Dz.Urz.ABW.2018.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W przypadku uzyskania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", informacji o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730), zwanego dalej "zdarzeniem", Centrum Antyterrorystyczne ABW, zwane dalej "CAT ABW", zgodnie z zakresem swoich zadań, dokonuje weryfikacji tej informacji, pod względem jej wiarygodności.
§  2.  Po potwierdzeniu informacji, o której mowa w § 1, dyrektor Departamentu Postępowań Karnych ABW, zwanego dalej "DPK ABW", w porozumieniu z dyrektorem CAT ABW albo dyrektor delegatury ABW właściwej ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia, podejmuje decyzję o wysłaniu na miejsce zdarzenia grupy zadaniowej złożonej z funkcjonariuszy ABW, zwanej dalej "grupą zadaniową", celem realizacji zadań pozostających w zakresie właściwości ABW.
§  3. 
1.  Skład osobowy oraz wielkość grupy zadaniowej udającej się na miejsce zdarzenia uzależniony jest każdorazowo od rodzaju, charakteru i rozmiaru tego zdarzenia.
2.  W skład grupy zadaniowej wchodzą funkcjonariusze odpowiednio z:
1) DPK ABW albo pionu postępowań karnych w delegaturach ABW oraz z jednostek im podległych;
2) innych, niż wymienione w pkt 1, jednostek organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie albo z innych, niż wymieniony w pkt 1, pionów w delegaturach ABW oraz z jednostek im podległych, w szczególności właściwych w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi.
3.  Kierownikiem grupy zadaniowej jest funkcjonariusz DPK ABW albo pionu postępowań karnych w delegaturach ABW oraz z jednostki im podległej.
4.  Do zadań grupy zadaniowej należy:
1) pozyskiwanie informacji związanych ze zdarzeniem i przekazywanie ich dyrektorowi DPK ABW albo dyrektorowi delegatury ABW;
2) nawiązywanie współpracy z właściwymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w celu określenia konkretnych czynności, które powinny zostać zrealizowane przez funkcjonariuszy ABW na miejscu zdarzenia, zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie współdziałania na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
§  4.  Dyrektor delegatury ABW przekazuje informacje pozyskane przez grupę zadaniową dyrektorowi DPK ABW.
§  5.  Dyrektor DPK ABW w porozumieniu z dyrektorem CAT ABW oraz dyrektorzy delegatur ABW określą sposób działania jednostek organizacyjnych ABW, którymi kierują, zapewniający możliwość niezwłocznego reagowania w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zdarzenia.
§  6. 
1.  1  Po potwierdzeniu informacji, o której mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie powołuje się sztab zadaniowy, zwany dalej "Sztabem", który działa w sposób ciągły.
2.  Szefem Sztabu jest dyrektor DPK ABW albo wyznaczony przez niego funkcjonariusz ABW.
3.  W skład Sztabu wchodzą:
1) dyrektorzy albo zastępcy dyrektorów:
a) Departamentu Kontrwywiadu ABW,
b) Departamentu Wsparcia Operacyjno-Technicznego ABW,
c) Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW,
d) Departamentu Zagrożeń Strategicznych ABW,
e) Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu ABW,
f) CAT ABW,
g) Biura Badań Kryminalistycznych ABW,
h) Biura Logistyki ABW,
i) Gabinetu Szefa,
j) 2  Biura Ewidencji i Archiwum ABW;
2) 3  funkcjonariusze ABW wyznaczeni przez dyrektorów albo zastępców dyrektorów, o których mowa w pkt 1.
4.  Szef Sztabu, po uzyskaniu zgody Szefa ABW, podejmuje decyzję o podjęciu działań przez Sztab w przypadku wystąpienia zdarzenia.
5.  Obsługę organizacyjną prac Sztabu zapewnia CAT ABW.
§  7. 
1.  Do zadań Sztabu należy:
1) skoordynowanie działań związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych i analityczno-informacyjnych podejmowanych przez jednostki organizacyjne ABW w związku z popełnieniem albo możliwością popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
2) zorganizowanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo śledczych i analityczno- informacyjnych, prowadzenia działań ratowniczych albo działań wymagających specjalistycznej wiedzy i sprzętu;
3) przekazywanie informacji dotyczących zaistniałego zdarzenia do krajowych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym przekazywanie informacji do środków masowego przekazu.
2.  Szef Sztabu, w szczególności:
1) kieruje pracami Sztabu;
2) rozpoczyna prace funkcjonariuszy ABW wyznaczonych do centralnego nieetatowego zespołu wspierającego czynności dochodzeniowo-śledcze na miejscu zdarzenia, powołanego na podstawie § 9 ust. 1 porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2;
3) określa, w zakresie dotyczącym zaistniałego zdarzenia, działania poszczególnych jednostek organizacyjnych ABW i kieruje ich wykonaniem;
4) na bieżąco informuje Szefa ABW i Zastępców Szefa ABW o aktualnej sytuacji oraz podjętych i planowanych działaniach;
5) nawiązuje współpracę z właściwymi krajowymi służbami, informuje je o aktualnej sytuacji i określa zakres oczekiwanego od nich wsparcia;
6) 4  w zależności od rozwoju sytuacji i aktualnych potrzeb organizuje posiedzenia Sztabu z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych ABW, o których mowa w § 6 ust. 3;
7) 5  rozwiązuje Sztab po zakończeniu działań podjętych w związku z zaistniałym zdarzeniem.
3.  Szef Sztabu może powołać do składu Sztabu:
1) 6  przedstawicieli innych, niż wymienione w § 6 ust. 3 jednostek organizacyjnych ABW;
2) osoby spoza ABW, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań przez Sztab.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.
1 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 135 z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
2 § 6 ust. 3 pkt 1 lit. j dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia nr 135 z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
3 § 6 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie zarządzenia nr 135 z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
4 § 7 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 135 z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
5 § 7 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 135 z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.
6 § 7 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 135 z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.Urz.ABW.2018.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 listopada 2018 r.