Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.403

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2012 r.

DECYZJA Nr 332/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie sposobu i terminu realizacji zadań związanych z wdrażaniem "Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego" w resorcie obrony narodowej

Departament Strategii i Planowania Obronnego

Na podstawie § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z zarządzeniem Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (niepublikowane), w celu zapewnienia właściwej realizacji przez resort obrony narodowej przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego w kraju w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, ustalam:

1. Decyzja określa sposób i termin realizacji zadań związanych z wdrażaniem "Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego", zwanego dalej "Wykazem", w resorcie obrony narodowej.
2. Wykaz dystrybuuje się do dowództw poziomu operacyjnego.
3. Zadania związane z wdrażaniem części Wykazu dotyczącego stopni alarmowych nakazuję zrealizować w resorcie obrony narodowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, natomiast pozostałe zadania związane z wdrażaniem Wykazu - do dnia 19 kwietnia 2013 r.
4. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego:
1) koordynuje proces wdrażania Wykazu w resorcie obrony narodowej;
2) w terminach określonych w pkt 3 złoży Ministrowi Obrony Narodowej meldunek o wykonaniu zadań związanych z wdrożeniem Wykazu w resorcie obrony narodowej.
5. Sekretarz Stanu, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu Warszawa odpowiadają za wykonanie zadań związanych z wdrażaniem Wykazu w podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych komórkach i jednostkach organizacyjnych oraz w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie swojej właściwości.
6. Dyrektorzy, szefowie i dowódcy komórek i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej odpowiadają za wykonanie zadań związanych z wdrożeniem Wykazu w podporządkowanych im strukturach, w zakresie swojej właściwości.
7. Część Wykazu dotyczącą opcji zapobiegania wdraża się jako otwarty katalog przedsięwzięć, niezależnie od pozostałych dokumentów operacyjnych i planistycznych obowiązujących w resorcie obrony narodowej.
8. Część Wykazu dotyczącą środków reagowania kryzysowego wdraża się, jako zamknięty katalog przedsięwzięć, niezależnie od pozostałych dokumentów operacyjnych i planistycznych obowiązujących w resorcie obrony narodowej.
9. W ramach wdrażania części Wykazu dotyczącej środków reagowania kryzysowego osoby wymienione w pkt 5 i 6 decyzji:
1) nadzorują i koordynują rozpisanie przez wykonawców sposobu realizacji przedsięwzięć szczegółowych określonych w środkach reagowania kryzysowego;
2) przekażą rozpisane przedsięwzięcia szczegółowe Dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w terminie do dnia 15 marca 2013 r.;
3) przekażą informację o wykonaniu zadań związanych z wdrażaniem części Wykazu dotyczącej środków reagowania kryzysowego Dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w terminie do dnia 10 kwietnia 2013 r.
10. Zadania zawarte w środkach reagowania kryzysowego należy rozpisać zgodnie z tabelą zawartą w wytycznych, stanowiących załącznik do decyzji.
11. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego opracuje zestawienie wykonawców przedsięwzięć szczegółowych określonych w środkach reagowania kryzysowego w terminie do dnia 15 listopada 2012 r.
12. Części Wykazu dotyczące przedsięwzięć przeciw zaskoczeniu oraz przedsięwzięć przeciw agresji wdraża się poprzez uwzględnienie ich w "Planie użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" i "Planie operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej obrona narodowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
13. W ramach wdrażania części Wykazu dotyczących przedsięwzięć przeciw zaskoczeniu oraz przedsięwzięć przeciw agresji:
1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zapewni spójność przedsięwzięć ujętych w "Planie Użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" z przedsięwzięciami przeciw zaskoczeniu i przedsięwzięciami przeciw agresji, w ramach najbliższej aktualizacji tego planu;
2) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego zapewni spójność przedsięwzięć ujętych w "Planie operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej obrona narodowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" z przedsięwzięciami przeciw zaskoczeniu i przedsięwzięciami przeciw agresji, w ramach najbliższej aktualizacji tego planu.
14. Część Wykazu dotyczącą stopni alarmowych wdraża się poprzez uwzględnienie jej w dokumentach dyżurnych służb operacyjnych oraz służb dyżurnych resortu obrony narodowej.
15. W ramach wdrażania części Wykazu dotyczącej stopni alarmowych:
1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego określi sposób wdrażania stopni alarmowych w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie decyzji przekaże informacje w tym zakresie osobom wymienionym w pkt 5 i 6;
2) osoby wymienione w pkt 5 i 6:
a) nadzorują i koordynują wdrażanie części Wykazu dotyczącej stopni alarmowych w sposób określony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b) przekażą w terminie 30 dni do dnia wejścia w życie decyzji Dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania Obronnego informację o wykonaniu zadań związanych z wdrożeniem części Wykazu dotyczącej stopni alarmowych.
16. Przedsięwzięcia ujęte w częściach Wykazu dotyczących środków reagowania kryzysowego, przedsięwzięciach przeciw zaskoczeniu i przedsięwzięciach przeciw agresji należy uwzględnić w dokumentacji gotowości bojowej.
17. Sprawdzenie gotowości jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej do realizacji zadań ujętych w przedsięwzięciach przeciw zaskoczeniu oraz przedsięwzięciach przeciw agresji polecam prowadzić w ramach sprawdzania przygotowania do realizacji zadań w zakresie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz podnoszenia gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE

Ministra Obrony Narodowej

w zakresie określenia sposobu rozpisania w resorcie obrony narodowej środków reagowania kryzysowego określonych w "Wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego"

1. "Wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego" wprowadzony zarządzeniem Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r., w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, zwany dalej "Wykazem", jest podstawowym dokumentem z zakresu współpracy między Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego a Rzecząpospolitą Polską w obszarze zarządzania kryzysowego.
2. W celu właściwego przygotowania resortu obrony narodowej do realizacji zadań przypisanych Ministrowi Obrony Narodowej w środkach reagowania kryzysowego ujętych w Wykazie, opracowane zostały wytyczne w zakresie określenia sposobu rozpisania w resorcie obrony narodowej środków reagowania kryzysowego określonych.
3. Podczas procesu określania, na szczeblu resortu obrony narodowej, wykonawców zadań przypisanych Ministrowi Obrony Narodowej w środkach reagowania kryzysowego, należy przyjąć następujące założenia:

1) określenie wykonawców przedsięwzięć szczegółowych powinno być rozpatrywane w odniesieniu do przedsięwzięcia głównego, aby nie utracić kontekstu oraz zasadniczego celu jego realizacji;

2) przedsięwzięcia szczegółowe nałożone na wykonawców powinny być zgodne z ich kompetencjami i zakresem działania;

3) w przypadku niepełnej spójności między obszarem tematycznym przedsięwzięcia szczegółowego, a zakresem działania komórek i jednostek organizacyjnych jako wykonawcę należy wskazać tę komórkę lub jednostkę organizacyjną, której zakres działania jest najbardziej zbliżony do obszaru tematycznego przedsięwzięcia szczegółowego (nawet jeśli nie obejmuje całości problematyki);

4) podziału odpowiedzialności w zakresie realizacji przedsięwzięcia szczegółowego należy dokonywać z uwzględnieniem:

a) aktualnego stanu prawnego,

b) zakładanych skutków trwających procesów legislacyjnych, decyzyjnych oraz organizacyjnych w państwie i resorcie obrony narodowej,

c) oczekiwań Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w stosunku do państw członkowskich oraz państw partnerskich w zakresie podnoszenia przez nie zdolności do reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz w ramach kolektywnej obrony;

5) w przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści przedsięwzięcia szczegółowego wykonawcy powinni:

a) dokonać porównania z zapisami wersji angielskojęzycznej "Podręcznika Systemu Reagowania Kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" (NATO Crisis Response System Manual),

b) przeprowadzić konsultacje z właściwymi komórkami Kwatery Głównej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za pośrednictwem polskich przedstawicielstw wojskowych,

c) porównać z zapisami zawartymi w dokumentach odniesienia przedstawionymi w poszczególnych obszarach środków reagowania kryzysowego.

6) rozważyć potrzebę zaangażowania innych podmiotów krajowych w realizację przedsięwzięć szczegółowych;

7) dokonać weryfikacji pozostałych informacji dotyczących danego przedsięwzięcia szczegółowego, w szczególności ujętych w następujących rubrykach środków reagowania kryzysowego: podstawy prawne i wymagania, dodatkowe potrzeby i ograniczenia.

4. Wykonawcy rozpisują sposób realizacji przedsięwzięć szczegółowych oraz dokonują jego aktualizacji na bazie korekt wprowadzanych do Wykazu przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
5. Rozpisanie sposobu realizacji przedsięwzięć szczegółowych nastąpi zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszych wytycznych.

TABELA ROZPISANIA SPOSOBU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ SZCZEGÓŁOWYCH UJĘTYCH W ŚRODKACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

TRYGRAF

(TRZYLITEROWE OZNACZENIE ZADANIA)

OBSZAR TEMATYCZNY (PIERWSZA LITERA TRYGRAFU)

PODOBSZAR TEMATYCZNY (DWIE PIERWSZE LITERY TRYGRAFU)

CZAS WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
PLANOWANYRZECZYWISTY
PRZEDSIĘWZIĘCIE GŁÓWNEtreść przedsięwzięcia władz narodowych przypisanego Ministrowi Obrony Narodowej(w dobach, godz.)(od godz. ...do godz.)
KOORDYNATOR WPROWADZENIAwskazać osoby funkcyjne z komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej odpowiedzialne za wprowadzenie przedsięwzięcia głównego (spośród wymienionych w pkt 5 i 6 decyzji)
PRZEDSIĘWZIĘCIA SZCZEGÓŁOWEa) ...
b) lista przedsięwzięć szczegółowych (z Wykazu)
WYKONAWCY PRZEDSIĘWZIĘĆ SZCZEGÓŁOWYCHa) ...
b) wyszczególnić komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedsięwzięć szczegółowych
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONAWCÓWPrzedsięwzięcie szczegółowe a)
Zadania {pierwsza komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej wyszczególniona jako "wykonawca przedsięwzięcia szczegółowego")
- ...
Zadania (druga komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej wyszczególniona jako "wykonawca przedsięwzięcia szczegółowego")
- ...
Przedsięwzięcie szczegółowe b)
Zadania (pierwsza komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej wyszczególniona jako "wykonawca przedsięwzięcia szczegółowego")
- ...
Zadania (druga komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej wyszczególniona jako "wykonawca przedsięwzięcia szczegółowego")
- ...
WSPÓŁWYKONAWCY SPOZA RESORTUPrzedsięwzięcie szczegółowe a)
komórka lub jednostka organizacyjne spoza resortu obrony narodowej niezbędna do realizacji przedsięwzięcia szczegółowego
Przedsięwzięcie szczegółowe b)
Komórka lub jednostka organizacyjne spoza resortu obrony narodowej niezbędna do realizacji przedsięwzięcia szczegółowego
DOKUMENTY ODNIESIENIADokumenty normatywne odnoszące się do przedsięwzięć szczegółowych
KIEROWANIE / DOWODZENIE- określenie relacji współdziałania pomiędzy wykonawcami realizującymi zadania szczegółowe
- organizacja systemu łączności, obiegu informacji oraz systemu meldunkowego
ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNEokreślenie sposobu wsparcia logistycznego wykonawców i współwykonawców realizujących zadania szczegółowe