Specyfikacje certyfikacyjne dla samolotowych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu oraz specyfikacje certyfikacyjne dla śmigłowcowych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.29

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

WYTYCZNE Nr 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie specyfikacji certyfikacyjnych dla samolotowych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu oraz specyfikacji certyfikacyjnych dla śmigłowcowych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) ogłasza się, co następuje:
§  1.
Zaleca się stosowanie, wydanych przez Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) decyzjami nr 2012/010/R z dnia 4 lipca 2012 r. oraz nr 2012/011/R z dnia 26 czerwca 2012 r.:
1)
specyfikacji certyfikacyjnych dla samolotowych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu "CS-FSTD(A) ", stanowiących załącznik nr 1 do wytycznych;
2)
specyfikacji certyfikacyjnych dla śmigłowcowych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu "CS-FSTD(H) ", stanowiących załącznik nr 2 do wytycznych.
§  2.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Specyfikacje certyfikacyjne dla samolotowych

szkoleniowych urządzeń symulacji lotu

"CS-FSTD(A)"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Specyfikacje certyfikacyjne dla śmigłowcowych

szkoleniowych urządzeń symulacji lotu

"CS-FSTD(H)"