Skreślenie biegłego księgowego z listy dyplomowanych biegłych księgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1979.10.22

Akt indywidualny
Wersja od: 15 sierpnia 1979 r.

KOMUNIKAT Nr 8/79
w sprawie skreślenia biegłego księgowego z listy dyplomowanych biegłych księgowych.

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 37, poz. 226 i z 1975 r. Nr 31, poz. 193) zawiadamia się, że:
1)
decyzją Nr 14/79 z dnia 14 lipca 1979 r. został skreślony z listy dyplomowanych biegłych księgowych Józef Lewandowski, zam. w Bydgoszczy, ul. Ugory 27 B m. 75 (nr legitymacji 3973),
2)
decyzją Nr 15/79 z dnia 14 lipca 1979 r. został skreślony z listy dyplomowanych biegłych księgowych Eugeniusz Pełka, zam. w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 6 m. 12 (nr legitymacji 1693).

Jednocześnie unieważnia się ww. legitymacje.