Sposób dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - OpenLEX

Sposób dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2012.22

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie sposobu dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", sporządzają indywidualne sprawozdania dotyczące podległych im funkcjonariuszy, w których dokumentują rzeczywiste zdarzenia spełniające kryteria określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz. U. Nr 86, poz. 734), zwane dalej "sprawozdaniem", o ile miały one miejsce w danym roku pełnienia służby.
2. 1
Sprawozdanie sporządzane jest w jednym egzemplarzu i przekazywane do dyrektora Biura Kadr ABW, raz w roku, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni miesiąc pełnienia służby.
3. 2
Dyrektor Biura Kadr ABW w uzasadnionych przypadkach przeprowadza weryfikację informacji zawartych w sprawozdaniach.
4. 3
Po akceptacji sprawozdania przez dyrektora Biura Kadr ABW, jest ono włączane do akt osobowych funkcjonariusza, a informacja o tym fakcie jest wprowadzana do "Centralnej ewidencji sprawozdań i zaświadczeń " prowadzonej w Biurze Kadr ABW.
5.
Sprawozdanie zawiera w szczególności opis zdarzenia, jego miejsce, czas oraz informację, na czym polegało szczególne zagrożenie życia lub zdrowia funkcjonariusza.
6. 4
Dyrektor Biura Kadr ABW, na podstawie sprawozdań znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza i na jego wniosek, wydaje zaświadczenie o okresach służby pełnionej w warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury.
7. 5
W przypadku, gdy akta osobowe funkcjonariusza zawierające sprawozdania znajdują się w delegaturze ABW, z wyłączeniem delegatury Stołecznej ABW w Warszawie, zaświadczenie o okresach służby pełnionej w warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury wydaje na wniosek funkcjonariusza dyrektor tej delegatury, z wyłączeniem dyrektora delegatury Stołecznej ABW w Warszawie.
8. 6
W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, zaświadczenie o okresach służby pełnionej w warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury jest wydawane funkcjonariuszom, którzy złożyli raport o zwolnienie ze służby w ABW lub co, do których został wydany rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby w ABW.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 5 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania okoliczności uzasadniających podwyższenie emerytury funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.ABW.2014.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.ABW.2014.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
3 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.ABW.2014.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
4 § 1 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 4 z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.ABW.2014.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
5 § 1 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 4 z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.ABW.2014.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
6 § 1 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 4 z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.ABW.2014.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.