Sposób gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych. - OpenLEX

Sposób gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.25.132

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie sposobu gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych

Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) oraz art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Zadania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, zwanej dalej "dokumentacją mierniczo-geologiczną", są realizowane przez Samodzielny Wydział - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, zwany dalej "Wydziałem", w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, zwanym dalej "Archiwum".
2.
Wydział realizuje również zadania w zakresie gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji zawierającej informacje o środowisku i jego ochronie, innej niż dokumentacja mierniczo-geologiczna.
3.
Do dokumentacji zawierającej informacje o środowisku i jego ochronie, innej niż dokumentacja mierniczo-geologiczna, stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia.
§  2.
1.
Pomieszczenia Archiwum składają się z części biurowej oraz składnicy dokumentacji mierniczo-geologicznej.
2.
W części biurowej Archiwum znajdują się stanowiska:
1)
skanowania dokumentów;
2)
przetwarzania danych graficznych;
3)
reprodukcji dokumentów;
4)
obsługi stron.
§  3.
Pracownicy Wydziału wykonujący czynności w składnicy dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4, są obowiązani posiadać kwalifikacje wymagane od osób uprawnionych do sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz odpowiednie przeszkolenie do pełnienia funkcji archiwisty.

Rozdział  2

Gromadzenie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych

§  4.
1.
Wydział przejmuje dokumentację mierniczo-geologiczną na podstawie protokołu przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, zwanego dalej "protokołem przekazania".
2.
Wzór formularza protokołu przekazania jest sporządzany przez Wydział i udostępniany na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego (www.wug.gov.pl).
3.
Protokół przekazania jest przedkładany do Wydziału przez przedsiębiorcę lub jego następcę prawnego i podpisywany przez przedstawicieli:
1)
przedsiębiorcy lub jego następcy prawnego;
2)
właściwego miejscowo organu nadzoru górniczego;
3)
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  5.
1.
Do protokołu przekazania dołącza się spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, zwane dalej "spisami zdawczo-odbiorczymi", oraz informację zawierającą podstawowe dane dotyczące przekształceń organizacyjnych zakładu górniczego.
2.
Wzór formularza spisu zdawczo-odbiorczego jest sporządzany przez Wydział i udostępniany na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.
3.
Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się w 2 egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje Wydział, a drugi - podmiot przekazujący dokumentację mierniczo-geologiczną. W przypadku sporządzenia spisu zdawczo-odbiorczego na informatycznym nośniku danych, jego zapis przekazuje się do Archiwum w formie wydruku oraz pliku danych w formacie wskazanym przez Wydział.
§  6.
Przedsiębiorca lub jego następca prawny, przed uporządkowaniem dokumentacji mierniczo-geologicznej, powiadamia Wydział oraz właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego o zamiarze przekazania tej dokumentacji oraz ustala z Wydziałem termin jej przejęcia.
§  7.
1.
Czynności związane z badaniem stanu, prawidłowości uporządkowania oraz kompletności dokumentacji mierniczo-geologicznej, przeznaczonej do przekazania do Archiwum, są wykonywane przez mierniczego górniczego lub geologa górniczego pod nadzorem właściwego miejscowo organu nadzoru górniczego.
2.
Uporządkowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej przekazywanej do Archiwum polega na:
1)
pogrupowaniu dokumentów według rodzaju;
2)
opisaniu dokumentów zgodnie z pozycjami w spisach zdawczo-odbiorczych;
3)
technicznym zabezpieczeniu dokumentów, przez ułożenie ich w paczkach wykonanych z materiałów chroniących przed uszkodzeniem;
4)
sporządzeniu spisu dokumentów ułożonych w paczkach.
3.
Paczki dokumentów opisuje się przez umieszczenie na każdej paczce:
1)
nazwy zakładu górniczego;
2)
sygnatury paczki według numeru spisu zdawczo-odbiorczego i numerów pozycji dokumentów w tym spisie;
3)
liczby dokumentów w paczce.
§  8.
Dokumenty przejęte do archiwizacji oznacza się sygnaturą Archiwum.
§  9.
Wydział powiadamia o przejęciu dokumentacji mierniczo-geologicznej:
1)
dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego;
2)
dyrektora właściwego miejscowo organu nadzoru górniczego;
3)
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwych ze względu na granice byłego terenu górniczego.

Rozdział  3

Archiwizowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych

§  10.
Wydział:
1)
przechowuje dokumenty w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym w następujących warunkach klimatycznych:
a)
temperatura powietrza w miejscu składowania w przedziale od 14 °C do 20 °C,
b)
wilgotność powietrza w miejscu składowania w przedziale od 45 % do 60 %;
2)
chroni dokumenty przed szkodliwym oddziaływaniem światła;
3)
przechowuje dokumenty elektroniczne na informatycznych nośnikach danych;
4)
prowadzi na bieżąco ewidencję przechowywanej dokumentacji Archiwum;
5)
zabezpiecza pomieszczenia Archiwum przed dostępem osób nieuprawnionych;
6)
zapewnia ochronę programów komputerowych i danych systemu informatycznego.
§  11.
Wydział przechowuje dokumenty w sposób umożliwiający wyszukanie i udostępnienie każdego dokumentu wchodzącego w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz każdej informacji zamieszczonej w tym dokumencie, według kryteriów określonych przez podmiot składający wniosek o udostępnienie tego dokumentu lub informacji zawartej w tym dokumencie.
§  12.
Ewidencję przechowywanej dokumentacji Archiwum stanowią:
1)
spisy zdawczo-odbiorcze;
2)
baza danych zawierająca spis zgromadzonych dokumentów;
3)
baza danych zawierająca spis udzielonych informacji;
4)
publicznie dostępne wykazy, w których zamieszcza się dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
§  13.
Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych zgromadzona w Archiwum jest przechowywana wieczyście.
§  14.
Prawo wstępu do pomieszczeń Archiwum, w których są składowane dokumenty, posiadają pracownicy Wydziału, a także pracownicy organów nadzoru górniczego oraz osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli w obecności pracownika Wydziału.

Rozdział  4

Udostępnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych

§  15.
1.
Wydział udostępnia dokumentację mierniczo-geologiczną w sposób i formie określonych we wniosku, w szczególności w formie "Informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym", zwanej dalej "informacją".
2.
W informacji, na podstawie zgromadzonej w Archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej, określa się ogólne dane o górotworze i jego właściwościach, dane o zakresie dokonanej eksploatacji górniczej, a także, o ile to możliwe, informacje o potencjalnych zagrożeniach i ograniczeniach przydatności terenu pogórniczego do zabudowy i zagospodarowania.
3.
Do informacji, na wniosek strony, dołącza się kopie dokumentów kartograficznych.
4.
Wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji jest sporządzany przez Wydział i udostępniany na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.
5.
Wzór formularza informacji jest sporządzany przez Wydział.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  16.
Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych przez Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej (Dz. Urz. WUG Nr 8, poz. 45 oraz z 2008 r. Nr 10, poz. 64).
§  17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228.