Rozdział zadań pomiędzy wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego. - OpenLEX

Rozdział zadań pomiędzy wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2005.2.4

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2005 r.

DECYZJA Nr 2
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie rozdziału zadań pomiędzy wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie § 9 ust. 5 i § 10 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2, z 2003 r. Nr 4, poz. 15 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 24), postanawia się, co następuje:
§  1.
Ustala się rozdział zadań pomiędzy wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2.
1.
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Jan Szczerbiński (symbol PVO):
1)
zastępuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków;
2)
sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem oraz Departamentem Warunków Pracy;
3)
sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami okręgowych urzędów górniczych w Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu;
4)
nadzoruje, koordynuje i kontroluje działalność okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych w zakresie dotyczącym:
a)
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny oraz w Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
b)
zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny oraz w Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
c)
zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w zakładach górniczych,
d)
ratownictwa górniczego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny oraz w Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
e)
gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania,
f)
ochrony środowiska i zapobiegania szkodom wywołanym ruchem zakładów górniczych,
g)
prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, objętych nadzorem i kontrolą dyrektorów okręgowych urzędów górniczych wymienionych w pkt 3,
h)
budowy i likwidacji zakładów górniczych oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w górnictwie, w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny oraz Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
i)
rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej,
j)
reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego,
k)
stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny,
l)
stwierdzania kwalifikacji osób na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, w odniesieniu do odkrywkowych zakładów górniczych oraz zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,
m)
funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy,
n)
warunków szkolenia pracowników zakładów górniczych;
5)
załatwia sprawy dotyczące:
a)
udzielania zezwoleń na odstępstwo od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703), w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny oraz Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
b)
gromadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
c)
nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny,
d)
stwierdzania kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego,
e)
uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych,
f)
dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny.
2.
Wiceprezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, o którym mowa w ust. 1, podlega Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.
§  3.
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa (symbol PVG):
1)
sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad Departamentem Górnictwa oraz Departamentem Energomechanicznym;
2)
sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami okręgowych urzędów górniczych w Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Tychach oraz nad dyrektorem Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych;
3)
nadzoruje, koordynuje i kontroluje działalność okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych w zakresie dotyczącym:
a)
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
b)
zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
c)
ratownictwa górniczego w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
d)
prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, objętych nadzorem i kontrolą dyrektorów okręgowych urzędów górniczych wymienionych w pkt 2,
e)
budowy i likwidacji zakładów górniczych oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w górnictwie, w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
f)
stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
g)
stwierdzania kwalifikacji osób na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, w odniesieniu do podziemnych zakładów górniczych,
h)
stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
4)
załatwia sprawy dotyczące:
a)
udzielania zezwoleń na odstępstwo od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka",
b)
nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny,
c)
dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
d)
kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
e)
nadawania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.
§  4.
Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2 ust. 1 i § 3 rozstrzyga Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
§  5.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy drugiego wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, z pominięciem właściwości określonej w § 2 i 3, albo przejąć sprawę do samodzielnego załatwienia.
§  6.
Wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego są obowiązani do uzgodnienia stanowisk w sprawach wymagających współpracy.
§  7.
Pełnienie dyżurów pogotowia technicznego przez wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego odbywa się w systemie tygodniowym.
§  8.
Traci moc decyzja nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 22).
§  9.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.