Sposób i tryb przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2011.54.99

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2011/BK
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 w związku z art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 1
Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1, finansowane są zgodnie z umowami zawartymi ze świadczeniodawcami, z ustawą, z rozporządzeniami Ministra Zdrowia, przepisami prawa międzynarodowego oraz zgodnie z decyzjami Prezesa Funduszu.
§  3.
1.
Oddział wojewódzki sporządza miesięczne sprawozdania oraz zestawienia z rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2 - 4, 6 i 9, oraz w art. 26 ustawy. Sprawozdania sporządza się odrębnie dla świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2 - 4, 6 i 9 ustawy, oraz dla świadczeń, o których mowa w art. 26 ustawy.
2. 2
Oddział wojewódzki składa do Centrali Funduszu sprawozdania oraz zestawienia z wykonanych i opłaconych przez oddział świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3.
Informacje w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się odrębnie za miesiąc oraz narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie za grudzień roku poprzedniego jest jednocześnie sprawozdaniem z rozliczonych w roku poprzednim przez oddział świadczeń opieki zdrowotnej.
4.
Wzory sprawozdań oraz zestawień, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do zarządzenia oznaczone numerami 1,4 i 5.
5.
Sprawozdania oraz zestawienia, określone w ust. 4, sprawdza pod względem merytorycznym i podpisuje, kierownik komórki organizacyjnej oddziału wojewódzkiego zajmującej się kontrolą merytoryczną rozliczanych świadczeń.
6.
Sprawozdania oraz zestawienia, określone w ust. 4, sprawdza pod względem formalno - rachunkowym i podpisuje, kierownik komórki organizacyjnej oddziału wojewódzkiego zajmującej się kontrolą formalno - rachunkową rozliczanych świadczeń.
7.
Sprawozdania oraz zestawienia, o których mowa w ust. 4, podpisywane są przez dyrektora oddziału wojewódzkiego lub upoważnionego zastępcę dyrektora oraz przez głównego księgowego.
8.
W przypadku konieczności dokonania przez oddział korekty sprawozdania oraz zestawienia za miesiąc, za który sprawozdanie oraz zestawienie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, korekty dokonuje się w sprawozdaniu oraz zestawieniu sporządzanym w okresie stwierdzenia konieczności dokonania korekty, w części przedstawiającej dane narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie oraz zestawienie dotyczy.
9.
W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za zamknięty rok, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, wysokość środków wynikającą z tej korekty uwzględnia się w dotacji na rok bieżący.
§  4.
Oddział wojewódzki składa do Centrali Funduszu w terminie do dnia 14 listopada danego roku prognozę wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej za listopad i grudzień, sporządzoną na podstawie przewidywanych do poniesienia wydatków. Wzór prognozy wydatków określa załącznik nr 8 do zarządzenia.
§  5.
Ostałecznym terminem wykorzystania dotacji, który jest tożsamy z terminem przekazania środków tych dotacji świadczeniodawcom, podmiotom określonym w przepisach o koordynacji oraz zagranicznym placówkom opieki medycznej, jest dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, za który otrzymano dotację.
§  6. 3
W przypadku nie wykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia danego roku, oddział wojewódzki zwraca niewykorzystane środki z dotacji na rachunek bankowy Centrali Funduszu w terminie do dnia 14 stycznia roku następnego.
§  7.
1.
Centrala Funduszu sporządza miesięczne sprawozdania oraz zestawienia z rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2 - 4, 6 i 9, oraz w art. 26 ustawy. Sprawozdania sporządza się odrębnie dla świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2 - 4, 6 i 9 ustawy, oraz dla świadczeń, o których mowa w art. 26 ustawy.
2.
Centrala Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania z wykonanych i opłaconych przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3.
Informacje w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się odrębnie za miesiąc oraz narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie za grudzień roku poprzedniego jest jednocześnie sprawozdaniem z rozliczonych w roku poprzednim przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej.
4.
Wzory sprawozdań oraz zestawień, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do zarządzenia oznaczone numerami 2, 3, 6 i 7.
5.
W przypadku konieczności dokonania przez Fundusz korekty sprawozdania oraz zestawienia za miesiąc, za który sprawozdanie oraz zestawienie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, korekty dokonuje się w sprawozdaniu oraz zestawieniu sporządzanym w okresie stwierdzenia konieczności dokonania korekty, w części przedstawiającej dane narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie oraz zestawienie dotyczy, oraz uwzględnia się we wniosku o uruchomienie dotacji za ten okres.
6.
W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za zamknięty rok, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, wysokość środków wynikającą z tej korekty uwzględnia się w dotacji na rok bieżący.
7. 4
Wzory sprawozdań oraz zestawień określone numerami 1, 4 i 5 do zarządzenia są sporządzane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i przekazywane do Biura Księgowości w terminie do 14 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
8.
Wymienione w ust. 4 i 7 sprawozdania sprawdza pod względem merytorycznym i podpisuje zgodnie z właściwością:
1)
Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej - w zakresie:
-
sprawozdań kosztów oraz wydatków dotyczących świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3 ustawy - sporządzanych na podstawie danych otrzymanych z oddziałów wojewódzkich i właściwych departamentów Centrali Funduszu,
2)
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej/Naczelnik Wydziału Leczenia Planowanego za Granicą - w zakresie:
-
rozliczeń międzynarodowych świadczeń zdrowotnych dokonywanych z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ oraz Instytucjami Łącznikowymi krajów członkowskich UE i EFTA,
-
sprawozdań kosztów świadczeń zdrowotnych wykonanych na rzecz świadczeniobiorców w krajach członkowskich UE i EFTA - oszacowanej na podstawie otrzymanych przez Centralę NFZ z tychże krajów roszczeń wynikających z formularzy E - 125,
-
sprawozdań kosztów oraz wydatków dotyczących świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy - sporządzanych na podstawie danych otrzymanych z oddziałów wojewódzkich i właściwych departamentów Centrali Funduszu.
9.
Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali składa do Biura Księgowości Centrali Funduszu w terminie do dnia 14 listopada danego roku prognozę wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej za listopad i grudzień, sporządzoną na podstawie przewidywanych do poniesienia wydatków. Wzór prognozy wydatków określa załącznik nr 8 do zarządzenia.
10.
Sprawozdania oraz zestawienia, określone w ust. 4, sprawdza pod względem formalno - rachunkowym i podpisuje, Dyrektor Biura Księgowości - Główny Księgowy oraz kierownik komórki organizacyjnej Centrali Funduszu zajmującej się kontrolą formalno - rachunkową rozliczanych świadczeń.
11.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 4 zatwierdzane i podpisywane są przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub upoważnioną osobę.
§  8.
1.
Centrala Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 20 listopada danego roku prognozę wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej za listopad i grudzień, sporządzoną na podstawie przewidywanych do poniesienia wydatków.
2.
Wzór prognozy wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 9 do zarządzenia.
3.
Centrala Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie określonym w ust. 1, wniosek o uruchomienie dotacji za listopad i grudzień danego roku, sporządzony na podstawie prognozy wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej.
§  9.
1.
Centrala Funduszu w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozliczenie otrzymanej dotacji za dany rok sporządzone odrębnie dla świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2 - 4, 6 i 9 ustawy, oraz dla świadczeń, o których mowa w art. 26 ustawy.
2. 5
W przypadku niewykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia danego roku Centrala Funduszu zwraca niewykorzystane środki z dotacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
3.
Za datę zwrotu środków, o których mowa w ust. 2, uznaje się dzień uznania rachunku ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  10.
Traci moc zarządzenie Nr 69/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzenie Nr 78/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  6 Sprawozdanie z opłaconych przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez świadczeniodawców dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2 - 4, 6 i 9 ustawy ** za …***

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 Sprawozdanie z opłaconych przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez świadczeniodawców dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy** za ...**

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  7 Sprawozdanie z opłaconych przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez świadczeniodawców dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2 - 4, 6 i 9 ustawy ** za …***

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 Tabela nr 3 Sprawozdania z wykonanych przez zagraniczne placówki opieki medycznej i opłaconych przez Fundusz świadczeń, o których mowa w art. 26 ustawy za ...**

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 Zestawienie do sprawozdania z wykonanych przez zagraniczne placówki opieki medycznej i opłaconych przez Fundusz świadczeń o których mowa w art. 26 ustawy za ...

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 Zestawienie do sprawozdania z wykonanych przez zagraniczne placówki opieki medycznej i opłaconych przez Fundusz świadczeń, o których mowa w art. 26 ustawy za ...

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 Zestawienie do sprawozdania z wykonanych przez zagraniczne placówki opieki medycznej i opłaconych przez Fundusz świadczeń, o których mowa w art. 26 ustawy za ...

ZAŁĄCZNIK Nr  8

 Tabela nr 4 Prognoza wydatków na okres listopad - grudzień ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

 Tabela nr 4 Prognoza wydatków na okres listopad - grudzień ... r.

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 39/2014/BK z dnia 9 lipca 2014 r. (NFZ.14.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 2014 r.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39/2014/BK z dnia 9 lipca 2014 r. (NFZ.14.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 2014 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 39/2014/BK z dnia 9 lipca 2014 r. (NFZ.14.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 2014 r.
4 § 7 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 39/2014/BK z dnia 9 lipca 2014 r. (NFZ.14.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 2014 r.
5 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 39/2014/BK z dnia 9 lipca 2014 r. (NFZ.14.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 2014 r.
6 Załącznik 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 14/2012/BK z dnia 7 marca 2012 r. (NFZ.12.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.
7 Załącznik 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 14/2012/BK z dnia 7 marca 2012 r. (NFZ.12.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.