Sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w module A-EWIDA Centralnej Bazy Danych EWIDA II.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.116

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 128
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w module A-EWIDA Centralnej Bazy Danych EWIDA II

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948, 1955) zarządza się co następuje:
§  1. 
1. 
Zarządzenie określa sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskiwanych przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w toku wykonywania czynności służbowych, w module A-EWIDA systemu Centralna Baza Danych EWIDA II, realizowane poprzez wydzieloną bazę danych (instancja BSW SG), zwaną dalej "A-EWIDA BSW SG".
2. 
Przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z dokumentacją Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego Centralna Baza Danych EWIDA II.
§  2. 
1. 
Informacje, o których mowa w § 1, obejmują w szczególności dane identyfikujące:
1)
przedsiębiorstwo, instytucję, szkołę, organizację lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną;
2)
adres lub miejsce;
3)
numer urządzenia telekomunikacyjnego lub zakończenia sieci, adres (konto) poczty elektronicznej lub inne adresy albo numery pozostałych urządzeń wykorzystywanych do przekazu informacji;
4)
pojazd mechaniczny lub inny pojazd;
5)
dokument, przedmiot lub jego część składową;
6)
grupę przestępczą;
7)
zdarzenie;
8)
transakcję lub przepływ środków finansowych;
9)
czynności realizowane przez Straż Graniczną lub inne podmioty, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców;
10)
czyn zabroniony;
11)
osoby podejrzane o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osoby o nieustalonej tożsamości lub usiłujące ukryć swą tożsamość oraz inne osoby pozostające w zainteresowaniu Straży Granicznej.
2. 
Dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 1 pkt 11, obejmują:
1)
nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
imiona;
4)
numer ewidencyjny PESEL;
5)
datę urodzenia;
6)
miejsce urodzenia;
7)
imiona rodziców;
8)
nazwisko rodowe matki;
9)
nazwiska poprzednie;
10)
pseudonim;
11)
narodowość, obywatelstwo;
12)
stan cywilny;
13)
wykształcenie;
14)
zawód wyuczony;
15)
zawód wykonywany;
16)
opis osoby (płeć, znaki szczególne);
17)
adres zamieszkania lub pobytu.
3. 
Informacje dotyczące osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość mogą obejmować także dane, o których mowa w art 10a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
§  3. 
1. 
Informacje w A-EWIDA BSW SG gromadzi się:
1)
na formularzach systemowych A-EWIDA zgodnie z treścią dokumentów źródłowych;
2)
niezwłocznie po ich uzyskaniu;
3)
w postaci obiektów analitycznych, pomiędzy którymi tworzy się relacje, na podstawie dokumentu źródłowego;
4)
wyłącznie za pośrednictwem osób posiadających wymagane uprawnienia dostępowe.
2. 
Dokument źródłowy stanowią w szczególności: pismo, notatka urzędowa oraz notatka służbowa, przy czym dokument źródłowy będący podstawą informacji z czynności dochodzeniowo-śledczych stanowi wyłącznie notatka służbowa.
3.  1
 (uchylony).
4. 
Informacje podlegające gromadzeniu w A-EWIDA BSW SG, przed ich wprowadzeniem, należy uzupełnić o dodatkowe dane z dostępnych dla Straży Granicznej baz informacji, a wynik tych uzupełnień odnotować w treści dokumentu źródłowego.
5. 
Po wprowadzeniu informacji do A-EWIDA BSW SG, osoba wprowadzająca informację nanosi na dokumencie źródłowym:
1)
datę wprowadzenia informacji;
2)
stopień, imię i nazwisko osoby wprowadzającej;
3)
systemowy numer ewidencyjny, pod którym zarejestrowano informację w systemie.
6. 
Informacje zarejestrowane w A-EWIDA BSW SG należy każdorazowo zakwalifikować do określonej w systemie grupy tematycznej.
§  4. 
1.  2
 Decyzje o gromadzeniu i zarządzaniu informacją, w tym o jej zastrzeżeniu w A-EWIDA BSW SG podejmuje Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwany dalej "Komendantem.
2.  3
 Komendant upoważnia podległych funkcjonariuszy do podejmowania decyzji o gromadzeniu i zarządzaniu informacją w A-EWIDA BSW SG, z wyjątkiem decyzji o jej zastrzeżeniu.
3.  4
 Z wnioskiem o zastrzeżenie informacji, występuje do Komendanta naczelnik wydziału właściwego do realizacji lub koordynacji czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
4. 
We wniosku o zastrzeżenie informacji należy wskazać: przyczynę zastrzeżenia informacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zastrzeżenia informacji, osoby, które powinny posiadać dostęp do zastrzeżonych informacji.
5. 
Informacje zastrzega się, jeżeli zachodzi obawa, że ich udostępnienie mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić efektywną realizację bieżących przedsięwzięć lub czynności służbowych - do czasu ustania przyczyn uzasadniających taką obawę.
§  5. 
1.  5
 Komendant może z własnej inicjatywy lub na wniosek naczelnika wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, do zadań którego należy prowadzenie nadzoru szczególnego nad sprawami ewidencji operacyjnej, przeprowadzić kontrolę dostępu do informacji i wykorzystania zasobów A-EWIDA BSW SG.
2. 
Wnioskującemu o przeprowadzenie kontroli przekazuje się wykaz informacji, do których miał dostęp wskazany we wniosku użytkownik lub analityk, albo wykaz użytkowników lub analityków, którzy mieli dostęp do wskazanej we wniosku informacji.
§  6. 
1.  6
 Do korzystania z informacji przetwarzanych w ramach A-EWIDA BSW SG uprawnieni są funkcjonariusze komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, do zadań których należy wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych.
2. 
Dostęp do informacji zgromadzonych w A-EWIDA BSW SG jest realizowany wyłącznie ze stanowisk dostępowych systemu CBD EWIDA II poprzez zainstalowaną aplikację kliencką rs-CASE.
3.  7
 Komendant określa zakres dostępu w zależności od rodzaju czynności służbowych wykonywanych przez poszczególnych użytkowników oraz analityków.
§  7. 
Informacje przechowuje się przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej niż 10 lat, liczony od momentu dokonania wpisu informacji w zbiorze informacji, a w przypadku odnotowania wpisu informacji, który był modyfikowany, ostatniej modyfikacji dotyczącej tego wpisu.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 3 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 8 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
2 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
4 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
5 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 8 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
6 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia nr 8 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
7 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia nr 8 z dnia 24 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.