Sposób i tryb realizacji wniosku Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu... - OpenLEX

Sposób i tryb realizacji wniosku Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.53

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 31 ust. 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948) zarządza się, co następuje:

§  1. 
1. 
Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej, zwany dalej "Komendant Oddziału ŻW", albo Szef Zarządu Kryminalnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, zwany dalej "Szefem Zarządu Kryminalnego KGŻW", przed wystąpieniem o uzyskanie zgody na realizację kontroli operacyjnej, zwanej dalej "KO", zwraca się pisemnie do dyrektora jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiedzialnej za realizację techniczną KO o określenie możliwości techniczno-operacyjnych realizacji przedsięwzięć w ramach tej kontroli. Realizacja KO obejmująca numery MSISDN, IMSI i IMEI dla telefonii komórkowej nie wymaga wystąpienia o określenie możliwości techniczno-operacyjnych.
2. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1.
§  2. 
Dyrektor jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, o której mowa w § 1 ust. 1, informuje niezwłocznie w formie pisemnej Komendanta Oddziału ŻW albo Szefa Zarządu Kryminalnego KGŻW o możliwościach techniczno-operacyjnych realizacji przedsięwzięć w ramach KO. W uzasadnionych przypadkach niecierpiących zwłoki można pominąć pisemną formę odpowiedzi.
§  3. 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego realizuje KO na podstawie otrzymanego postanowienia właściwego miejscowo wojskowego sądu okręgowego.
§  4. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach niecierpiących zwłoki, o których mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Komendant Główny ŻW, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego albo Komendant Oddziału ŻW, po poinformowaniu Komendanta Głównego ŻW i po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, zarządza KO i występuje do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z wnioskiem o realizację KO w uzasadnionych przypadkach niecierpiących zwłoki; jednocześnie zwraca się do właściwego miejscowo wojskowego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie.
2. 
Wzór wniosku do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o realizację KO w uzasadnionych przypadkach niecierpiących zwłoki określa załącznik nr 2.
3. 
W razie nieudzielania przez sąd zgody w terminie pięciu dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny ŻW albo Komendant Oddziału ŻW wstrzymuje KO - o czym niezwłocznie zawiadamia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
4. 
Dyrektor jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiedzialnej za realizację techniczną KO w uzasadnionych przypadkach niecierpiących zwłoki wstrzymuje KO, jeżeli po upływie 5 dni od dnia jej zarządzenia nie otrzyma postanowienia właściwego miejscowo wojskowego sądu okręgowego.
5. 
W przypadku nieudzielania przez sąd zgody w terminie pięciu dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, całość materiałów zgromadzonych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, podczas stosowania KO na rzecz Żandarmerii Wojskowej w uzasadnionych przypadkach niecierpiących zwłoki, jest przesyłana do jednostki Żandarmerii Wojskowej zarządzającej KO w celu protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
§  5. 
Dyrektor jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiedzialnej za realizację techniczną kontroli operacyjnej informuje niezwłocznie w formie pisemnej Komendanta Oddziału ŻW albo Szefa Zarządu Kryminalnego KG ŻW o rozpoczęciu realizacji zleconych KO.
§  6. 
Traci moc zarządzenie Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 237 oraz z 2012 r. poz. 162).
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KLAUZULA TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. nr ....

pieczęć nagłówkowa Warszawa, dnia ................

DYREKTOR

....................................

SŁUŻBY KONTRWYWIADU

WOJSKOWEGO

00 - 909 Warszawa

o określenie możliwości techniczno-operacyjnych realizacji kontroli operacyjnej

Na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia Nr ... /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia .... .......r.

w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zwracam się z wnioskiem o określenie możliwości techniczno-operacyjnych realizacji kontroli operacyjnej

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opisać na czym kontrola operacyjna ma polegać)

Do kontaktów merytorycznych wyznaczam

...................................................................................................

SZEF ZARZĄDU KRYMINALNEGO/

KOMENDANT ODDZIAŁU

ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

..................................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Wykonano w .......... egz.:

Egz. Nr 1 ...............

Egz. Nr 2 ...............

Wykonał: ...............

KLAUZULA TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KLAUZULA TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. nr ....

Pieczęć nagłówkowa

Warszawa, dnia ............r.

SZEF

SŁUŻBY KONTRWYWIADU

WOJSKOWEGO

0 - 909 Warszawa

o realizację kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948) i pisemnej zgody Prokuratora Generalnego (Zastępcy Prokuratora Okręgowego ds. wojskowych)* w ............................................................ nr ............ z dnia ..............., w związku z prowadzoną przez .....................................................

(nazwa jednostki Żandarmerii Wojskowej)

sprawą nr ewid. ............................ krypt ................... wnoszę o realizację ............................

.......................................................................................................................................................

(rodzaj kontroli operacyjnej)

na okres ............. dni/tygodni/miesięcy*, począwszy od dnia ...................... r. godz. .................

Kontrola operacyjna polegająca na ..................................... stosowana będzie wobec:

.......................................................................................................................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko, określenie miejsca zdarzenia, nazwa obiektu lub środka)

.......................................................................................................................................................

(miejsce zamieszkania, telefon, miejsce pracy - charakter, telefony)

.......................................................................................................................................................

(inne dane istotne dla realizacji wniosku np.: nr rejestracyjny samochodu prywatnego /służbowego/, znane adresy, kontakty itp.)

Opis czynu i jego kwalifikacja prawna: .................................................................................

Zadania dla jednostki Służby Kontrwywiadu Wojskowego realizującej kontrolę operacyjną:

.......................................................................................................................................................

(nazwa szczegółowe potrzeby jednostki Żandarmerii Wojskowej realizującej sprawę)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Żołnierz Żandarmerii Wojskowej odpowiedzialny za współdziałanie z jednostką Służby Kontrwywiadu Wojskowego realizującą kontrolę operacyjną:

.......................................................................................................................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko, numery telefonów służbowych i prywatnych)

KLAUZULA TAJNOŚCI

KLAUZULA TAJNOŚCI

Opinia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o możliwości realizacji czynności w kontroli operacyjnej: ..............................................................................................................

(data i sposób wydania opinii /ustna, telefoniczna/ Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego odnośnie możliwości realizacji czynności w kontroli operacyjnej)

KOMENDANT GŁÓWNY/

KOMENDANT ODDZIAŁU

ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

..............................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

* - niepotrzebne skreślić

Wykonano w egz.:

Egz. Nr 1 ...............

Egz. Nr 2 ...............

Wykonał: ...............

KLAUZULA TAJNOŚCI

UZASADNIENIE

Projektowane zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową, ma charakter aktualizujący i porządkujący. Konieczność jego wprowadzenia wynika ze zmiany struktury organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej i utworzenia z dniem 1 grudnia 2016 r. nowej komórki organizacyjnej - Zarządu Kryminalnego, który przejął część dotychczasowych zadań Zarządu Dochodzeniowo- Śledczego, obejmujących zadania związane z wykonywaniem czynności operacyjno- rozpoznawczych, w tym w szczególności kontrolę operacyjną. Zmieniła się również organizacja Prokuratury (ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze - Dz. U. poz. 177), implikując konieczność dostosowania przepisów zarządzenia oraz wzorów dokumentacji kontroli operacyjnej do nowej struktury Prokuratury.

Proponowane rozwiązania mieszczą się w dotychczasowym zakresie kompetencji Żandarmerii Wojskowej, nie rozszerzając jej uprawnień, a jedynie aktualizując zapisy zarządzenia w sposób niezbędny do zapewnienia właściwej i zgodnej z prawem realizacji uprawnień wynikających z art. 31 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, w zgodzie z obowiązującym standardem określoności uprawnień organów.

Wejście w życie projektowanego zarządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu resortu obrony narodowej.