Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2007.2.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana niniejszego obwieszczenia, wprowadzona przez komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.08.10.72) nie została naniesiona na tekst, gdyż data wejścia w życie tej zmiany jest późniejsza od daty utraty mocy przez niniejsze obwieszczenie.

..................................................

Na podstawie art. 78a ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) ogłasza się:
1)
wykaz jednostek naukowych upoważnionych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia.
2)
wykaz osób fizycznych, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nadał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia

- według stanu na dzień 5 lutego 2007 r.2)

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 13, poz. 71).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

Wykaz jednostek naukowych upoważnionych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego3)

Numer upoważnieniaNazwa jednostki naukowejZakres spraw, dla których funkcja rzeczoznawcy może być wykonywanaTermin ważności upoważnienia
1234
41/20034)Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Laboratorium Radiometrii Zakładu Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii§ 388 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 739, poz. 1169) 31 stycznia 2008 r.
68/2004Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w Lędzinach, Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych z siedzibą w Lędzinach§ 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004 r. Nr 219, poz. 2227) 20 lipca 2007 r.
69/2004Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II" sp. z o.o. w Rybniku1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w

sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

30 września 2007 r.
2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, §

249 ust. 2, § 255 i § 256

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych (Dz. U. Nr

139, poz. 1.169 oraz z 2006 r.

Nr 124, poz. 863);

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt

1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13

w załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

70/20045)Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o. w Polkowicachpkt 5.12.1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 listopada 2007 r.
71/2005Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT sp. z o.o. w Bytomiu1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

31 marca 2008 r.
2) § 106 ust. 4 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach

górniczych.

72/2005Pracownia Wentylacji Kopalń Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;30 kwietnia 2008 r.
2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 255 i § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych;
3) pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
73/2005Dział Badań i Prognozowania Metanowości Zakładu Odmetanowania Kopalń "ZOK" sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

1 grudnia 2005 r. - 30 listopada 2008 r.
2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, §

49 ust. 2, § 255 i § 256

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt

1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13

w załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

74/2005Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych "ZSRG" sp. z o.o. w Rybniku1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w

sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

31 października 2008 r.
2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, §

249 ust. 2, § 255 i § 256

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt

1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13

w załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

75/2005AGOS-GEMES sp. z o.o. w Katowicach1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach

górniczych;

2006 r. - 31 grudnia 2007 r.
2) § 327 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3

ust. 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 lit.

d i ust. 4 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach

górniczych.

76/2005Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w Lędzinach1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w

sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

8 listopada 2005 r. - 7 listopada 2008 r.
2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, §

249 ust. 2, § 255 i § 256

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt

1.1.5, pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13

w załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

77/2005Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "ZACHÓD" sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

26 listopada 2005 r. - 25 listopada 2008 r.
2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, §

249 ust. 2, § 255 i 5.256

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt

1.1.5, pkt 1.3.121 pkt 1.3.13 w

załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

78/2005Przedsiębiorstwo "OPA-LABOR" sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich1) § 457 ust. 3 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
2) pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt

5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1,

pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt

5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku

nr 4 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3

i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5

do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

79/2005OPA-ROW sp. z o.o. w Rybniku1) § 457 ust. 3 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
2) pkt 5.12.6.5, pkt 5.16.4.1, pkt

5.16.4.5, pkt 5.16.4.6, pkt

5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1,

pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt

5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.21.2,

pkt 5.21.6 i pkt 5.21.7 w

załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3

i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5

do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

80/2005Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o. w Polkowicach1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt

2 i 5 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt

5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10,

pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt

5.12.1, pkt 5.12.6.1, pkt

5.12.6.5, pkt 5.14.6.4, pkt

5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt

5.16.4.6, pkt 5.16.4.7, pkt

5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16

ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6,

pkt 5.20.15.1, pkt 5.20.15.5,

pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt

5.21.6, pkt 5.21.7, pkt 5.21.8,

pkt 5.21.9, pkt 5.24.2 i pkt

6.12.1 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

81/2005Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach - Zakład Atestacjipkt 7.4.1 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
82/2005Elektronika Maszyny Montaż Automatyka - Ośrodek Pomiarów sp. z o.o. w Gliwicachpkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
83/2005"OPA-CARBO-SERWIS" sp. z o.o. w Bytomiu1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt

2 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt

5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10,

pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt

5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt

5.16.4.6, pkt 5.16.5.15 ppkt 1,

pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt

5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.21.2,

pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt

5.21.7, pkt 5.21.8 i pkt 5.21.9

w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3

i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5

do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

84/2005"OPA-CARBO" sp. z o.o. w Bytomiu1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt

2 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
2) pkt 3.4.1, pkt 5.8.2, pkt

5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10,

pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt

5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt

5.16.4.6, pkt 5.16.5.15 ppkt 1,

pkt 5.16.5.16 ppkt 2 i pkt

5.16.5.17 ppkt 6, pkt 5.21.2,

pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt

5.21.7, pkt 5.21.8 i pkt 5.21.9

w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3

i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5

do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

85/2005Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w Lędzinach1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt

2 i 5 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
2) pkt 3.4.1. pkt 5.8.2, pkt

5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10,

pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt

5.12.1, pkt 5.12.6.1, pkt

5.12.6.5, pkt 5.14.6.4, pkt

5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt

5.16.4.6, pkt 5.16.4.7, pkt

5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16

ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6,

pkt 5.20.15.1, pkt 5.20.15.5,

pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt

5.21.6, pkt 5.21.7, pkt 5.21.8,

pkt 5.21.9, pkt 5.22.6, pkt

5.24.2 i pkt 6.12.1 w

załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

86/2005Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w Lądzinachpkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3 i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
87/2005Ośrodek Badawczo-Usługowy Wentylacji przy Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach

górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, §

249 ust. 2, § 255 i § 256

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3 i pkt

1.1.5 w załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

88/2005Instytut Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Terenów Przemysłowych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach

górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 106 ust. 4 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach

górniczych.

89/2005Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. w Zabrzu1) pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt

5.16.4.6, pkt 5.16.4.7, pkt

5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16

ppkt 2 i pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w

załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
2) pkt 10.12.1, pkt 10.12.4 ppkt 3

i pkt 10.12.7 w załączniku nr 5

do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

90/2005Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicachpkt 5.16.5.15 ppkt 1, pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
91/2005Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach§ 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
92/2005Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" sp. z o.o. w Lubinie1) § 457 ust. 3 i § 480 ust. 2 pkt

2 i 5 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
2) pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt

5.9.1, pkt 5.9.10, pkt 5.9.14,

pkt 5.9.16, pkt 5.12.6.1, pkt

5.12.6.5, pkt 5.14.6.4, pkt

5.16.4.6, pkt 5.20.15.1, pkt

5.20.15.5, pkt 5.21.2, pkt

5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7,

pkt 5.21.8 i pkt 5.21.9 w

załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

94/2005Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie1) § 6 ust. 5 i 6 oraz § 12 ust.

2 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w

sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 106 ust. 4, § 244 pkt 3, §

255 i § 256 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

4) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt

1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt

1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt

1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt

1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt

1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt

2.4.1.2, pkt 2.5.1 w załączniku

nr 3 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

95/2005Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych i Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie

Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5, § 12

ust. 2 i § 18 ust. 4

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w

sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, §

249 ust. 2, § 255 i § 256

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) § 310 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach

górniczych;

4) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5

i pkt 1.3.12 w załączniku nr 5

do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

96/2005Zakład Aerologii Górniczej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach1) § 364 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) pkt 6.18.5 w załączniku nr 5 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

97/20051) § 73 ust. 2, § 74 i § 76

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 17 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w

odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających

kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr

96, poz. 858 oraz z 2004 r. Nr

222, poz. 2255);

31 grudnia 2008 r.
2) § 69 ust. 3, 4 i 6

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w

odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających

kopaliny pospolite (Dz. U. Nr

109, poz. 962 oraz z 2004 r. Nr

24, poz. 212);

Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach - Kopalni Doświadczalnej "Barbara"

w Mikołowie

oraz Zakład Geologii

3) § 59 ust. 3 pkt 2 lit. c i d, §

63 ust. 2 i § 82 ust. 2

rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie

przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu

strzałowego w zakładach

górniczych (Dz. U. Nr 72, poz.

655);

i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach4) pkt 8.5 w załączniku nr 1 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie

przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu

strzałowego w zakładach

górniczych;

5) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w

załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie

przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu

strzałowego w zakładach

górniczych;

6) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w

załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie

przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu

strzałowego w zakładach

górniczych.

98/2005Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 106 ust. 4 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3

ust. 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 lit.

d i ust. 4 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych.

99/2005Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach1) § 440 ust. 8 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt

1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt

1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt

1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt

1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt

1.8.8.1 w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

100/2005Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicachpkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
102/2006KGHM CUPRUM

sp. z o.o.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE we Wrocławiu

1) § 3 ust. 2 (zagrożenie

metanowe) i § 6 ust. 5 i 6

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w

sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 106 ust. 4, § 255, § 256 i §

364 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

4) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2

w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

103/2006Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach

górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 106 ust. 4 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) § 327 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

4) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt

1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt

1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt

1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt

1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt

1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt

2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w

załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

104/2006Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Katedra Transportu Linowego

pkt 5.22.6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych7 lutego 2009 r.
105/2006Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach - Zakład Atestacjipkt 7.7.3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 kwietnia 2006 r. - 30 kwietnia 2009 r.
106/2006Główny Instytut Górnictwa

w Katowicach, Zakład Geologii i Geofizyki

§ 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
107/20066)Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników

w Katowicach

1) § 327 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3

ust. 2, § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d

i ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z

dnia 14 czerwca 2002 r. w

sprawie zagrożeń naturalnych w

zakładach górniczych;

31 lipca 2009 r.
2) § 106 ust. 4 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

108/20067)Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii - Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchnipkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 lipca 2009 r.
109/20068)Główny Instytut Górnictwa

w Katowicach - Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych

1) § 169 ust. 1 pkt 2

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

31 sierpnia 2009 r.
2) pkt 4.1.12 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

110/20069)Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych - Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych1) § 480 ust. 2 pkt 2

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

29 sierpnia 2009 r.
2) pkt 5.8.1, pkt 5.8.2, pkt

5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10,

pkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt

5.13.9.1 i pkt 5.13.9.6 ppkt 3

w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

111/20069)Pracownia Wentylacji Kopalń Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie§ 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych30 września 2009 r.
112/20069)Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowiepkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt 5.13.9.6 ppkt 3 i pkt 5.20.15.3 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych11 września 2009 r.
113/20069)Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach1) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12

ust. 2 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach

górniczych;

30 września 2009 r.
2) § 244 pkt 3, § 249 ust. 2, §

255 i § 256 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

3) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt

1.1.5, pkt 6.18.5, pkt 10.12.1

i pkt 10.12.2 w załączniku nr 5

do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

114/2006KGHM CUPRUM

sp. z o.o.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE we Wrocławiu

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 września 2009 r.
115/2006Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "RUDPOL-OPA sp. z o.o." w Rudzie Śląskiej1) pkt 5.16.4.1. pkt 5.16.4.5, pkt

5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1,

pkt 5.16.5.16 i pkt 5.16.5.17

ppkt 6 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

1 stycznia 2007 r. - 2009 r.
2) pkt 10.12.1, pkt 10.12.2 i pkt

10.12.4 ppkt 3 w załączniku nr

5 do rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

116/2007INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o. w Lubinie1) § 457 ust. 3 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

31 grudnia 2009 r.
2) pkt 3.4.1, pkt 5.12.6.1, pkt

5.12.6.5, pkt 5.20.15.1, pkt

5.20.15.3 i pkt 5.20.15.5 w

załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

117/2007Katedra Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie1) § 59 ust. 3 pkt 2 lit. c i d

oraz § 82 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 1

kwietnia 2003 r. w sprawie

przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu

strzałowego w zakładach

górniczych;

31 grudnia 2009 r.
2) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w

załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie

przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu

strzałowego w zakładach

górniczych;

3) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w

załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie

przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu

strzałowego w zakładach

górniczych;

4) § 73 ust. 2, § 74 i § 76

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 17 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w

odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających

kopaliny podstawowe;

5) § 69 ust. 3, 4 i 6

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w

odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających

kopaliny pospolite.

118/2007ExploConsult sp. z o.o. w Krakowie1) pkt 3.1.3, pkt 3.3 i pkt 4 w

załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie

przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu

strzałowego w zakładach

górniczych;

31 grudnia 2009 r.
2) pkt 3 i pkt 8 w załączniku nr 4

do rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 kwietnia

2003 r. w sprawie

przechowywania i używania

środków strzałowych i sprzętu

strzałowego w zakładach

górniczych;

3) § 73 ust. 2, § 74 i § 76

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 17 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w

odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających

kopaliny podstawowe;

4) § 69 ust. 3, 4 i 6

rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego w

odkrywkowych zakładach

górniczych wydobywających

kopaliny pospolite.

______

3) Przed dniem 5 lutego 2007 r. upłynął termin ważności upoważnień nr 1/2002 - 40/2002 i nr 42/2003 - 67/2003. Upoważnienia nr 93/2005 i nr 101/2006 zostały skreślone na wniosek rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

4) Upoważnienie nr 41/2003 stało się bezprzedmiotowe z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 863), które z dniem 12 sierpnia 2006 r. nadało nowe brzmienie przepisom dotyczącym zagrożenia radiacyjnego naturalnymi substancjami promieniotwórczymi.

5) Niniejsze upoważnienie zostało zastąpione upoważnieniem nr 80/2005.

6) Zobacz komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 14, poz. 78).

7) Zobacz komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 14, poz. 79).

8) Zobacz komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 15, poz. 84).

9) Zobacz komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 90).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 2

Wykaz osób fizycznych, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nadał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego10)

Numer rejestruImię i nazwiskoZakres spraw, dla których funkcja rzeczoznawcy może być wykonywanaTermin ważności uprawnień
1234
12/2004mgr inż.

Grzegorz DUBIEL

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 czerwca 2007 r.
13/2004mgr inż.

Lucjan GŁĄB

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych29 lipca 2007 r.
14/2004mgr inż.

Edward TURSKI

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 sierpnia 2007 r.
15/2004mgr inż. Eugeniusz MARCELApkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 sierpnia 2007 r.
16/2004mgr inż.

Jerzy FICEK

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych8 września 2007 r.
17/2004inż. Leszek BIELIŃSKI1) pkt 3.3 w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1

kwietnia 2003 r. w sprawie

przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w

zakładach górniczych;

17 grudnia 2004 r. - 31 grudnia 2007 r.
2) § 73 ust. 2, § 74 i § 76

rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych

zakładach górniczych wydobywających

kopaliny podstawowe;

3) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych

zakładach górniczych wydobywających

kopaliny pospolite.

21/2005mgr inż.

Marek BEDNAREK

1) § 255 i § 256 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

18 lipca 2005 r. - 18 lipca 2007 r.
2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia

14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach

górniczych;

3) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3,

pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2,

pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt

1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w

załączniku nr 3 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

22/2005mgr inż.

Andrzej KATULSKI

1) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) pkt 2.4.1.2 w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

23/2005dr inż.

Jerzy STASICA

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2005 r. - 31 grudnia 2008 r.
24/2005dr inż.

Michał STOPYRA

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2005 r. - 31 grudnia 2008 r.
25/2005mgr inż.

Krzysztof Andrzej SZCZERBIŃSKI

§ 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2008 r.
26/2005dr inż.

Zbigniew RAK

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1, pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 i pkt 2.5.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2005 r. - 31 grudnia 2008 r.
27/2006mgr inż.

Tadeusz SZELĄG

§ 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
28/2006mgr inż.

Feliks PŁASKOCIŃSKI

1) pkt 3.3 w załączniku nr 3 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1

kwietnia 2003 r. w sprawie

przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w

zakładach górniczych;

31 grudnia 2007 r.
2) pkt 3 i pkt 5 w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1

kwietnia 2003 r. w sprawie

przechowywania i używania środków

strzałowych i sprzętu strzałowego w

zakładach górniczych;

3) § 73 ust. 2, § 74 i § 76

rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych

zakładach górniczych wydobywających

kopaliny podstawowe;

4) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w odkrywkowych

zakładach górniczych wydobywających

kopaliny pospolite.

29/2006inż.

Aleksander KOSIOR

§ 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 grudnia 2008 r.
31/200611)dr inż.

Piotr GŁUCH

pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 lipca 2009 r.
32/200612)mgr inż.

Jerzy SCHINOHL

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 sierpnia 2009 r.
33/2006mgr inż.

Janusz OLSZEWSKI

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych30 września 2009 r.
34/2006mgr inż.

Ludwik FIUTKA

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 października 2009 r.
35/2006mgr inż. Jerzy WĘGLOWSKI§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 października 2009 r.
36/2007inż.

Aleksander KOSIOR

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia

14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach

górniczych;

3) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w

załączniku nr 3 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

37/2007mgr inż.

Krzysztof SZCZERBIŃSKI

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia

14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach

górniczych;

3) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w

załączniku nr 3 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy,

prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

38/2007dr inż.

Andrzej WOJTUSIAK

§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych31 stycznia 2010 r.
39/2007mgr inż. Mirosław BILIŃSKI1) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych oraz § 3 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia

14 czerwca 2002 r. w sprawie

zagrożeń naturalnych w zakładach

górniczych;

31 grudnia 2008 r.
2) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 14 czerwca

2002 r. w sprawie zagrożeń

naturalnych w zakładach górniczych;

3) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy, prowadzenia ruchu oraz

specjalistycznego zabezpieczenia

przeciwpożarowego w podziemnych

zakładach górniczych.

______

10) Przed dniem 5 lutego 2007 r. upłynął termin ważności uprawnień nadanych świadectwami nr 1/2002-11/2003, nr 18/2005 - 20/2005 i nr 30/2006.

11) Zobacz komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 14, poz. 80).

12) Zobacz komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 15, poz. 83).

1 Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego uzupełnia się o dane zawarte w komunikacie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego:

- z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.Urz.WUG.07.5.19),

- z dnia 19 lipca 2007 r. (Dz.Urz.WUG.07.8.32),

- z dnia 5 września 2007 r. (Dz.Urz.WUG.07.11.44),

Z dniem 4 października 2007 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Rudpol-OPA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - numer upoważnienia 115/2006 otrzymało nazwę "Rudpol-OPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", zgodnie z komunikatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie aktualizacji danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego (Dz.Urz.WUG.07.11.43).

2 Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego uzupełnia się o dane zawarte w komunikacie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego:

- z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.Urz.WUG.07.5.19),

- z dnia 19 lipca 2007 r. (Dz.Urz.WUG.07.8.32),

- z dnia 5 września 2007 r. (Dz.Urz.WUG.07.11.44).