Sposób postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.4.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Departament Prawny

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§  1.
Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania przy załatwianiu spraw przedstawianych Ministrowi Obrony Narodowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową lub realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru, polegających na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają.
§  2.
Koordynatorem wystąpień kierowanych do Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministerstwem", jest komórka właściwa w sprawach skarg i wniosków.
§  3.
Wystąpienia podmiotów kierowane do Ministerstwa mogą mieć w szczególności formę:
1)
pisemnego wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;
2)
propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
3)
zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
§  4.
1.
Po wpłynięciu wystąpienia od podmiotu wykonującego działalność lobbingową, Koordynator w kolejności:
1)
rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu;
2)
sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
3)
dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia właściwości Ministra Obrony Narodowej - i w przypadku jej niepotwierdzenia - kieruje sprawę do organu właściwego;
4)
przekazuje sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Ministerstwa lub jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej "jednostką właściwą";
5)
umieszcza wystąpienie w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.
Jeżeli wystąpienie ma formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3 i dotyczy projektu aktu normatywnego przekazanego do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, Koordynator przesyła je również do Departamentu Prawnego. W takim przypadku za umieszczenie wystąpienia w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiada Departament Prawny.
3.
W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się je jak petycję lub wniosek w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ma formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3.
§  5.
1.
Jednostka właściwa, w zależności od przedmiotu wystąpienia podmiotu wykonującego działalność lobbingową, udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie albo wyznacza termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w tym wystąpieniu.
2.
Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w formie notatki służbowej.
3.
W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3, jednostka właściwa może również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych poprzez ich uwzględnienie w projekcie aktu normatywnego lub - w razie ich nieprzyjęcia - poprzez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.
§  6.
1.
Jednostka właściwa przesyła do Koordynatora informację o sposobie załatwienia sprawy przedstawionej w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową, obejmującą:
1)
opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu, lub
2)
przyczyn ich nieprzyjęcia.
2.
Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się przy współudziale Departamentu Prawnego, jeżeli dotyczy ona projektu aktu noramtywnego przekazanego do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.
§  7.
W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru, komórka koordynująca niezwłocznie przygotowuje projekt pisma Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
§  8.
1.
Koordynator prowadzi ewidencję spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową.
2.
W ewidencji zamieszcza się:
1)
dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie;
2)
jego numer kolejny wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową - jeżeli jest wpisany do rejestru;
3)
datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa;
4)
określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;
5)
wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana;
6)
opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem jednostki właściwej.
3.
W aktach ewidencyjnych gromadzi się dokumenty, o których mowa w art. 15 ustawy wymienionej w § 3 pkt 3.
§  9.
1.
Koordynator opracowuje raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec Ministerstwa w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
2)
wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
3)
określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Ministerstwie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4)
określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1, podlega niezwłocznie udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.