Sformowanie Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". - OpenLEX

Sformowanie Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2020 r.

DECYZJA Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie sformowania Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1. 
Z dniem 24 stycznia 2020 r. formuje się Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", zwane dalej "Biurem".
§  2. 
Biuro jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej.
§  3. 
Do zadań Biura należy:
1)
opracowanie koncepcji optymalizacji procesu rekrutacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
identyfikowanie potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie wsparcia systemu obronnego państwa przez partnerów społecznych;
3)
przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych dotyczących integracji obrony terytorialnej w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego oraz współdziałania resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi;
4)
prowadzenie współpracy z partnerami społecznymi, w tym:
a)
koordynowanie programu promującego służbę w Wojsku Polskim - "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej",
b)
koordynowanie szkolenia kandydatów-ochotników z organizacji proobronnych i klas wojskowych na potrzeby rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
koordynowanie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej,
d)
dysponowanie limitem środków bojowych do zabezpieczenia przedsięwzięć proobronnych,
e)
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych Ministra Obrony Narodowej na:
dofinansowanie zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego,
dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa,
f)
prowadzenie procedury zawierania porozumień o współpracy Ministra Obrony Narodowej z partnerami społecznymi oraz ich ewaluacja,
g)
uzgadnianie zakresu działalności stowarzyszeń prowadzących działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa,
h)
prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w art. 91 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492, 1214 i 2020);
5)
wykonywanie czynności przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej, wynikających z ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) w odniesieniu do oddziałów przygotowania wojskowego.
§  4. 
Z dniem 7 lutego 2020 r. rozformowuje się Biuro do Spraw Proobronnych oraz Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej.
§  5. 
Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 oraz pracownicy ujęci w wykazie, o którym mowa w § 10 pkt 1, stają się pracownikami Biura na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), zgodnie z przekazywanymi do tej jednostki zadaniami.
§  6. 
Biuro jest następcą prawnym:
1)
jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 4;
2)
Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w zakresie zadań określnych w § 3.
§  7. 
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej":
1)
w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.:
a)
opracuje i uzgodni z Dyrektorem Generalnym, Departamentem Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej projekt zadań szczegółowych Biura, nie wykraczający poza zakres zadań określony w § 3,
b)
przedstawi uzgodniony projekt zadań szczegółowych Biura, o którym mowa w lit. a, Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji,
c)
na podstawie zadań szczegółowych Biura, o których mowa w lit. b, opracuje i uzgodni z Dyrektorem Generalnym, Departamentem Budżetowym, Departamentem Spraw Socjalnych, Departamentem Ochrony Informacji Niejawnych, Departamentem Kadr, Zarządem Organizacji i Uzupełnień - P1 wniosek organizacyjno-etatowy dotyczący przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1,
d)
przedstawi uzgodniony wniosek organizacyjno-etatowy, o którym mowa w lit. c, Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji;
2)
niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Ministra Obrony Narodowej prześle wniosek organizacyjno-etatowy do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
3)
w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. opracuje projekt dokumentu kompetencyjnego Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Biura i przeprowadzi proces jego uzgodnienia.
§  8. 
Wniosek organizacyjno-etatowy, o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. c, powinien zostać opracowany z uwzględnieniem limitu 48 stanowisk etatowych.
§  9. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1)
w terminie 2 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 7 pkt 2, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji dokumenty organizacyjne i etatowe umożliwiające realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1;
2)
w terminie do dnia 16 stycznia 2020 r. wskaże lokalizację Biura oraz przygotuje projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmian w Planie Przydziałów Gospodarczych Resortu Obrony Narodowej.
§  10. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej:
1)
w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r. opracuje wykaz imienny pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy z dniem 24 stycznia 2020 r. staną się pracownikami Biura na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
2)
w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. przygotuje i wyda dokumenty etatowe dotyczące Ministerstwa Obrony Narodowej wynikające z realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1.
§  11. 
Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 6 pkt 2, opracują projekty zmian w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych podległych im komórek w terminie 7 dni od ogłoszenia zmian w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  12. 
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych uwzględni zmiany wynikające z niniejszej decyzji w projekcie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.
§  13. 
Dyrektor Departamentu Budżetowego zapewni środki finansowe na funkcjonowanie Biura.
§  14. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.