoru. Informacje z ustaleń przekazuje niezwłocznie komendantowi Policji sprawującemu nadzór.
4.
Komendant Policji obowiązany jest powiadomić właściwego komendanta Policji o wyjeździe osoby nadzorowanej na okres krótszy niż dobę, jeżeli taka potrzeba wynika z okoliczności sprawowanego nadzoru. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5.
W przypadkach gdy wyjazdy osoby nadzorowanej wynikają z charakteru wykonywanej pracy, rodzaju zatrudnienia lub zajęcia i mają one cechę powtarzalności co do miejsca wyjazdów, komendant Policji powiadamia o tym właściwych komendantów Policji. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6.
Komendant Policji po uzyskaniu informacji o zamiarze wyjazdu osoby nadzorowanej za granicę niezwłocznie powiadamia sąd oraz koordynatora wojewódzkiego i krajowego. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Koordynator krajowy wykonuje dalsze czynności na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.
§  8.
1.
W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu przez osobę nadzorowaną komendant Policji po potwierdzeniu tego faktu, przekazuje postanowienie sądu wraz z całą dokumentacją sprawowanego nadzoru komendantowi Policji właściwemu dla nowego miejsca stałego pobytu osoby nadzorowanej i zawiadamia o tym sąd dotychczas właściwy miejscowo oraz sąd właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu osoby nadzorowanej.
2.
Komendant Policji właściwy dla nowego miejsca stałego pobytu osoby nadzorowanej po potwierdzeniu pobytu osoby kontynuuje czynności związane z nadzorem, w szczególności stosując odpowiednio przepisy o których mowa w § 5 pkt 2, 3, 5.
§  9.
1.
Wykonujący czynności nadzoru sporządza pisemne sprawozdania z przebiegu nadzoru nie rzadziej niż co 3 miesiące i przedkłada je komendantowi Policji, który po zapoznaniu się z nim, dokonuje oceny wykonywania obowiązków przez osobę nadzorowaną, rozważa istnienie podstaw do wystąpienia do sądu z wnioskiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy oraz określa dalsze kierunki wykonywania czynności w ramach nadzoru.
2.
Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1)
informacje o działaniach podjętych względem osoby nadzorowanej i ocenę skuteczności tych działań;
2)
informacje o sposobie i zakresie wykonywania obowiązków przez osobę nadzorowaną;
3)
opis zachowań osoby nadzorowanej, w szczególności mogących mieć znaczenie dla sądu podczas dokonywania oceny, o której mowa w art. 14 ust. 2 i 3 ustawy;
4)
wnioski i propozycje w przedmiocie dalszego postępowania w przypadku uchylania się przez osobę nadzorowaną od wykonania obowiązków lub uzyskania informacji wskazujących, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 14 ust. 2 i 3 ustawy.
§  10.
1.
Komendant Policji występuje do sądu okręgowego właściwego dla miejsca stałego pobytu osoby nadzorowanej z wnioskiem o:
1)
umieszczenie osoby nadzorowanej, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w razie stwierdzenia, że osoba ta uchyla się od obowiązków wynikających ze sprawowanego nad nią nadzoru;
2)
uchylenie nadzoru prewencyjnego wobec osoby nadzorowanej, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, po uzyskaniu informacji wskazujących, że nie zachodzą już okoliczności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
2)
imię i nazwisko osoby nadzorowanej i jej numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz imię i nazwisko jej pełnomocnika;
3)
adres miejsca stałego pobytu osoby nadzorowanej oraz miejsce zamieszkania lub siedziby jej pełnomocnika;
4)
żądanie umieszczenia osoby w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym albo żądanie uchylenia nadzoru prewencyjnego;
5)
przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających wniosek;
6)
podpis komendanta Policji;
7)
wymienienie załączników.
§  11.
Zakończenie nadzoru następuje z chwilą otrzymania przez komendanta Policji prawomocnego postanowienia sądu o uchyleniu nadzoru prewencyjnego, albo informacji o umieszczeniu osoby nadzorowanej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
§  12.
1.
Wykonujący czynności nadzoru sporządza plan czynności, który powinien być aktualizowany, w szczególności poprzez dokonywanie w nim zmian lub uzupełnień, zgodnie ze wskazówkami komendanta Policji.
2.
W planowaniu, kierując się zasadą proporcjonalności w zakresie metod i środków umożliwiających kontrolę zachowania osoby nadzorowanej uwzględnia się w szczególności:
1)
wiek, płeć oraz osobowość osoby nadzorowanej, stopień jej demoralizacji, sytuację społeczną i rodzinną;
2)
dane z akt sprawy osoby nadzorowanej udostępnionych przez sąd w trybie określonym w art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 101, 293 i 379);
3)
rodzaj przestępstwa w związku z którym stosowana jest ustawa;
4)
stosunek społeczeństwa do osoby nadzorowanej, w szczególności możliwość występowania negatywnych reakcji wobec tej osoby ze strony innych osób;
5)
wnioski z analizy informacji o osobie nadzorowanej;
6)
spostrzeżenia policjanta lub policjantów z pierwszego i kolejnych kontaktów z osobą nadzorowaną w miejscu jej stałego pobytu;
7)
sposób kontaktowania się z osobą nadzorowaną;
8)
możliwości obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych, z możliwym udziałem osoby nadzorowanej;
9)
możliwości uzyskiwania i weryfikowania informacji o osobie nadzorowanej od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób;
10)
potrzebę podjęcia właściwych czynności operacyjno-rozpoznawczych.
§  13.
1.
Dokumentację związaną z wykonywaniem nadzoru prewencyjnego gromadzi się w "Teczce nadzoru prewencyjnego", którą zakłada się po otrzymaniu postanowienia sądu.
2.
Teczka nadzoru prewencyjnego zawiera w szczególności:
1)
odpis prawomocnego postanowienia sądu;
2)
egzemplarz pouczenia osoby nadzorowanej, o którym mowa w § 5 pkt 4;
3)
korespondencję z osobą nadzorowaną;
4)
potwierdzenie wykonania czynności lub rejestracji, o których mowa w § 5 pkt 6-8;
5)
notatki urzędowe dokumentujące każdy przypadek uchylania się przez osobę nadzorowaną od obowiązków;
6)
informacje od kierownika podmiotu leczniczego, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy;
7)
notatki urzędowe lub służbowe dokumentujące czynności wykonywane w ramach nadzoru;
8)
okresowe sprawozdania;
9)
plan czynności nadzoru prewencyjnego wraz z jego aktualizacjami;
10)
kartę nadzoru służbowego.
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

POUCZENIE

O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH

OSOBY OBJĘTEJ NADZOREM PREWENCYJNYM

Osobie objętej nadzorem prewencyjnym przysługują następujące uprawnienia (jeśli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób):

1. Prawo do korzystania, przez cały okres uznawania za osobę stwarzającą zagrożenie, z pomocy pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym ustanowionego z wyboru albo ustanowionego (wyznaczonego) z urzędu przez sąd (art. 12).

2. Prawo do złożenia osobiście lub przez pełnomocnika wniosku o uchylenie nadzoru prewencyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zastosowania nadzoru prewencyjnego. W przypadku jego nieuwzględnienia, ponowne złożenie wniosku może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia rozpatrzenia poprzedniego wniosku (art. 24 ust. 3).

3. Prawo do złożenia do miejscowo właściwego prokuratora zażalenia na sposób pobrania przez policjanta wymazu ze śluzówki policzków (art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji).

Osoba objęta nadzorem prewencyjnym ma następujące obowiązki:

1. Obowiązek informowania z inicjatywy własnej organu nadzorującego, którym jest komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji wskazany w postanowieniu sądu o zastosowaniu nadzoru prewencyjnego o każdorazowej zmianie przez osobę objętą nadzorem prewencyjnym:

a) miejsca stałego pobytu,

b) miejsca zatrudnienia,

c) imienia lub nazwiska (art. 22 ust. 3).

2. Obowiązek informowania organu nadzorującego, na żądanie tego organu, o miejscu aktualnego i zamierzonego pobytu osoby objętej nadzorem prewencyjnym oraz o terminach i miejscach wyjazdów (art. 22 ust. 3).

3. Obowiązek stawienia się w jednostce organizacyjnej Policji w celu poddania się przez osobę objętą nadzorem prewencyjnym obowiązkowemu pobrania przez policjanta odcisków linii papilarnych i wymazu ze śluzówki policzków w celu przeprowadzenia analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz wykonaniu zdjęć, szkiców i opisów wizerunku (art. 17).

4. Obowiązek udzielania organowi sprawującemu nadzór prewencyjny informacji niezbędnych dla zrealizowania celów nadzoru prewencyjnego (art. 23).

Uchylanie się przez osobę objętą nadzorem prewencyjnym od powyższych obowiązków może prowadzić do złożenia do sądu przez organ sprawujący nadzór (komendanta Policji) wniosku o umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (art. 21 ust. 1).

Potwierdzam odbiór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach osoby objętej nadzorem prewencyjnym

............................. dnia ............... ............................................................................

(podpis osoby objętej nadzorem prewencyjnym)