Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2000.12.281

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2000 r.

ZARZĄDZENIE NR 6
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie sporządzenia wykazu przedsiębiorstw przechowujących lub transportujących wartości pieniężne w znacznych ilościach w zakresie działalności prowadzonej przez domy maklerskie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:
§  1. Sporządza się wykaz przedsiębiorstw przechowujących lub transportujących wartości pieniężne w znacznych ilościach w zakresie działalności prowadzonej przez domy maklerskie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i ustawy o funduszach inwestycyjnych.
§  2. Wzór wykazu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3. Umieszczenie przedsiębiorstwa w wykazie, o którym mowa w § 1 następuje decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
§  4. Czynności związane z prowadzeniem wykazu, o którym mowa w § 1 wykonuje Departament Domów Maklerskich i Departament Funduszy Inwestycyjnych urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz przedsiębiorstw przechowujących lub transportujących wartości pieniężne w znacznych ilościach w zakresie działalności prowadzonej przez domy maklerskie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i w zakresie działalności prowadzonej przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych

1. Domy maklerskie
Lp.Firma spółkiSiedzibaAdres

2. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Lp.Firma spółkiSiedzibaAdres