Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2018.26

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych

Na podstawie art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 250/2018 z dnia 25 października 2018 r. dla Dyrektora Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Dyrektorowi Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Nr 746/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2016 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw, ogłasza się, że w drodze decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 marca 2018 r. (sygn. DPS - WPAII.456.3.2018/EM) z listy maklerów papierów wartościowych skreślono maklera papierów wartościowych Arkadiusza Żaka, nr licencji 1797.