Skreślenie z listy maklerów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2004.8.23

Akt indywidualny
Wersja od: 13 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 462/2004
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 13 lipca 2004 r.
w sprawie skreślenia z listy maklerów

Na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651, Nr 223, poz. 2216, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116 poz. 1205, Nr 146, poz. 1546) uchwala się, co następuje:
§  1.
Skreśla się z listy maklerów papierów wartościowych Andrzeja Kimaka, nr licencji 1412, z powodu nienależytego wykonywania zawodu oraz naruszenia przepisów prawa w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim Elimar S.A.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.