Spadochrony typu "latające skrzydło".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2003.3.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
w sprawie spadochronów typu "latające skrzydło"

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112), obwieszcza się, że:
w dniu 30 maja 2003 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzją nr ULC-LOL-2/EC/22/38/2003, wydaną na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 i 18 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz ustępu 2.2 rozdziału 2 PL-6 cz. III "Spadochrony osobowe", stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 9 czerwca 1987 r. w sprawie zasad eksploatacji statków powietrznych (M.P. Nr 20, poz. 178) oraz mając na względzie zalecenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych zawarte w uchwale z dnia 3 kwietnia 2003 r.,

wyraził zgodę na zwolnienie wszystkich użytkowników spadochronów typu "latające skrzydło" od obowiązku spełnienia w zakresie wyszkolenia wymagania zawartego w ustępie 4.1.5.5 PL-6 cz. III, z zachowaniem wymagania, że decyzję o wykonaniu skoku ze spadochronem tego typu podejmuje szkolący instruktor, z uwzględnieniem ograniczeń w instrukcji spadochronu pod warunkiem nienaruszenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji spadochronów typu "latające skrzydło".