Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 kwietnia 2013 r.
w sprawie sposobu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen.
2.  Zarządzenia, z wyjątkiem § 19, nie stosuje się w przypadku, gdy funkcjonariusz nie ma bezpośredniego kontaktu ze sprawdzaną osobą lub przedmiotem i tym samym nie jest możliwe podjęcie wnioskowanych we wpisie działań.
3.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) 1  decyzja w sprawie SIS II - decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 7.08.2007, str. 63, z późn. zm);
2) 2  rozporządzenie w sprawie SIS II - rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4, z późn. zm.);
3) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji (Dz. U. Nr 235, poz. 1731 oraz z 2013 r. poz. 425);
4) SIS - System Informacyjny Schengen, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.)
5) 3  KGS - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L Nr 77z 23.03.2016, str. 1, z późn.zm.);
6) SG - Straż Graniczna;
7) funkcjonariusz - funkcjonariusz SG;
8) trafienie - odnalezienie wpisu o osobie lub przedmiocie na skutek wglądu do danych SIS;
9) odsyłacz - odwołanie do innego wpisu;
10) kontroler - funkcjonariusz dokonujący odprawy granicznej;
11) służba dyżurna - funkcjonariusz pełniący służbę jako dyżurny operacyjny w komendzie oddziału SG, dywizjonie SG lub placówce SG, kierownik zmiany w placówce SG, kierownik zespołu służby granicznej w placówce SG lub wyznaczony przez nich funkcjonariusz;
12) FZT - formularz stanowiący załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do rozporządzenia;
13) biuro SIRENE - komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
14) 4  flaga - znacznik, o którym mowa w art. 24 ust. 1 decyzji w sprawie SIS II;
15) 5  SPiI - moduł systemu ZSE6 umożliwiający dokonywanie sprawdzeń w bazach poszukiwawczych i informacyjnych;
16) 6  aplikacja WWW SIS - graficzny interfejs użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego, wykorzystywany do aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS.
4.  7  W zarządzeniu mają zastosowanie definicje: "odprawy granicznej", "osoby korzystającej z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii", "kontroli granicznej", "kontroli drugiej linii", zawarte w art. 2 KGS.

Rozdział  2.

Sposób postępowania funkcjonariusza w przypadku trafienia osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania w celu wydania jej na wniosek Państwa Członkowskiego lub państwa obcego albo w celu przekazania jej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 26 decyzji w sprawie SIS II).

§  2.  W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania:
1) kontroler, po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej:
a) zatwierdza wpis do realizacji,
b) nie dopuszcza do oddalenia się osoby kontrolowanej z miejsca kontroli do czasu przybycia funkcjonariuszy dokonujących kontroli drugiej linii,
c) przekazuje osobę kontrolowaną funkcjonariuszom dokonującym kontroli drugiej linii;
2) funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a) potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej,
b) zatrzymuje osobę kontrolowaną oraz wykonuje inne czynności związane z zatrzymaniem w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego oraz innych przepisów,
c) sporządza dokumentację procesową i służbową z wyżej wymienionych czynności;
3) służba dyżurna:
a) powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia,
b) wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE,
c) 8  po sporządzeniu dokumentacji procesowej oraz otrzymaniu z Biura SIRENE informacji uzupełniających dotyczących osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania, powiadamia o zatrzymaniu osoby poszukiwanej:
prokuraturę okręgową, do której ma nastąpić doprowadzenie osoby, w przypadku, gdy istnieje możliwość osadzenia osoby zatrzymanej w jednostce organizacyjnej SG w wydzielonych do tego pomieszczeniach, w których mogą być umieszczani tymczasowo aresztowani, a następnie poleca osadzić osobę poszukiwaną w jednostce organizacyjnej SG i uzgadnia z prokuraturą okręgową termin doprowadzenia oraz wykonuje dalsze czynności zlecone przez prokuraturę albo,
9  najbliższą jednostkę Policji, do której ma nastąpić przekazanie osoby celem osadzenia. Przekazanie następuje w trybie rozporządzenia.
§  3.  W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania:
1) funkcjonariusz, po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej:
a) zatwierdza wpis do realizacji,
b) zatrzymuje osobę kontrolowaną oraz wykonuje inne czynności związane z zatrzymaniem w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego oraz innych przepisów,
c) doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej SG,
d) sporządza dokumentację procesową i służbową z wyżej wymienionych czynności,
e) wykonuje inne dyspozycje przekazane przez służbę dyżurną;
2) służba dyżurna:
a) potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej,
b) powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia,
c) przekazuje podległym funkcjonariuszom dyspozycje dotyczące dalszego postępowania oraz wskazuje jednostkę organizacyjną SG, do której należy doprowadzić osobę zatrzymaną lub wysyła patrol w celu doprowadzenia tej osoby,
d) 10  wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b-c.
§  4.  W przypadku trafienia, o którym mowa w rozdziale 2, zawierającego flagę należy postępować zgodnie z działaniami określonymi w rozdziale 5.

Rozdział  3.

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia cudzoziemca wpisanego dla celów odmowy wjazdu lub pobytu (art. 24 rozporządzenia w sprawie SIS II).

§  5.  W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej cudzoziemca wpisanego dla celów odmowy wjazdu lub pobytu:
1) kontroler po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca wykonuje czynności, o których mowa w§ 2 pkt 1;
2) funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a) potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca i ustala okoliczności oraz charakter pobytu osoby kontrolowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania,
b) 11  ustala czy osoba kontrolowana posiada prawo pobytu na terytorium jednego z Państw Członkowskich, korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii lub ubiega się o zezwolenie na wjazd z innych przyczyn, zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. c KGS,
c) 12  w przypadku nie posiadania prawa pobytu na terytorium jednego z Państw Członkowskich, a także w przypadku stwierdzenia, że osoba kontrolowana nie korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii lub nie ubiega się o zezwolenie na wjazd z innych przyczyn, zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. c KGS, podejmuje czynności wynikające z odrębnych przepisów, dotyczące wydawania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) służba dyżurna:
a) powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia oraz, ewentualnie, informacje dotyczące prawa pobytu,
b) 13  podejmuje dalsze działania przewidziane przepisami dotyczącymi kwestii zezwolenia na wjazd, badania przesłanek do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bądź odmowy wjazdu,
c) wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE.
§  6.  W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, cudzoziemca wpisanego dla celów odmowy wjazdu lub pobytu:
1) funkcjonariusz po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca,
a) zatwierdza wpis do realizacji,
b) 14  zatrzymuje osobę kontrolowaną w trybie przepisów ustawy o cudzoziemcach lub innych ustaw, za wyjątkiem osoby, która posiada ważny dokument pobytowy lub korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii,
c) doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej SG oraz sporządza dokumentację z wykonanych czynności;
2) służba dyżurna:
a) potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi cudzoziemca:
b) powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia,
c) jeśli nastąpiło zatrzymanie osoby wskazuje jednostkę SG, do której należy ją doprowadzić lub wysyła patrol w celu doprowadzenia jej do właściwej jednostki organizacyjnej SG,
d) wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE.
§  7.  15  W przypadku konieczności podjęcia decyzji w skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych, o których mowa w § 5 lub § 6, służba dyżurna przeprowadza konsultacje z dyżurnym biura SIRENE, dyrektorem Zarządu do Spraw Cudzoziemców, dyżurnym MSZ lub pracownikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Rozdział  4.

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia osoby poszukiwanej jako zaginiona albo zaginiona, która dla jej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna być oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej (art. 32 decyzji w sprawie SIS II).

§  8.  16  W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby zaginionej albo osoby zaginionej, która dla jej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna zostać oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub podmiotu leczniczego:
1) kontroler wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2) funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej:
a) w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej:
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania,
odbiera od niej oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu oraz o przekazaniu tej informacji osobie uprawnionej, lub w przypadku odmowy podania aktualnego miejsca pobytu sporządza notatkę urzędową,
b) w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej, która dla własnej ochrony lub w celu zapobiegania zagrożeniom musi zostać przymusowo umieszczona we właściwym podmiocie leczniczym w wyniku decyzji podjętej przez właściwy organ ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
c) w przypadku osoby zaginionej małoletniej ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, a także dane dotyczące opiekuna prawnego, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie;
3) służba dyżurna:
a) powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając dodatkowe okoliczności tego trafienia oraz ewentualnie informacje o ogólnym stanie zdrowia i zachowaniu osoby zaginionej,
b) wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE wraz z pobranym oświadczeniem lub notatką urzędową w przypadku odmowy złożenia oświadczenia,
c) w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej wymagającej tymczasowego oddania do właściwej placówki opiekuńczej lub podmiotu leczniczego lub osoby zaginionej małoletniej niezwłocznie powiadamia Policję i przekazuje osobę właściwej jednostce Policji.
§  9.  17  W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby zaginionej albo osoby zaginionej, która dla własnej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna zostać oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub podmiotu leczniczego:
1) funkcjonariusz po potwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej:
a) w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej:
zatwierdza wpis do realizacji,
nie dopuszcza do jej oddalenia z miejsca kontroli,
odbiera od niej oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu oraz o przekazaniu tej informacji osobie uprawnionej, lub w przypadku odmowy podania aktualnego miejsca pobytu sporządza notatkę urzędową,
b) w przypadku osoby zaginionej pełnoletniej, która dla własnej ochrony lub w celu zapobiegania zagrożeniom musi zostać przymusowo umieszczona we właściwym podmiocie leczniczym w wyniku decyzji podjętej przez właściwy organ:
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
doprowadza ją do jednostki organizacyjnej SG,
sporządza dokumentację z przeprowadzonych czynności;
c) w przypadku osoby zaginionej małoletniej:
ustala okoliczności oraz charakter jej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub informacje dotyczące okoliczności podróżowania, a także dane dotyczące opiekuna prawnego, zwracając szczególną uwagę na jej zachowanie,
doprowadza ją do jednostki organizacyjnej SG,
sporządza dokumentację z przeprowadzonych czynności,
2) 18  służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 8 pkt 3.

Rozdział  5.

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia osoby poszukiwanej, której obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, której miejsce pobytu należy ustalić (art. 34 decyzji w sprawie SIS II).

§  10.  W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby poszukiwanej, której obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, której miejsce pobytu należy ustalić:
1) kontroler wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 1;
2) funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej, odbiera od osoby poszukiwanej oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu, a w przypadku odmowy złożenia oświadczenia sporządza notatkę urzędową;
3) służba dyżurna wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE wraz z pobranym oświadczeniem lub notatką urzędową w przypadku odmowy złożenia oświadczenia.
§  11.  W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby poszukiwanej, której obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, której miejsce pobytu należy ustalić:
1) funkcjonariusz po stwierdzeniu zgodności danych osoby kontrolowanej z danymi osoby poszukiwanej, której miejsce pobytu należy ustalić:
a) zatwierdza wpis do realizacji,
b) odbiera od osoby poszukiwanej oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu, a w przypadku odmowy złożenia oświadczenia sporządza notatkę urzędową;
2) 19  służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 10 pkt 3.

Rozdział  6.

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia osoby lub przedmiotu wprowadzonych w celu przeprowadzenia niejawnego nadzorowania lub szczególnej kontroli (art. 36 decyzji w sprawie SIS II).

§  12. 
1.  W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby lub przedmiotu wprowadzonych w celu przeprowadzenia niejawnego nadzorowania:
1) kontroler po stwierdzeniu, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu:
a) zatwierdza wpis do realizacji,
b) ustala w sposób nie ujawniający istnienia wpisu możliwie jak najwięcej następujących danych:
trasę i cel podróży,
tożsamość osób towarzyszących danej osobie lub osoby przewożone pojazdem, statkiem wodnym lub statkiem powietrznym, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że pozostają one w związku z przedmiotem trafionym w SIS,
wykorzystany pojazd, statek wodny, statek powietrzny lub kontener,
przewożone przedmioty,
okoliczności, w jakich osoba lub pojazd, statek wodny, statek powietrzny albo kontener zostały trafione;
2) 20  służba dyżurna:
a) potwierdza, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu, wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE. Jeśli w polu informacyjnym "Działania do podjęcia" widnieje zdanie "Niezwłocznie skontaktować się z Biurem SIRENE":
dodatkowo telefonicznie powiadamia biuro SIRENE o trafieniu,
wszystkie czynności wykonuje niezwłocznie,
b) przesyła dodatkowo FZT drogą telefaksową do jednostki Policji wskazanej w szczegółach wpisu, jeśli wpis został dokonany przez jednostkę Policji. Informację o przesłaniu FZT do jednostki Policji zamieszcza w polu formularza "Czynności podjęte po sprawdzeniu danych".
2.  W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej osoby lub przedmiotu wpisanych w celu przeprowadzenia szczególnej kontroli:
1) kontroler po stwierdzeniu, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu:
a) zatwierdza wpis do realizacji,
b) przekazuje osobę kontrolowaną lub przedmiot funkcjonariuszowi dokonującemu kontroli drugiej linii;
2) funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a) potwierdza, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu,
b) postępuje zgodnie z zaleceniami kierownika zmiany;
3) służba dyżurna:
a) powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia,
b) 21  zleca podległemu funkcjonariuszowi wykonanie czynności w trybie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o Straży Granicznej lub występuje z wnioskiem do Służby Celno- Skarbowej o przeprowadzenie szczególnej kontroli,
c) 22  wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE. Jeśli w polu informacyjnym "Działania do podjęcia" widnieje zdanie "Niezwłocznie skontaktować się z Biurem SIRENE", czynności te wykonuje się niezwłocznie,
d) 23  przesyła dodatkowo FZT drogą telefaksową do jednostki Policji wskazanej w szczegółach wpisu, jeśli wpis został dokonany przez jednostkę Policji. Informację o przesłaniu FZT do jednostki Policji zamieszcza w polu formularza "Czynności podjęte po sprawdzeniu danych".
§  13.  W przypadku trafienia podczas dokonywania kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, osoby lub przedmiotu wpisanych w celu przeprowadzenia niejawnego nadzorowania lub szczególnej kontroli:
1) funkcjonariusz po stwierdzeniu, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu:
a) zatwierdza wpis do realizacji,
b) ustala - w przypadku niejawnego nadzorowania w sposób nie ujawniający istnienia wpisu - jak najwięcej następujących danych:
trasę i cel podróży,
tożsamość osób towarzyszących danej osobie lub osoby przewożone pojazdem, statkiem wodnym lub statkiem powietrznym, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że pozostają one w związku z przedmiotem odnalezionym w SIS,
wykorzystany pojazd, statek wodny, statek powietrzny lub kontener,
przewożone przedmioty,
okoliczności, w jakich osoba lub pojazd, statek wodny, statek powietrzny lub kontener zostały znalezione;
2) służba dyżurna:
a) potwierdza, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu,
b) w przypadku szczególnej kontroli powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia,
c) 24  wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE. Jeśli w polu informacyjnym "Działania do podjęcia" widnieje zdanie "Niezwłocznie skontaktować się z Biurem SIRENE":
dodatkowo telefonicznie powiadamia biuro SIRENE o trafieniu,
wszystkie czynności wykonuje niezwłocznie,
d) 25  przesyła dodatkowo FZT drogą telefaksową do jednostki Policji wskazanej w szczegółach wpisu, jeśli wpis został dokonany przez jednostkę Policji. Informację o przesłaniu FZT do jednostki Policji zamieszcza w polu formularza "Czynności podjęte po sprawdzeniu danych".

Rozdział  7.

Sposób postępowania funkcjonariuszy w przypadku trafienia przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym (art. 38 decyzji w sprawie SIS II).

§  14.  W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym:
1) kontroler po stwierdzeniu zgodności danych kontrolowanego przedmiotu z danymi przedmiotu poszukiwanego:
a) zatwierdza wpis do realizacji,
b) nie dopuszcza do oddalenia się osoby będącej posiadaczem kontrolowanego przedmiotu z miejsca kontroli do czasu przybycia funkcjonariuszy dokonujących kontroli drugiej linii,
c) przekazuje przedmiot wraz z osobą kontrolowaną funkcjonariuszowi dokonującemu kontroli drugiej linii w celu podjęcia właściwych działań służbowych;
2) funkcjonariusz dokonujący kontroli drugiej linii:
a) potwierdza, że wpis dotyczy kontrolowanego przedmiotu,
b) ustala właściciela lub posiadacza przedmiotu, okoliczności podróży, okoliczności wejścia w posiadanie przedmiotu pod kątem odpowiedzialności karnej, a w przypadku pojazdu tożsamość osób nim podróżujących,
c) sporządza odpowiednią dokumentację i zabezpiecza przedmiot;
3) służba dyżurna:
a) powiadamia telefonicznie biuro SIRENE o trafieniu, podając okoliczności tego trafienia,
b) 26  zleca podległym funkcjonariuszom przeprowadzenie wnioskowanych we wpisie działań, a w przypadku braku właściwości SG do wykonywania dalszych działań lub braku możliwości odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu informuje o odnalezieniu przedmiotu jednostkę Policji właściwą ze względu na miejsce jego zatrzymania, do której ma nastąpić przekazanie przedmiotu w trybie rozporządzenia,
c) wypełnia FZT oraz przesyła go drogą telefaksową do biura SIRENE.
§  15.  W przypadku trafienia podczas kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innej niż odprawa graniczna, przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym:
1) funkcjonariusz:
a) zatwierdza wpis do realizacji,
b) ustala właściciela przedmiotu, okoliczności podróży, okoliczności wejścia w posiadanie przedmiotu pod kątem odpowiedzialności karnej, a w przypadku pojazdu tożsamość osób nim podróżujących,
c) sporządza dokumentację służbową i zabezpiecza przedmiot.
2) 27  służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 14 pkt 3.

Rozdział  8.

Dodatkowe informacje

§  16.  28
1.  W przypadku trafienia osoby należy zwracać szczególną uwagę czy osoba poszukiwana nie jest uzbrojona, niebezpieczna lub zbiegła i w razie potrzeby podejmować stosowne środki ostrożności.
2.  Jeżeli wpis zawiera w polu informacyjnym "Rodzaj przestępstwa" wartość "Działalność związana z terroryzmem", należy niezwłocznie telefonicznie powiadomić biuro SIRENE o trafieniu.
§  17.  W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności danych osoby kontrolowanej lub przedmiotu z danymi osoby lub przedmiotu wpisanymi w SIS służba dyżurna występuje do biura SIRENE o informacje uzupełniające.
§  18.  29
1.  W przypadku trafienia osoby lub przedmiotu za pomocą modułu SPiI lub aplikacji WWW SIS, funkcjonariusz podejmuje działania zgodnie z trybem określonym w rozdziale 6-7, z wyłączeniem czynności wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 2 pkt 1 lit. a, § 13 pkt 1 lit. a, § 14 pkt 1 lit. a oraz § 15 pkt 1 lit. a.
2.  W przypadku wystąpienia odsyłacza do wpisu lub wpisów, funkcjonariusz dokonuje weryfikacji zawartych w SIS danych osoby lub przedmiotu, a w przypadku stwierdzenia zgodności podejmuje działania zgodnie z trybem określonym w rozdziale 2-7, w zależności od trafienia osoby lub przedmiotu.
§  19. 
1.  30  Dokonywanie sprawdzeń za pośrednictwem aplikacji WWW SIS należy odnotowywać w dokumentacji służbowej jednostki organizacyjnej SG, w której dokonano sprawdzenia, chyba że sprawdzenia te są związane z odprawą graniczną lub kontrolą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SG.
2.  W dokumentacji służbowej zamieszcza się datę i godzinę dokonania sprawdzenia, dane osoby sprawdzanej lub sprawdzanego przedmiotu, cel dokonania sprawdzenia oraz numer ewidencyjny funkcjonariusza dokonującego sprawdzenia.
§  20. 
1.  Do przesyłania dokumentów w postaci obrazów, fotografii i odbitek linii papilarnych wykorzystuje się wewnętrzną sieć intranetową SG.
2.  W przypadku występowania problemów z przesłaniem dokumentów, w szczególności FZT lub wniosków o dane uzupełniające drogą telefaksową, dopuszcza się możliwość ich przesyłania za pomocą wewnętrznej sieci intranetowej.
3.  O przesłaniu dokumentu wewnętrzną siecią intranetową należy telefonicznie poinformować dyżurnego biura SIRENE.
§  21. 
1.  31  W przypadku niedostępności danych SIS poprzez system teleinformatyczny SG, sprawdzeń należy dokonywać za pośrednictwem aplikacji WWW SIS.
2.  32  W przypadku, gdy stosowanie procedury, o której mowa w ust. 1, powoduje nadmierne wydłużenie czasu oczekiwania na przejściu granicznym, można podjąć decyzję o stosowaniu uproszczenia odprawy, zgodnie z art. 9 KGS.
§  21a.  33
1.  W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej przy wykorzystaniu bramek elektronicznych:
1) osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania (art. 26 decyzji w sprawie SIS II);
2) cudzoziemca wpisanego dla celów odmowy wjazdu lub pobytu (art. 24 rozporządzenia w sprawie SIS II);
3) osoby zaginionej albo osoby zaginionej, która dla własnej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna zostać oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub podmiotu leczniczego (art. 32 decyzji w sprawie SIS II);
4) osoby poszukiwanej, której obecność jest wymagana do celów procedury sądowej, której miejsce pobytu należy ustalić (art. 34 decyzji w sprawie SIS II);
5) osoby wpisanej w celu przeprowadzenia szczególnej kontroli (art. 36 decyzji w sprawie SIS II);
6) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym (art. 38 decyzji w sprawie SIS II)

- czynności wykonywane przez kontrolera, o których mowa w § 2 pkt 1, § 12 ust. 2 pkt 1 i § 14 pkt 1, odpowiednio do celu dokonanego wpisu, realizuje kontroler nadzorujący bramki elektroniczne, po zablokowaniu tych bramek.

2.  W przypadku trafienia podczas odprawy granicznej przy wykorzystaniu bramek elektronicznych osoby lub przedmiotów wprowadzonych w celu przeprowadzenia niejawnego nadzorowania, funkcjonariusze dokonujący kontroli drugiej linii, po potwierdzeniu, że wpis dotyczy kontrolowanej osoby lub przedmiotu, zatwierdzają ten wpis do realizacji, a następnie służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2.

Rozdział  9.

Przepisy końcowe.

§  22.  Traci moc Regulamin nr 4 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z wykorzystaniem Systemu Informacyjnego Schengen (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 87 oraz z 2008 r. Nr 7, poz. 54).
§  23.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2013 r.
1 § 1 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
2 § 1 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
3 § 1 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
4 § 1 ust. 3 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 24 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.
5 § 1 ust. 3 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
6 § 1 ust. 3 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
7 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
8 § 2 pkt 3 lit. c) zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 24 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.
9 § 2 pkt 3 lit. c tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 51 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 kwietnia 2018 r.
10 § 3 pkt 2 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 24 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.
11 § 5 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 i pkt 4 lit. a zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
12 § 5 pkt 2 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 2 i pkt 4 lit. a zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
13 § 5 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
14 § 6 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
15 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 24 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.
16 § 8 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
17 § 9 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
18 § 9 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 24 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.
19 § 11 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 24 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.
20 § 12 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 17 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 51 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 kwietnia 2018 r.

21 § 12 ust. 2 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
22 § 12 ust. 2 pkt 3 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 17 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2015 r.
23 § 12 ust. 2 pkt 3 lit. d dodana przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 51 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 kwietnia 2018 r.
24 § 13 pkt 2 lit. c:

- zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 17 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2015 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 51 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 kwietnia 2018 r.

25 § 13 pkt 2 lit. d dodana przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 51 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 kwietnia 2018 r.
26 § 14 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 51 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 kwietnia 2018 r.
27 § 15 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 24 z dnia 10 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 kwietnia 2013 r.
28 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 51 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 kwietnia 2018 r.
29 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
30 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
31 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
32 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 52 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 czerwca 2017 r.
33 § 21a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 27 z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.