Rozliczenia z budżetem centralnym podwyższonych opłat taryfowych za przetrzymywanie pojazdów samochodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1979.20.38

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1979 r.
w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym podwyższonych opłat taryfowych za przetrzymywanie pojazdów samochodowych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 i 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie dotyczy jednostek gospodarki uspołecznionej świadczących usługi transportu samochodowego, pobierających na podstawie obowiązujących przepisów podwyższone opłaty taryfowe za przetrzymywanie pojazdów samochodowych (postojowe).
2.
Przez podwyższone opłaty taryfowe, o których mowa w ust. 1, rozumie się opłaty pobrane w kwocie wyższej od określonej w § 45 taryfy towarowej transportu samochodowego i spedycji wprowadzonej zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie taryfy transportowej transportu samochodowego i spedycji (Dz. T. i Z.K. Nr 11, poz. 55 z późniejszymi zmianami).
§  2.
Jednostki określone w § 1 ust. 1 przekazują pobrane podwyższone opłaty taryfowe do budżetu centralnego na rachunek dochodów budżetowych właściwego okręgowego zarządu dochodów państwa i kontroli finansowej (zamiejscowego wydziału dochodów państwa) na właściwą część, dział rozdział, § 75 "Kary i odsetki za zwłokę od jednostek gospodarki uspołecznionej":
1)
wstępnie co kwartał - do dnia 28 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału,
2)
ostatecznie - w ciągu 10 dni po terminie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
§  3.
1.
Jednostki określone w § 1 ust. 1 z wyjątkiem jednostek Państwowej Komunikacji Samochodowej - przekażą do budżetu podwyższone opłaty taryfowe pobrane w 1979 r. przy rozliczeniu za IV kwartał 1979 r. - w terminach określonych w § 2.
2.
Jednostki zgrupowane w Zjednoczeniu Państwowej Komunikacji Samochodowej przekażą do budżetu podwyższone opłaty taryfowe pobrane w 1979 r. w terminach określonych w odrębnych przepisach.
§  4.
Od przekazanych do budżetu podwyższonych opłat po upływie obowiązującego terminu pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości ustalonej dla zaległości budżetowych, należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej.
§  5.
Okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej sprawdzają prawidłowość dokonanych rozliczeń z tytułu podwyższonych opłat w toku kontroli źródłowych przeprowadzanych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
§  6.
1.
Jednostki zgrupowane w Zjednoczeniu Państwowej Komunikacji Samochodowej ujmują podwyższone opłaty taryfowe na stronie Ma konta 780 - "Nadzwyczajne zyski niematerialne" w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołu 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe" lub zespołu 2 - "Rozrachunki i roszczenia", a ich przekazanie do budżetu - jako zyski niezależne - na stronie Wn konta 872 - "Wpłaty do budżetu z tytułu wyniku finansowego" i na stronie Ma konta 131 - Rachunek rozliczeniowy" lub 220 - "Rozrachunki z budżetem".
2.
Pozostałe jednostki ujmują podwyższone opłaty taryfowe na stronie Ma konta 220 - w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołu 1 lub zespołu 2, a ich przekazanie do budżetu na stronie Wn konta 220 i na stronie Ma konta 131.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.