Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.69

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw opiniowania wniosków inwestycyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozwiązuje się Zespół do spraw opiniowania wniosków inwestycyjnych.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków inwestycyjnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 37).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).