Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1997.6.50

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 maja 1997 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 kwietnia 1997 r.
w sprawie reprezentacyjnych badań rolniczych

1. Główny Urząd Statystyczny informuje, że zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 1997, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 422), będą przeprowadzone następujące badania:

- nr 1.20.209 "Użytkowanie gruntów",

- nr 1.20.210 "Produkcja ważniejszych upraw rolnych i ogrodniczych",

- nr 1.20.212 "Produkcja zwierzęca",

- nr 1.20.222 "Koniunktura produkcyjno-rynkowa w rolnictwie".

Udział w badaniach odbywa się na zasadzie dobrowolności.

2. Celem badania użytkowania gruntów (badanie przeprowadzone w dniach 16-26 czerwca 1997 r.) jest dostarczenie aktualnych informacji dotyczących: rozliczenia gruntów według rodzaju użytków, powierzchni zasiewów według grup upraw, użytkowników oraz według grup obszarowych gospodarstw rolnych. Badanie obejmuje wylosowane indywidualne gospodarstwa i działki rolne.

Dane zbierane są poprzez:

1) wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez ankietera statystycznego w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach i działkach rolnych,
2) wypełnienie przez ankietera statystycznego kwestionariusza "Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich".
3. Celem badania produkcji ważniejszych upraw rolnych i ogrodniczych jest uzyskanie informacji o poziomie spodziewanych plonów zbóż ozimych (badanie przeprowadzane w dniach 16-26 czerwca 1997 r.), o poziomie plonów ziemniaków (badanie przeprowadzane w dniach 20-25 sierpnia 1997 r.) oraz o poziomie plonów i zbiorów zbóż i ziemniaków, z uwzględnieniem kierunków ich rozdysponowania (badanie przeprowadzane w dniach 2-9 października 1997 r.).

Badania będą obejmowały wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne i działki rolne.

Dane są zbierane poprzez:

1) wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez ankietera statystycznego w wylosowanych gospodarstwach,
2) badania biometryczne dokonywane przez ankietera statystycznego (za zgodą użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego lub działki rolnej) na plantacjach zbóż ozimych (żyta i pszenicy) oraz na plantacjach ziemniaków,
3) wypełnienie przez ankietera statystycznego formularzy:
a) "Badanie plonów zbóż ozimych",
b) "Badanie plonów ziemniaków",
c) "Badanie plonów głównych ziemiopłodów rolnych".
4. Celem badania produkcji zwierzęcej (badanie przeprowadzane w dniach:

16-26 czerwca 1997 r. - za II kwartał 1997 r.; 2-9 października 1997 r. - za III kwartał 1997 r.; 2-9 stycznia 1998 r. - za IV kwartał 1997 r.) jest uzyskanie informacji o stanie pogłowia zwierząt gospodarskich, obrocie stada bydła, trzody chlewnej i owiec oraz produkcji i kierunkach zagospodarowania mleka i żywca rzeźnego.

Dane są zbierane poprzez:

1) wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez ankietera statystycznego w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych i działkach rolnych,
2) wypełnienie przez ankietera statystycznego formularzy:
a) "Kwestionariusz kwartalnego badania pogłowia zwierząt w 1997 r.",
b) "Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich" (dział III).
5. Celem badania koniunktury produkcyjno-rynkowej w rolnictwie (przeprowadzanego w dniach 2-9 października 1997 r. - III kwartał 1997 r.) jest uzyskanie informacji o bieżącej sytuacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych i zamierzeniach produkcyjno-podażowych rolników.

Dane są zbierane poprzez:

1) wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez ankietera w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych,
2) wypełnienie przez ankietera statystycznego formularza - "Ankieta koniunktury produkcyjnej w rolnictwie".
6. Wzory kwestionariusza i formularzy do reprezentacyjnych badań rolniczych określają załączniki nr 1-6 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

BADANIE PLONÓW ZBÓŻ OZIMYCH

grafika

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA

1. W przypadku, gdy w wylosowanym gospodarstwie jest kilka plantacji badanej rośliny, należy wybrać do pomiarów plantację o największej powierzchni.
2. Do ustalania miejsca wykonania pomiarów stosuje się metody: a) wzdłuż najdłuższej przekątnej pola, b) zakosami.
3. Przy określaniu miejsc pomiarów metodą najdłuższej przekątnej - długość przekątnej można określić przez zmierzenie krokami lub jeśli pole ma kształt prostokąta obliczyć ze wzoru: Ödł.boku krótszego2 + dł.boku dłuższego2 przy czym do posłużenia się wzorem konieczne jest zmierzenie długości boków pola.

Przy mierzeniu długości przekątnej pola należy na linii tej przekątnej ustawić tyczki, aby przy nakładaniu metrówki prowadzący badanie wybierał miejsca wzdłuż wytyczonej linii.

Miejsca pomiarów ustala się poprzez podzielenie długości przekątnej przez 5. Otrzymana liczba określi odstęp między pomiarami. Miejsce pierwszego pomiaru obliczamy poprzez podzielenie w/w liczby przez 2.

4. W metodzie zakosów miejsca pomiarowe ustalane są losowo na liniach zakosów, najczęściej wytyczane na polu krokami przez dokonującego pomiar.
5. Przy nakładaniu ramy metrówkowej szczególnie ważne jest, aby nie było w obrębie pola ramy roślin, których korzenie są poza polem ramy. Jeśli w polu ramy były rośliny posiadające korzenie poza polem ramy, wówczas należy je usunąć. Również należy zadbać o to, ażeby w polu ramy znalazły się wszystkie te rośliny, które posiadają korzenie główne w polu ramy.
6. Liczyć należy wszystkie kłosy, również te gorzej wykształcone, a więc brać pod uwagę nie tylko źdźbła z kłosami najwyżej wyrośniętymi i dorodnymi, ale także rosnące na niższych piętrach łanu. Przy liczeniu nie uwzględnia się natomiast kłosów płonych, tzn. bez ziarna, jak również niedogonów, czyli źdźbeł z nie wytworzonymi kłosami.
7. Dla obliczenia przeciętnej liczby ziaren w kłosie należy wybrać co najmniej 30 kłosów przeciętnych i obliczyć średnią liczbę ziaren w 1 kłosie.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

BADANIE PLONÓW ZIEMNIAKÓW

grafika

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA

1. W przypadku, gdy w wylosowanym gospodarstwie jest kilka plantacji badanej rośliny, należy wybrać do pomiarów plantację o największej powierzchni.
2. Przed przystąpieniem do badania, należy nawiązać kontakt z użytkownikiem gospodarstwa (właścicielem plantacji) celem uzyskania informacji o miejscu położenia plantacji ziemniaków dominującej w gospodarstwie, nazwie odmiany oraz uzyskania aprobaty plantatora na przeprowadzenie badań biometrycznych na tej plantacji.
3. Badanie dotyczy podstawowych elementów na plantacjach ziemniaków, a mianowicie:

- gęstości nasadzeń:

* średniej szerokości międzyrzędzi,

* średniej liczby krzaków/roślin na 10 m bieżących długości redliny,

- przeciętnej wydajności z 1 krzaka, zarówno w sztukach, jak i w dekagramach.

4. Dla ustalenia średniej gęstości krzaków/roślin na badanej plantacji zaleca się dokonanie pomiarów w 3 - 5 losowo dobranych pomiarowych odcinkach redlin o długości nie mniejszej niż 10 m każdy, obliczając średnią liczbę krzaków/roślin na długości 10-metrowego odcinka pomiarowego oraz średnią odległość między rzędami roślin (redlinami).
5. Dla określenia przeciętnej wydajności z 1 krzaka/rośliny na wyżej wyznaczonych losowo odcinkach pomiarowych, z zachowaniem podstawowych zasad losowego wyboru badanych krzaków/roślin, należy wykopać po kilka krzaków/roślin ziemniaków obliczając:

- przeciętną liczbę bulw znajdujących się pod jednym krzakiem, biorąc pod uwagę tylko te, które przewiduje się, że będą zebrane (bez bardzo drobnych zawiązków nie rokujących dorośnięcia i zebrania w okresie wykopków),

- średnią wagę zliczonych bulw w dekagramach.

6. Miejsca pomiarów wymienionych elementów plonotwórczych na plantacji, podobnie jak w badaniach biometrycznych zbóż, należy ustalić losowo najlepiej na linii wzdłuż najdłuższej przekątnej w możliwie zbliżonych odstępach odległości wyznaczonych np. krokami. Pełne zasady metodyczne przeprowadzania pomiarów zawarte są m.in. w zeszycie "Metodyka badań i ocen produkcji roślinnej", GUS, Warszawa, 1992 r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

BADANIE PLONÓW GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

grafika

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA

1. Reprezentacyjne badanie plonów przeprowadzane jest w tych samych indywidualnych gospodarstwach rolnych, w których dokonuje się kwartalnego spisu pogłowia zwierząt gospodarskich w dniach 2-9 października br. Numer statystyczny gospodarstwa musi być zgodny z numerem na "Kwestionariuszu kwartalnego spisu rolnego".
2. Dane dotyczące ogólnej powierzchni gospodarstwa, powierzchni użytków rolnych oraz powierzchni upraw pszenicy ozimej, pszenicy jarej, żyta, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, owsa, pszenżyta ozimego, pszenżyta jarego, mieszanek zbożowych i ziemniaków w Dziale 1 (rubr. 1) wpisane są przez US zgodnie z wielkościami podanymi wcześniej do "Użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich".
3. Dla wypełnienia rubr. 2 Dział 1 ankieter (rzeczoznawca) pyta rolnika o wielkość zebranej w br. masy poszczególnych zbóż i ziemniaków w gospodarstwie (w dt) z wykazanych w spisie czerwcowym powierzchni ich uprawy. Dla sprawdzenia poprawności, logiczności podanych przez rolnika wielkości, ankieter oblicza wydajność (plony) w dt/ha dzieląc zbiory (rubr. 2) przez powierzchnię (rubr. 1).
4. Dla wypełnienia Działu 2 ankieter (rzeczoznawca) pyta rolnika o kolejne elementy strony przychodowej i rozchodowej rozliczenia zbóż i ziemniaków w badanym gospodarstwie a mianowicie:

W wierszu 1 dotyczącym "Zbóż ogółem" - w rubr. 1 należy wpisać wielkość określającą ilość zbóż (łącznie z paszami treściwymi z zakupu), jaka w dniu 1 lipca 1997 r. znajdowała się w gospodarstwie rolnika:

- w rubr. 2 ankieter wpisuje sumę zbiorów podanych w Dziale 1 (rubr. 2 wiersze 01 do 09),

- w rubr. 3 - należy zapytać rolnika: ile ziarna i pasz treściwych łącznie przewiduje zakupić w okresie od 1 VI 1997 r. do 30 VI 1998 r. (na nasiona, na samozaopatrzenie, paszę); nie licząc jednak zakupów mąki, kaszy i makaronów na zaopatrzenie gospodarstwa domowego,

- w rubr. 4 należy wpisać tę wielkość, która określa tylko zakupy materiału siewnego,

- w rubr. 5 należy obliczyć łączne przychody zbóż w gospodarstwie szacowane na rok gospodarczy 1997/1998 sumując dane rubr. 1+2+3,

- wielkość podana w rubr. 6 powinna określać łączną ilość ziarna zbóż jaka zostanie zasiana jesienią i wiosną, zarówno z przeznaczeniem na zbiór ziarna, jak i poplonów do zbioru w formie zielonki,

- w rubr. 7 - należy wpisać wyszacowaną wielkość dotyczącą masy zbóż, która zostanie sprzedana do punktu skupu, na targowiskach i sprzedana lub darowana np. sąsiadom,

- w rubr. 8 - wydzielić tylko tę wielkość sprzedaży, która będzie realizowana na targowiskach i wśród sąsiadów,

- w rubr. 9 - należy wpisać wielkość określającą ilość zbóż zużytych w gospodarstwie domowym w formie mąki, kaszy, po zmieleniu ziarna z własnych zasobów (ze zbiorów lub zakupów ziarna),

- w rubr. 10 należy wyszacować ogólną masę zbóż i pasz treściwych, która zostanie przeznaczona i zużyta na spasanie w ciągu całego roku gospodarczego 1997/98,

- w rubr. 11 prosimy o wpisanie wielkości wyszacowanych strat, jakie zajdą w okresie przechowywania ziarna i pasz treściwych (gryzonie, naturalne ubytki, itp.),

- po wysumowaniu strony rozchodowej (suma rubr. 6+7+9+10+11) należy obliczyć również różnicę między przychodami i rozchodami zbóż ogółem.

W wierszu 2 analogicznie jak w wierszu 1 należy wyszacować dane dotyczące przychodów i rozchodów tylko ziarna pszenicy, natomiast w wierszu 3 tylko ziarna żyta - w wierszu 4 informacje dotyczą poszczególnych elementów przychodów i rozchodów ziemniaków łącznie z sadzeniakami.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

KWESTIONARIUSZ KWARTALNEGO BADANIA POGŁOWIA ZWIERZĄT

w 199 .... r.

grafika

OBJAŚNIENIA DO KWESTIONARIUSZA KWARTALNEGO BADANIA POGŁOWIA ZWIERZĄT

1. Badaniem kwartalnym należy objąć zwierzęta według stanu jaki był w pierwszym dniu spisowym stanowiące własność użytkownika gospodarstwa lub członków jego gospodarstwa domowego, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na chów, opas itp. Badaniu kwartalnemu podlegają zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie oraz zwierzęta wysłane na redyki do bacówek.
2. W dziale 1. Owce w wierszu 2 oraz w działach 3.Bydło i 5. Trzoda chlewna w wierszach 4 i 5 należy podać liczbę zwierząt, które padły w okresie kwartału, bez względu na to, czy zwierzęta te były urodzone w gospodarstwie, czy też przybyły do gospodarstwa z zakupu lub innego tytułu.
3. W dziale 1. Owce w wierszu 3 i 4 należy podać zwierzęta ubite w gospodarstwie lub na zlecenie rolnika w rzeźni lokalnej z przeznaczeniem na: spożycie we własnym gospodarstwie, sprzedaż na targowiskach - bazarach, sprzedaż i wymianę międzysąsiedzką, darowizny oraz sprzedaż prywatną żywca rzeźnego agentom, pośrednikom, rzemieślnikom z przeznaczeniem do uboju (bez sprzedaży wyspecjalizowanym jednostkom skupu).
4. Dział 1. Owce, wiersz 5 rubr. 4 dotyczy uzysku wełny od 1 owcy, tj. wydajności wełny uzyskanej w okresie roku - ze strzyży wiosennej i jesiennej - w przeliczeniu na 1 owcę średniego stanu według wyliczenia:

przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy=ogólny uzysk wełny nie pranej od wszystkich owiec ze strzyży wiosennej i jesiennej
średni stan owiec
5. W dziale 2. Drób, w części B dotyczącej uboju drobiu w gospodarstwie, należy wykazać liczbę sztuk ubitych w okresie półrocza w gospodarstwie na potrzeby własne rodziny, sprzedaż na rynku oraz z przeznaczeniem np. na darowizny, łącznie z prywatną sprzedażą drobiu, tj. poza wyspecjalizowanymi jednostkami skupu z przeznaczeniem do uboju na bezpośrednie zaopatrzenie rynku.
6. W dziale 3. Bydło (w. 6-13) i 5. Trzoda chlewna (w. 6-10), w części C "Rozchody w okresie kwartału" w wierszach:

- "ubój gospodarczy" - należy podać liczbę sztuk i wagę (przed ubojem) w kilogramach, zwierząt ubitych w gospodarstwie lub rzeźni lokalnej w ramach tzw. uboju gospodarczego, z przeznaczeniem na: spożycie własne rodziny, darowizny, wymianę międzysąsiedzką oraz sprzedaż rynkową mięsa,

- "sprzedaż wyspecjalizowanym jednostkom skupu" - należy tu podać liczbę sztuk zwierząt sprzedanych na ubój tzn. dostarczonych przez rolników do stałych punktów skupu żywca rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród rolników zorganizowanym transportem przez wyspecjalizowane jednostki skupu, przetwórstwa,

- "sprzedaż prywatna agentom, pośrednikom, rzemieślnikom z przeznaczeniem na ubój" - należy wykazać liczbę sztuk żywca rzeźnego sprzedanego po cenach targowiskowych prywatnym odbiorcom, tj. poza wyspecjalizowanymi jednostkami skupu i przetwórstwa z przeznaczeniem do uboju,

- "sprzedaż do dalszego chowu" - należy podać liczbę sztuk zwierząt sprzedanych w obrotach międzysąsiedzkich i na wolnym rynku innym rolnikom z przeznaczeniem do dalszego chowu np. prosiąt, warchlaków, cieląt, jałówek, krów.

7. W dziale 5. Trzoda chlewna, w części D, należy z ogólnego pogłowia prosiąt w wieku poniżej 3 miesięcy (w. 12) wyodrębnić sztuki o masie ciała do 20 kg i wpisać w wierszu 13, a z ogólnego pogłowia warchlaków w wieku od 3 do 6 miesięcy (w. 14), wyodrębnić sztuki o masie ciała do 50 kg i wpisać w wierszu 15.
Badanie przeprowadzonoPodpis osoby przeprowadzającej badanie
199 ... kwietnia ..............
199 ... czerwca ...............
199 ... października ..........
199 ... stycznia ..............

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

ANKIETA

koniunktury produkcyjnej w rolnictwie

III kwartał 1997 r.

grafika