Rozliczenia z budżetem spółek kapitału zagranicznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1979.11.25

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1979 r.

OKÓLNIK Nr 12/PD
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 sierpnia 1979 r.
w sprawie rozliczeń z budżetem spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

W związku z uchwałą nr 24 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1979 r. w sprawie tworzenia i działalności w kraju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (Monitor Polski Nr 4, poz. 36) wyjaśnia się, co następuje:
1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego utworzone na podstawie uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1979 r. w sprawie tworzenia i działalności w kraju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (Monitor Polski Nr 4, poz. 36), zwanej dalej "spółkami", są jednostkami gospodarki uspołecznionej podlegającymi opodatkowaniu zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. d) dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399).

2. Spółki przekazują do budżetu centralnego:

1) podatek obrotowy według zasad i w wysokości określonej uchwałą nr 257 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 35, poz. 244) oraz zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym państwowych jednostek gospodarczych i niektórych spółek (Monitor Polski z 1972 r. Nr 4, poz. 18 i z 1973 r. Nr 3, poz. 18),

2) podatek od funduszu płac według zasad i w wysokości określonej uchwałą nr 2 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie podatku od funduszu płac (Monitor Polski Nr 1, poz. 2),

3) podatek dochodowy według zasad i w wysokości określonej uchwałą nr 17 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1973 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 4, poz. 27), z uwzględnieniem ulg lub zwolnień przyznanych decyzjami Ministra Finansów w okresie do 3 lat od utworzenia spółki.

3. Podatki, o których mowa w ust. 2, spółki przekazują na rachunek dochodów budżetu centralnego właściwego okręgowego zarządu dochodów państwa i kontroli finansowej.

4. Spółki przekazują na rachunek właściwego terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego podatki i opłaty terenowe według zasad i w wysokości określonej ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. Nr 45, poz. 229) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 243, z 1976 r. Nr 34, poz. 202 i z 1977 r. Nr 38, poz. 171).