Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie sposobu i trybu rozliczenia się funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z obowiązków służbowych lub pracowniczych

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) przypadki, w których:
a) funkcjonariusze i pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW",
b) funkcjonariusze, żołnierze i pracownicy oddelegowani do służby lub pracy w ABW,
c) osoby zatrudnione w ABW na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

- są obowiązani do rozliczenia się z obowiązków służbowych lub pracowniczych, zwanego dalej "rozliczeniem";

2) tryb rozliczenia;
3) ramowy wzór karty obiegowej oraz karty zwolnienia, o której mowa w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy ABW.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) funkcjonariusz - funkcjonariusza ABW, funkcjonariusza lub żołnierza oddelegowanego do służby w ABW;
2) pracownik - pracownika ABW oraz pracownika oddelegowanego do pracy w ABW.
§  3. 
1.  Funkcjonariusz jest obowiązany do rozliczenia:
1) w przypadku:
a) przeniesienia i mianowania na stanowisko służbowe związane ze zmianą jednostki organizacyjnej ABW,
b) zawieszenia w czynnościach służbowych,
c) przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości,
d) przeniesienia do dyspozycji Szefa ABW,
e) oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza ABW,
f) delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości,
g) zakończenia lub odwołania z oddelegowania do służby lub pracy w ABW,
h) udzielenia urlopu związanego z rodzicielstwem albo urlopu bezpłatnego, w wymiarze co najmniej jednego miesiąca,
i) zwolnienia ze służby w ABW - stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy ABW;
2) na polecenie bezpośredniego lub wyższego przełożonego.
2.  Obowiązek rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie dotyczy funkcjonariusza ABW, który po przeniesieniu do dyspozycji Szefa ABW został wyznaczony do wykonywania zadań służbowych w komórce organizacyjnej, w której dotychczas pełnił służbę.
3.  Funkcjonariusz pełniący służbę w delegaturze ABW jest obowiązany do rozliczenia również w przypadku przeniesienia i mianowania na stanowisko służbowe związane ze zmianą komórki organizacyjnej.
4.  Pracownik jest obowiązany do rozliczenia:
1) w przypadku rozwiązania stosunku pracy, stosownie do przepisów zarządzenia Szefa ABW w sprawie regulaminu pracy w ABW;
2) na polecenie przełożonego.
5.  Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, są obowiązane do rozliczania tylko w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy powierzono im mienie ABW lub dokumenty.
6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5, sposób rozliczenia powinien być określony w zawartej umowie zlecenia albo umowie o dzieło.
§  4. 
1.  Rozliczenie funkcjonariusza lub pracownika polega w szczególności na:
1) przekazaniu, w przypadku funkcjonariuszy, zgodnie z poleceniem bezpośredniego lub wyższego przełożonego, a w przypadku pracowników, zgodnie z poleceniem przełożonego:
a) materiałów służbowych, w tym dokumentów jawnych i niejawnych, będących na jego stanie,
b) prowadzonych przez niego spraw;
2) przekazaniu do właściwych jednostek organizacyjnych ABW składników rzeczowych majątku ruchomego będących na jego stanie;
3) zdaniu legitymacji służbowej, kart identyfikacyjnych, przepustek, paszportów dyplomatycznych w rozumieniu przepisów Szefa ABW w sprawie paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla ABW oraz innych dokumentów potwierdzających uprawnienia przyznane w związku ze służbą lub pracą w ABW;
4) dopełnieniu innych, niż wymienione w pkt 1-3 obowiązków wynikających z przepisów odrębnych.
2.  Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, następuje zgodnie z procedurami określonymi przez Szefa ABW w przepisach odrębnych.
§  5. 
1.  Rozliczenie:
1) funkcjonariusza lub pracownika, następuje z wykorzystaniem karty obiegowej;
2) funkcjonariusza ABW w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. i, następuje z wykorzystaniem karty zwolnienia.
2.  Kartę obiegową albo kartę zwolnienia wydaje funkcjonariusz ABW z komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Biura Kadr ABW albo delegatury ABW.
3.  Funkcjonariusz ABW, o którym mowa w ust. 2, wydaje kartę obiegową:
1) funkcjonariuszowi - wraz z doręczeniem rozkazu personalnego w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-h i pkt 2 oraz ust. 3;
2) pracownikowi:
a) wraz z oświadczeniem pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę lub złożeniu przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, albo oświadczeniem pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stron, albo oświadczeniem pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem okresu, na który była zawarta oraz w przypadku zmiany jednostki organizacyjnej ABW;
b) w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 - po otrzymaniu pisemnej informacji o wydaniu polecenia przez przełożonego tego pracownika.
4.  Funkcjonariusz ABW, o którym mowa w ust. 2, wydaje kartę zwolnienia funkcjonariuszowi ABW wraz z doręczeniem rozkazu personalnego w sprawie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. i.
5.  Funkcjonariusz lub pracownik powinien dokonać rozliczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania karty obiegowej, albo do dnia odpowiednio rozwiązania stosunku służbowego, stosunku pracy lub odwołania z oddelegowania do służby lub pracy ABW.
6.  W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, rozliczenie funkcjonariusza powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zapoznania funkcjonariusza z rozkazem o zawieszeniu w czynnościach służbowych.
7.  Za nadzór nad prawidłowością rozliczenia odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej ABW, w której do dnia zaistnienia okoliczności powodujących rozliczenie wymienionych w § 3 ust. 1, 3 i 4, funkcjonariusz lub pracownik odpowiednio pełnił służbę lub świadczył pracę.
8.  W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej ABW, o którym mowa w ust. 7, może przedłużyć termin rozliczenia wymieniony w ust. 5 na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia rozwiązania stosunku służbowego, stosunku pracy lub odwołania z oddelegowania do służby lub pracy w ABW.
9.  Treść karty obiegowej oraz karty zwolnienia dostosowuje się do rzeczywistego zakresu rozliczenia. Ramowy wzór karty obiegowej oraz karty zwolnienia określa załącznik do zarządzenia.
§  6. 
1.  W celu uzyskania potwierdzenia rozliczenia w danej jednostce lub komórce organizacyjnej ABW funkcjonariusz lub pracownik składa kartę obiegową albo kartę zwolnienia w sekretariacie tej jednostki lub komórki organizacyjnej ABW albo u funkcjonariusza ABW lub pracownika ABW wyznaczonego przez kierownika tej jednostki lub komórki organizacyjnej ABW.
2.  Potwierdzeniem rozliczenia jest stempel stanowiskowy oraz data i podpis właściwego kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej ABW albo wyznaczonego przez niego funkcjonariusza ABW lub pracownika ABW, o którym mowa w ust. 1, na karcie obiegowej albo karcie zwolnienia.
3.  W przypadku, gdy wyznaczony funkcjonariusz ABW lub pracownik ABW, o którym mowa w ust. 1, nie posiada stempla stanowiskowego, fakt rozliczenia potwierdza na karcie obiegowej albo karcie zwolnienia czytelnym podpisem.
4.  Wyznaczony funkcjonariusz ABW lub pracownik ABW, o którym mowa w ust. 1, informuje funkcjonariusza lub pracownika obowiązanego do rozliczenia o podstawie uzyskania potwierdzenia rozliczenia oraz poucza go o odpowiedzialności określonej w przepisach odrębnych lub zawartych umowach za niezwrócenie do właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej ABW składników rzeczowych majątku ruchomego oraz użyczonych lub powierzonych mu dokumentów jawnych i niejawnych.
5.  Rozliczenia dokonuje się niezwłocznie po złożeniu karty obiegowej albo karty zwolnienia.
6.  O potwierdzeniu albo o odmowie potwierdzenia rozliczenia na karcie obiegowej albo karcie zwolnienia wyznaczony funkcjonariusz ABW lub pracownik ABW, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje funkcjonariusza lub pracownika obowiązanego do rozliczenia, wskazując, w przypadku odmowy potwierdzenia rozliczenia, jej przyczynę. Adnotację o tym fakcie nanosi się na karcie obiegowej albo karcie zwolnienia.
7.  O potwierdzeniu albo o odmowie potwierdzenia rozliczenia na karcie obiegowej albo karcie zwolnienia wyznaczony funkcjonariusz ABW lub pracownik ABW, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej ABW wymienionego w § 5 ust. 7.
§  7. 
1.  Funkcjonariusz lub pracownik dokonuje rozliczenia z jednostkami lub komórkami organizacyjnymi ABW w dowolnej kolejności, z tym, że przed rozliczeniem w:
1) Biurze Finansów ABW dokonuje rozliczenia w Biurze Logistyki ABW;
2) Biurze Logistyki ABW dokonuje rozliczenia w Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW.
2.  Kartę obiegową albo kartę zwolnienia wypełnioną w sposób określony w § 6 ust. 2 i 6 oraz podpisaną i zatwierdzoną przez kierownika jednostki organizacyjnej ABW, o którym mowa w § 5 ust. 7, lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza ABW albo pracownika ABW wymienionego w § 6 ust. 1, funkcjonariusz lub pracownik obowiązany do rozliczenia składa niezwłocznie w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Biura Kadr ABW albo delegatury ABW.
3.  Karta obiegowa albo karta zwolnienia podlega włączeniu do akt osobowych funkcjonariusza lub pracownika obowiązanego do rozliczenia.
4.  W przypadku, gdy stosownie do § 3 ust. 6, w umowie zlecenia albo w umowie o dzieło określono sposób rozliczenia, karta obiegowa jest przechowywana w jednostce organizacyjnej ABW, na rzecz której umowa ta była wykonywana.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, karta obiegowa jest włączana do dokumentów związanych z wykonaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
§  8. 
1.  Rozliczenia funkcjonariusza:
1) zwolnionego ze służby na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
2) którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 61 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) zwolnionego ze służby na innej podstawie, niż określona w pkt 1, przebywającego na zwolnieniu lekarskim,
4) w innych przypadkach uniemożliwiających osobiste rozliczenie

- dokonuje komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej ABW, o którym mowa w § 5 ust. 7, zwana dalej "komisją".

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, rozliczenie następuje za pomocą karty obiegowej albo karty zwolnienia.
3.  Komisja działa stosując przepisy Szefa ABW w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych i jawnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4.  Czynności związane z rozliczeniem funkcjonariusza komisja dokumentuje protokołem, który jest zatwierdzany przez kierownika jednostki organizacyjnej ABW, o którym mowa w § 5 ust. 7.
5.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się do pracowników oraz funkcjonariuszy, którzy nie rozliczyli się w terminie wymienionym w § 5 ust. 5, 6 albo 8.
§  9.  Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW są obowiązani do zapoznania podległych im funkcjonariuszy i pracowników z niniejszym zarządzeniem w terminie 7 dni od dnia jego wejścia w życie.
§  10.  Zachowują moc karty obiegowe wydane oraz wydane i rozliczone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA OBIEGOWA / KARTA ZWOLNIENIA*

grafika