Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 212/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie sformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych oraz rozformowania Departamentu Informatyki i Telekomunikacji

Departament Informatyki i Telekomunikacji

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189) i § 2 pkt 4 i 14 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Tworzy się Inspektorat Systemów Informacyjnych, zwany dalej "Inspektoratem".
2. Inspektorat jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą Ministrowi Obrony Narodowej.
3. Inspektorat rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 października 2013 r.
4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1) w terminie 21 dni od dnia podpisania decyzji wyda dokumenty organizacyjne i etatowe umożliwiające realizację postanowień niniejszej decyzji;
2) spowoduje dokonanie zmian w "Planie przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej", na podstawie zadań wynikających z niniejszej decyzji.
5. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej:
1) w terminie 7 dni od dnia podpisania decyzji opracuje i przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wnioski organizacyjno-etatowe dotyczące sformowania Inspektoratu i rozformowania Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;
2) w terminie do dnia 30 września 2013 r. sformuje Inspektorat;
3) opracuje i przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekt zmian do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.) w zakresie postanowień wynikających z niniejszej decyzji;
4) do czasu wskazania docelowej lokalizacji spowoduje rozmieszczenie Inspektoratu w kompleksie wojskowym Nr 3575 przy Al. Niepodległości 218;
5) spowoduje zmiany w systemie ochrony obiektów, obiegu dokumentów oraz organizacji systemów teleinformatycznych Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z utworzeniem Inspektoratu i rozformowaniem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;
6) spowoduje przeprowadzenie w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji postępowania likwidacyjnego materiałów niejawnych, w sposób określony w zarządzeniu Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 25, poz. 402), a także dokumentów jawnych zgodnie z decyzją Nr 378/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w Ministerstwie Obrony Narodowej "Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Obrony Narodowej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 316 oraz z 2013 r. poz. 22);
7) spowoduje przekazanie materiałów archiwalnych z rozformowanego Departamentu Informatyki i Telekomunikacji do Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim a dokumentację niearchiwalną do Inspektoratu Systemów Informacyjnych w sposób określony w zarządzeniu Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 2, poz. 4);
8) w terminie 7 dni od dnia wydania etatu Inspektoratu opracuje wykaz imienny pracowników służby cywilnej zatrudnionych w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji, którzy z dniem 1 października 2013 r. staną się pracownikami Inspektoratu na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zwaną dalej "Kodeksem pracy";
9) w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. poinformuje na piśmie wszystkich pracowników służby cywilnej zatrudnionych w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji, że z dniem 1 października 2013 r. staną się pracownikami Inspektoratu na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy;
10) w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. poinformuje na piśmie działające w Ministerstwie Obrony Narodowej organizacje związkowe o przewidywanym utworzeniu Inspektoratu w trybie i na zasadach określonych w art. 261 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.).
6. Dyrektor Departamentu Budżetowego zapewni środki finansowe na funkcjonowanie Inspektoratu od dnia 1 października 2013 r.
7. Dyrektor Departamentu Kadr sprawuje nadzór nad zagospodarowaniem żołnierzy zawodowych z rozformowywanego Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.
8. Dyrektor Departamentu Kontroli dostosuje plany działalności kontrolnej do postanowień niniejszej decyzji.
9. Dowódca Garnizonu Warszawa w terminie do dnia 31 marca 2014 r. wskaże docelową lokalizację Inspektoratu.
10. Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego dostosuje plan audytu wewnętrznego na rok 2013 do postanowień niniejszej decyzji.
11. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych, stosownie do kompetencji, udzielą niezbędnej pomocy w realizacji zadań określonych w niniejszej decyzji.
12. Inspektorat jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej, a od dnia 1 stycznia 2014 r. Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
13. Inspektorat jest następcą prawnym Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.
14. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.
15. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.