Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2018.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie sposobu korzystania i ustalania odpłatności za pobyt w niektórych pomieszczeniach służbowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie § 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  W celu wykorzystania pomieszczeń służbowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", zezwala się na wykorzystywanie, jako bazy noclegowej, wolnego pomieszczenia służbowego, będącego w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych ABW, którego wyposażenie i usytuowanie umożliwia czasowe zakwaterowanie, zwane dalej "pokojem".
§  2. 
1.  Z pokoju może korzystać nieodpłatnie:
1) funkcjonariusz ABW:
a) przeniesiony z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości,
b) delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości,
c) odbywający podróż służbową,
d) skierowany na szkolenie prowadzone przez jednostkę organizacyjną ABW,
e) realizujący czynności służbowe, których zakończenie przypada w godzinach utrudniających powrót do miejsca stałego zamieszkania.
2) pracownik ABW:
a) odbywający podróż służbową,
b) skierowany na szkolenie prowadzone przez jednostkę organizacyjną ABW,
c) wykonujący czynności związane ze świadczeniem pracy, których zakończenie przypada w godzinach utrudniających powrót do miejsca stałego zamieszkania.
2.  Z pokoju może korzystać odpłatnie:
1) funkcjonariusz ABW przeniesiony na własną prośbę do pełnienia służby w innej miejscowości, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej;
2) członkowie rodziny zakwaterowanego funkcjonariusza ABW pod warunkiem, że korzystają z pokoju razem z tym funkcjonariuszem;
3) funkcjonariusz ABW w trudnej sytuacji życiowej;
4) pracownik ABW, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscowości zatrudnienia lub miejscowości pobliskiej;
5) członkowie rodziny zakwaterowanego pracownika ABW pod warunkiem, że korzystają z pokoju razem z tym pracownikiem;
6) w uzasadnionych przypadkach, funkcjonariusz lub pracownik ABW nie wymieniony w ust. 1, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej ABW, w którego dyspozycji znajdują się pokoje.
§  3. 
1.  Za prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystywanie pokoju jest odpowiedzialny kierownik jednostki organizacyjnej ABW, w którego dyspozycji znajduje się pokój.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej ABW wyznacza funkcjonariusza ABW sprawującego bezpośredni nadzór nad gospodarowaniem pokojami, do obowiązków którego należy w szczególności:
1) dbałość o wyposażenie znajdujące się w pokoju;
2) prowadzenie ewidencji osób zakwaterowanych w pokoju;
3) potwierdzanie na poleceniu wyjazdu służbowego funkcjonariusza lub pracownika AB W, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c i e oraz pkt 2, nieodpłatnego skorzystania z pokoju.
§  4. 
1.  Sposób przyznawania i korzystania z pokoju oraz tryb pobierania i rozliczania opłat określa "Regulamin porządkowy korzystania z niektórych pomieszczeń służbowych w ABW" opracowany przez kierownika jednostki organizacyjnej AB W, w którego dyspozycji znajduje się pokój.
2.  Okres odpłatnego korzystania z pokoju liczy się od pierwszego dnia pobytu w tym pokoju i nie powinien przekraczać 12 miesięcy.
§  5.  Dane funkcjonariuszy ABW, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, są zgłaszane do Dyrektora Biura Logistyki ABW, celem weryfikacji zasadności wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
§  6. 
1.  Dzienną stawkę odpłatności za korzystanie z pokoju przez funkcjonariusza lub pracownika ABW oraz członków ich rodzin, zwaną dalej "stawką", wylicza się na podstawie przepisów Prezesa Rady Ministrów w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi ABW za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego.
2.  Dla osób, o których mowa w:
1) § 2 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 6, ustala się jednokrotność stawki za łóżko, do czasu uzyskania przez nich lokalu mieszkalnego;
2) § 2 ust. 2 pkt 2 i 5, ustala się trzykrotność stawki za łóżko.
§  7. 
1.  Osoby, o których mowa w § 6 ust. 2, uiszczają opłatę z tytułu korzystania z pokoju na podstawie noty obciążającej.
2.  Rozliczenie należności, o której mowa w ust. 1, powinno być zrealizowane w terminie 7 dni od dnia wystawienia noty obciążającej.
3.  Koszty utrzymania pokoju pokrywane są ze środków budżetowych ABW.
4.  Wpływy uzyskiwane z tytułu opłat za korzystanie z pokoju stanowią dochód budżetu państwa.
§  8.  Przepisów zarządzenia nie stosuje się do obiektów:
1) Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW w Emowie;
2) Ośrodka Szkoleniowo-Treningowego ABW "Leśniczówka Ostrowin" w Ostrowinie;
3) ABW w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 32.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.