Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2013.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 lipca 2013 r.
w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.) ogłasza się, że rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS0718 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 3,303%.