Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2016.40

Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) w związku z art. 96 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), ogłasza się, że w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody wchodzą:
1)
mgr Leszek Antkowiak - Ogród Zoologiczny w Poznaniu;
2)
mgr inż. Beata Bezubik - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
3)
prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
4)
dr Agnieszka Czujkowska - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
5)
dr inż. Izabela Dymitryszyn - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
6)
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
7)
dr Janusz Hejduk - Uniwersytet Łódzki.
8)
prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa;
9)
mgr Adam Hryniewicz - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
10)
prof. dr hab. Zygmunt Jasiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
11)
dr inż. Ryszard Kapuściński - Liga Ochrony Przyrody;
12)
prof. dr hab. Andrzej Kolk - Instytut Badawczy Leśnictwa;
13)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
14)
prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki;
15)
prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz - Polska Akademia Nauk;
16)
prof. dr hab. Zbigniew Mirek - Polska Akademia Nauk;
17)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski - Politechnika Krakowska;
18)
prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
19)
mgr inż. Bartłomiej Popczyk - Polski Związek Łowiecki;
20)
dr hab. Axel Schwerk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
21)
prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
22)
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
23)
mgr inż. Stefan Traczyk - Nadleśnictwo Jabłonna;
24)
dr Hanna Werblan-Jakubiec - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie;
25)
dr hab. Justyna Wiland-Szymańska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
26)
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;
27)
dr hab. inż. Roman Wójcik - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).