Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego. - OpenLEX

Nowość Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2023.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się:
1)
regulamin organizacyjny Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
regulamin organizacyjny Departamentu Energomechanicznego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
regulamin organizacyjny Departamentu Górnictwa, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)
regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)
regulamin organizacyjny Departamentu Prawnego, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;
6)
regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;
7)
regulamin organizacyjny Biura Administracyjno-Gospodarczego, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;
8)
regulamin organizacyjny Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;
9)
regulamin organizacyjny Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia;
10)
regulamin organizacyjny Biura Komunikacji Społecznej, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia;
11)
regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego, stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia;
12)
regulamin organizacyjny Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli, stanowiący załącznik nr 12 do zarządzenia;
13)
regulamin organizacyjny Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego, stanowiący załącznik nr 13 do zarządzenia.
§  2. 
Schematy organizacyjne komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1-10 oraz samodzielnego wydziału, o którym mowa w § 1 pkt 11, są opracowywane przez Biuro Komunikacji Społecznej w oparciu o przepisy regulaminów organizacyjnych tych komórek, w uzgodnieniu z tymi komórkami oraz upowszechniane na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.
§  3. 
Pozostają w mocy:
1)
upoważnienia pracowników wykonujących obowiązki służbowe w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2-10, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu dyrektorów tych komórek,
2)
upoważnienia pracowników wykonujących obowiązki służbowe w samodzielnym wydziale, o którym mowa w § 1 pkt 11, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu naczelnika tej komórki,
3)
upoważnienia pracowników wykonujących obowiązki służbowe w komórce, o której mowa w § 1 pkt 12, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Głównego Kontrolera w tej komórce

- udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

§  4. 
Traci moc zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 63 i 134 oraz z 2022 r. poz. 2, 17 i 32).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

§  1. 
Regulamin organizacyjny Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1)
Dyrektor Departamentu (symbol D);
2)
Zastępcy Dyrektora Departamentu:
a)
Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Górniczych Wyciągów Szybowych i Urządzeń Transportowych w Wyrobiskach Górniczych o Nachyleniu Powyżej 45° (symbol VD I),
b)
Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Urządzeń, Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych, Wentylatorów Głównych oraz Urządzeń i Sieci Telekomunikacyjnych (symbol VD II);
3)
Zespół do spraw Górniczych Wyciągów Szybowych i Urządzeń Transportowych w Wyrobiskach Górniczych o Nachyleniu Powyżej 45° (symbol Z I);
4)
Zespół do spraw Urządzeń, Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Wentylatorów Głównych (symbol Z II);
5)
Zespół do spraw Urządzeń i Sieci Telekomunikacyjnych (symbol Z III);
6)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
§  3. 
Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.
§  4. 
1. 
Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków:
1)
przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Górniczych Wyciągów Szybowych i Urządzeń Transportowych w Wyrobiskach Górniczych o Nachyleniu Powyżej 45°;
2)
w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków także przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Górniczych Wyciągów Szybowych i Urządzeń Transportowych w Wyrobiskach Górniczych o Nachyleniu Powyżej 45° - przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Urządzeń, Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych, Wentylatorów Głównych oraz Urządzeń i Sieci Telekomunikacyjnych.
2. 
Zastępca Dyrektora Departamentu jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez drugiego z Zastępców Dyrektora Departamentu.
§  5. 
1. 
Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1)
Zastępcy Dyrektora Departamentu;
2)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.
2. 
Zastępcy Dyrektora Departamentu:
1)
do spraw Górniczych Wyciągów Szybowych i Urządzeń Transportowych w Wyrobiskach Górniczych o Nachyleniu Powyżej 45° podlega bezpośrednio zespół wymieniony w § 2 pkt 3;
2)
do spraw Urządzeń, Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych, Wentylatorów Głównych oraz Urządzeń i Sieci Telekomunikacyjnych podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 4 i 5.
§  6. 
1. 
Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległego mu bezpośrednio zespołu albo podległych mu bezpośrednio zespołów.
2. 
Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:
1)
organizowanie pracy podległego mu bezpośrednio zespołu albo podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;
2)
nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległym mu bezpośrednio zespole albo podległych mu bezpośrednio zespołach;
3)
uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległy mu bezpośrednio zespół albo podległe mu bezpośrednio zespoły;
4)
nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez podległych mu bezpośrednio pracowników, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
5)
udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległego mu bezpośrednio zespołu albo podległych mu bezpośrednio zespołów;
6)
prowadzenie, w zakresie kompetencji podległego mu bezpośrednio zespołu albo podległych mu bezpośrednio zespołów, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnym wydziałem i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG" oraz okręgowymi urzędami górniczymi;
7)
zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do podległych mu bezpośrednio pracowników, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.
§  7. 
1. 
Dyrektor Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Departamencie;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w Departamencie,
b)
przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania.
2. 
Zastępca Dyrektora Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników:
a)
podległych mu bezpośrednio - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1,
b)
podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku jednoczesnego pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2;
2)
parafuje projekty dokumentów przygotowanych przez pracowników:
a)
podległych mu bezpośrednio,
b)
podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  8. 
1. 
Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Departamencie do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  9. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Górniczych Wyciągów Szybowych i Urządzeń Transportowych w Wyrobiskach Górniczych o Nachyleniu Powyżej 45° należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
górniczych wyciągów szybowych;
2)
urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
3)
wyposażenia szybów i szybików;
4)
ochrony przeciwpożarowej:
a)
szybów i szybików wraz z wyposażeniem,
b)
górniczych wyciągów szybowych,
c)
urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
d)
centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
e)
stacji wentylatorów głównych,
f)
urządzeń elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w lit. a-e,
g)
obiektów budowlanych maszyn wyciągowych,
h)
szybowych wież wyciągowych,
i)
budynków nadszybi,
j)
obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w lit. c,
k)
wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w lit. d,
l)
obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych,
m)
obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w lit. a-e;
5)
urządzeń energomechanicznych wymienionych w pkt 4 lit. b-f oraz wyposażenia szybów i szybików, w których zastosowano sterowanie programowe z użyciem swobodnie programowalnych sterowników logicznych PLC (Programmable Logic Controller);
6)
koordynowania działalności innych komórek organizacyjnych w WUG, związanej z nadzorem i kontrolą nad ruchem i likwidacją podziemnych zakładów górniczych, w odniesieniu do:
a)
górniczych wyciągów szybowych,
b)
urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych.
§  10. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Urządzeń, Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Wentylatorów Głównych należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
stacji wentylatorów głównych;
2)
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w § 9 pkt 4 lit. a-e;
3)
koordynowania działalności innych komórek organizacyjnych w WUG, związanej z nadzorem i kontrolą nad ruchem i likwidacją podziemnych zakładów górniczych, w odniesieniu do:
a)
stacji wentylatorów głównych,
b)
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w § 9 pkt 4 lit. a-e.
§  11. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Urządzeń i Sieci Telekomunikacyjnych należą:
1)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
b)
koordynowania działalności innych komórek organizacyjnych w WUG, związanej z nadzorem i kontrolą nad ruchem i likwidacją podziemnych zakładów górniczych, w odniesieniu do centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi;
2)
prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§  12. 
Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:
1)
wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;
2)
udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;
3)
udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;
4)
prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie:
a)
wydawania pozwoleń na oddanie do ruchu następujących podstawowych maszyn i urządzeń podziemnego zakładu górniczego:
górniczych wyciągów szybowych w szybach i szybikach,
stacji wentylatorów głównych,
centrali systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, dyspozytorni systemów dyspozytora ruchu, stacji geofizyki górniczej oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych,
urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°, w wyrobiskach górniczych,
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w § 9 pkt 4 lit. a-e,
b)
spraw określonych w art. 171 ust. 1 oraz art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687);
5)
rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;
6)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
a)
zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,
b)
kar pieniężnych,
c)
uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;
7)
rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów tych urzędów;
8)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia;
9)
udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;
10)
udzielanie informacji publicznej.
§  13. 
Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  14. 
Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.
§  15. 
Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.
§  16. 
Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Departamencie są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.
§  17. 
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy tej komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU ENERGOMECHANICZNEGO

§  1. 
Regulamin organizacyjny Departamentu Energomechanicznego, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1)
Dyrektor Departamentu (symbol D);
2)
Zastępcy Dyrektora Departamentu:
a)
Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Elektrycznych, Normalizacji oraz Kontroli Wyrobów (symbol VDE),
b)
Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Transportu Pionowego, Poziomego i Pochyłego oraz Maszyn i Urządzeń (symbol VDM);
3)
Zespół do spraw Urządzeń Elektrycznych i Normalizacji (symbol Z I);
4)
Zespół do spraw Telekomunikacji i Systemów Bezpieczeństwa (symbol Z II);
5)
Zespół do spraw Kontroli Wyrobów (symbol Z III);
6)
Zespół do spraw Transportu Pionowego (symbol Z IV);
7)
Zespół do spraw Transportu Poziomego i Pochyłego (symbol Z V);
8)
Zespół do spraw Maszyn i Urządzeń (symbol Z VI);
9)
Zespół do spraw Informatycznych (symbol Z VII);
10)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
§  3. 
Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.
§  4. 
1. 
Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków:
1)
przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Elektrycznych, Normalizacji oraz Kontroli Wyrobów;
2)
w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków także przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Elektrycznych, Normalizacji oraz Kontroli Wyrobów - przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Transportu Pionowego, Poziomego i Pochyłego oraz Maszyn i Urządzeń.
2. 
Zastępca Dyrektora Departamentu jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez drugiego z Zastępców Dyrektora Departamentu.
§  5. 
1. 
Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1)
Zastępcy Dyrektora Departamentu;
2)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.
2. 
Zastępcy Dyrektora Departamentu:
1)
do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Elektrycznych, Normalizacji oraz Kontroli Wyrobów podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 3-5 i 9;
2)
do spraw Transportu Pionowego, Poziomego i Pochyłego oraz Maszyn i Urządzeń podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 6-8.
§  6. 
1. 
Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów.
2. 
Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:
1)
organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;
2)
nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;
3)
uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległe mu bezpośrednio zespoły;
4)
nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez podległych mu bezpośrednio pracowników, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
5)
udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów;
6)
prowadzenie, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnym wydziałem i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG" oraz okręgowymi urzędami górniczymi;
7)
zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do podległych mu bezpośrednio pracowników, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.
§  7. 
1. 
Dyrektor Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Departamencie;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w Departamencie,
b)
przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania.
2. 
Zastępca Dyrektora Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników:
a)
podległych mu bezpośrednio - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1,
b)
podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku jednoczesnego pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2;
2)
parafuje projekty dokumentów przygotowanych przez pracowników:
a)
podległych mu bezpośrednio,
b)
podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  8. 
1. 
Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Departamencie do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  9. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Urządzeń Elektrycznych i Normalizacji należą:
1)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych, kabli i przewodów oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych, stosowanych w zakładach górniczych;
2)
koordynowanie spraw związanych z normalizacją, w tym współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym;
3)
współpraca z komitetami technicznymi, o których mowa w przepisach o normalizacji;
4)
prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie prowadzenia i aktualizowania zbioru norm z zakresu górnictwa związanych z działalnością urzędów górniczych, w tym powoływanych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687), zwanej dalej "Pgg".
§  10. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Telekomunikacji i Systemów Bezpieczeństwa należą:
1)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych oraz systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania,
b)
przyrządów pomiarowych stosowanych w zakładach górniczych;
2)
prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
3)
prowadzenie spraw związanych z serwisowaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb urzędów górniczych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§  11. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Kontroli Wyrobów należą:
1)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg, a także innych niż materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego oraz środki ochrony indywidualnej;
2)
współpraca z właściwą komórką w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach wykonywania w WUG zadań Prezesa WUG jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności albo organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg.
§  12. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Transportu Pionowego należą:
1)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego, stosowanych w zakładach górniczych,
b)
układów i urządzeń odwadniania,
c)
nadawania oraz cofania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w zakresie grup I-XI,
d)
koordynowania działalności innych komórek organizacyjnych w WUG, związanej z nadzorem i kontrolą nad ruchem i likwidacją podziemnych zakładów górniczych, w odniesieniu do układów i urządzeń odwadniania;
2)
prowadzenie wykazu osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.
§  13. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Transportu Poziomego i Pochyłego należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
maszyn, urządzeń i instalacji transportu poziomego i pochyłego, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w tym:
a)
przenośników taśmowych i zgrzebłowych,
b)
urządzeń transportu linowego,
c)
kolejek podwieszonych,
d)
kolejek spągowych,
e)
wozów specjalnych kolei podziemnej,
f)
wozów oraz urządzeń do przewozu osób lub jazdy ludzi;
2)
maszyn i urządzeń z napędem własnym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych;
3)
głównych składów paliw, olejów i środków smarnych oraz stałych komór napełniania paliwem środków transportowych;
4)
urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych, w ramach kompetencji Zespołu.
§  14. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Maszyn i Urządzeń należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie eksploatacji:
1)
obudów zmechanizowanych oraz maszyn i urządzeń do urabiania i transportu, stosowanych w ścianach i przodkach w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych;
2)
maszyn, urządzeń i instalacji, stosowanych podczas poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi:
a)
na lądzie, w tym głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,
b)
w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
maszyn do urabiania, odstawy, zwałowania i transportu kopaliny w odkrywkowych zakładach górniczych;
4)
maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się w obiektach, pomieszczeniach lub przestrzeniach służących przygotowaniu wydobytej kopaliny do sprzedaży;
5)
podziemnych zbiorników retencyjnych przy szybach, łącznie z przenośnikami podającymi kopalinę do zbiorników od- miarowych górniczych wyciągów szybowych skipowych;
6)
urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych, w ramach kompetencji Zespołu.
§  15. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Informatycznych należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
całokształtu spraw informatycznych, związanych z działalnością urzędów górniczych;
2)
nadzoru technicznego nad stroną internetową WUG, Biuletynem Informacji Publicznej WUG oraz extranetem urzędów górniczych;
3)
nadzorowania i koordynowania działalności okręgowych urzędów górniczych oraz przeprowadzania kontroli tych urzędów w sprawach informatycznych.
§  16. 
1. 
Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:
1)
udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;
2)
udzielanie informacji publicznej.
2. 
Do kompetencji zespołów Departamentu, wymienionych w § 2 pkt 3-8, zgodnie z ich właściwością, należą:
1)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie maszyn, urządzeń, instalacji i sieci oraz innych wyrobów stosowanych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu;
2)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie koordynowania działalności innych komórek organizacyjnych w WUG, związanej z nadzorem i kontrolą nad ruchem i likwidacją podziemnych zakładów górniczych, w odniesieniu do:
a)
maszyn, urządzeń i instalacji,
b)
specjalistycznych narzędzi i przyrządów;
3)
wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;
4)
udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;
5)
udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;
6)
prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie:
a)
dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,
b)
wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 Pgg,
c)
spraw określonych w art. 171 ust. 1 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;
7)
rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;
8)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
a)
zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,
b)
kar pieniężnych,
c)
uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;
9)
rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów tych urzędów;
10)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia;
11)
udział w spotkaniach grup współpracy administracyjnej i grup roboczych dla dyrektyw nowego podejścia oraz udzielanie informacji dotyczących stosowania maszyn i urządzeń w górnictwie, w ramach współpracy z innymi organami administracji rządowej, przedsiębiorcami górniczymi oraz producentami maszyn i urządzeń dla górnictwa.
§  17. 
Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  18. 
Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.
§  19. 
Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.
§  20. 
Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Departamencie są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.
§  21. 
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy tej komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU GÓRNICTWA

§  1. 
Regulamin organizacyjny Departamentu Górnictwa, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1)
Dyrektor Departamentu (symbol D);
2)
Zastępcy Dyrektora Departamentu:
a)
I Zastępca (symbol VD I),
b)
II Zastępca (symbol VD II);
3)
Zespół do spraw Wentylacji, Ratownictwa oraz Zagrożeń: Metanowego, Pożarowego, Klimatycznego, Wyrzutami Gazów i Skał oraz Radiacyjnego (symbol Z I);
4)
Zespół do spraw Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa (symbol Z II);
5)
Zespół do spraw Robót Strzałowych i Likwidacji Zakładów Górniczych oraz Zagrożenia Wybuchem Pyłu Węglowego (symbol Z III);
6)
Zespół do spraw Obudowy i Kierowania Stropem, Zagrożeń: Sejsmicznego, Tąpaniami i Zawałowego, Szybów i Szybików oraz Górnictwa Odkrywkowego (symbol Z IV):
a)
grupa 1 - do spraw Obudowy i Kierowania Stropem oraz Zagrożeń: Sejsmicznego, Tąpaniami i Zawałowego,
b)
grupa 2 - do spraw Szybów i Szybików,
c)
grupa 3 - do spraw Górnictwa Odkrywkowego;
7)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
§  3. 
Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.
§  4. 
1. 
Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków:
1)
przez I Zastępcę Dyrektora Departamentu;
2)
w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków także przez I Zastępcę Dyrektora Departamentu - przez II Zastępcę Dyrektora Departamentu.
2. 
Zastępca Dyrektora Departamentu jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez drugiego z Zastępców Dyrektora Departamentu.
§  5. 
1. 
Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1)
Zastępcy Dyrektora Departamentu;
2)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.
2. 
I Zastępcy Dyrektora Departamentu podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 3 i 4.
3. 
II Zastępcy Dyrektora Departamentu podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 5 i 6.
§  6. 
1. 
Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów.
2. 
Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:
1)
organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;
2)
nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;
3)
uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległe mu bezpośrednio zespoły;
4)
nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez podległych mu bezpośrednio pracowników, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
5)
udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów;
6)
prowadzenie, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnym wydziałem i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG" oraz okręgowymi urzędami górniczymi;
7)
zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do podległych mu bezpośrednio pracowników, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.
§  7. 
1. 
Dyrektor Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Departamencie;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w Departamencie,
b)
przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania.
2. 
Zastępca Dyrektora Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników:
a)
podległych mu bezpośrednio - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1,
b)
podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku jednoczesnego pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2;
2)
parafuje projekty dokumentów przygotowanych przez pracowników:
a)
podległych mu bezpośrednio,
b)
podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  8. 
1. 
Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Departamencie do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  9. 
Dyrektor Departamentu wyznacza pracowników do:
1)
rozpatrywania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687), zwanej dalej "Pgg";
2)
aktualizowania w Biuletynie Informacji Publicznej WUG wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5-7 Pgg;
3)
udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.
§  10. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Wentylacji, Ratownictwa oraz Zagrożeń: Metanowego, Pożarowego, Klimatycznego, Wyrzutami Gazów i Skał oraz Radiacyjnego, należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: metanowego, pożarowego, klimatycznego, wyrzutami gazów i skał oraz radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych;
2)
przewietrzania wyrobisk górniczych w podziemnych zakładach górniczych;
3)
ratownictwa górniczego w podziemnych zakładach górniczych;
4)
podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;
5)
sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego.
§  11. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa należą:
1)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
prowadzenia robót górniczych i robót geologicznych oraz wierceń,
b)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia erupcyjnego oraz siarkowodorowego,
c)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, w szczególności: wybuchowym, pożarowym i radiacyjnym,
d)
ratownictwa górniczego,
e)
przygotowania kopaliny do transportu, transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych,
f)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z prowadzeniem robót strzałowych oraz gospodarki środkami strzałowymi

- w zakładach górniczych innych niż podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;

2)
wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.
§  12. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Robót Strzałowych i Likwidacji Zakładów Górniczych oraz Zagrożenia Wybuchem Pyłu Węglowego należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych oraz przechowywania i używania sprzętu strzałowego;
2)
nadawania materiałom wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz prowadzenia rejestru tych materiałów wybuchowych;
3)
dopuszczania sprzętu strzałowego do stosowania w zakładach górniczych, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15 Pgg;
4)
wykonywania robót strzałowych dla prowadzenia badań geofizycznych;
5)
prowadzenia wierceń dla wykonywania robót strzałowych w podziemnych oraz odkrywkowych zakładach górniczych;
6)
wytwarzania materiałów wybuchowych metodą in situ;
7)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych;
8)
funduszu likwidacji zakładu górniczego.
§  13. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Obudowy i Kierowania Stropem, Zagrożeń: Sejsmicznego, Tąpaniami i Zawałowego, Szybów i Szybików oraz Górnictwa Odkrywkowego, należą:
1)
w zakresie grupy 1 - wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia sejsmicznego, zagrożenia tąpaniami oraz zagrożenia zawałowego w podziemnych zakładach górniczych,
b)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia sejsmicznego w odkrywkowych zakładach górniczych,
c)
analizy zjawisk dynamicznych wywołanych działalnością górniczą,
d)
prowadzenia robót górniczych, dotyczących obudowy i kierowania stropem, w podziemnych zakładach górniczych,
e)
prowadzenia wierceń związanych z profilaktyką tąpaniową,
f)
stosowania w podziemnych zakładach górniczych materiałów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych,
g)
wykonywania badań geofizycznych w zakładach górniczych;
2)
w zakresie grupy 2 - wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń w czasie eksploatacji szybów i szybików,
b)
prowadzenia robót górniczych, w tym głębienia i pogłębiania szybów i szybików oraz remontów obudowy szybów i szybików, z uwzględnieniem występujących zagrożeń,
c)
kontroli stanu obudowy szybów i szybików,
d)
mocowania wyposażenia do obudowy szybów i szybików;
3)
w zakresie grupy 3 - wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: osuwiskowego, obrywaniem się skał oraz wybuchem pyłu węglowego,
b)
prowadzenia robót górniczych, w tym: robót udostępniających i przygotowawczych, zwałowania i składowania, z uwzględnieniem występujących zagrożeń,
c)
rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z prowadzeniem robót strzałowych oraz gospodarki środkami strzałowymi,
d)
prowadzenia wierceń dla wykonywania robót strzałowych,
e)
ratownictwa górniczego

- w odkrywkowych zakładach górniczych;

4)
prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§  14. 
Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:
1)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie drążenia wyrobisk górniczych oraz systemów, technologii i prowadzenia eksploatacji, z uwzględnieniem występujących zagrożeń;
2)
wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;
3)
udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;
4)
udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;
5)
prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie:
a)
wydawania pozwoleń na oddanie do ruchu szybów i szybików wraz z wyposażeniem w podziemnych zakładach górniczych,
b)
wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 Pgg,
c)
nadawania oraz cofania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w zakresie grup XII-XVI oraz XVIII-XXII,
d)
spraw określonych w art. 171 ust. 1 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;
6)
rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;
7)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
a)
zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,
b)
kar pieniężnych,
c)
uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;
8)
rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów tych urzędów;
9)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia;
10)
udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;
11)
udzielanie informacji publicznej.
§  15. 
Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  16. 
Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.
§  17. 
Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.
§  18. 
Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Departamencie są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.
§  19. 
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy tej komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ZŁOŻEM

§  1. 
Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1)
Dyrektor Departamentu (symbol D);
2)
Zastępcy Dyrektora Departamentu:
a)
Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem (symbol VDO),
b)
Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego (symbol VDM);
3)
Zespół do spraw Ochrony Środowiska (symbol Z I);
4)
Zespół do spraw Gospodarki Złożem (symbol Z II);
5)
Zespół do spraw Miernictwa Górniczego (symbol Z III):
a)
grupa 1 - do spraw Zakładów Górniczych oraz Zakładów,
b)
grupa 2 - do spraw Szybów i Szybików Podziemnych Zakładów Górniczych;
6)
Zespół do spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego (symbol Z IV):
a)
grupa 1 - do spraw Obiektów Budowlanych Zakładów Górniczych oraz Zakładów,
b)
grupa 2 - do spraw Obiektów Budowlanych Podziemnych Zakładów Górniczych, o których mowa w art. 164 ust. 3 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego;
7)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
§  3. 
Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.
§  4. 
1. 
Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków:
1)
przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego;
2)
w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków także przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego - przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem.
2. 
Zastępca Dyrektora Departamentu jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez drugiego z Zastępców Dyrektora Departamentu.
§  5. 
1. 
Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1)
Zastępcy Dyrektora Departamentu;
2)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.
2. 
Zastępcy Dyrektora Departamentu:
1)
do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 3 i 4;
2)
do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 5 i 6.
§  6. 
1. 
Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów.
2. 
Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:
1)
organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;
2)
nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;
3)
uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległe mu bezpośrednio zespoły;
4)
nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez podległych mu bezpośrednio pracowników, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
5)
udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów;
6)
prowadzenie, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnym wydziałem i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG" oraz okręgowymi urzędami górniczymi;
7)
zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do podległych mu bezpośrednio pracowników, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.
§  7. 
1. 
Dyrektor Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Departamencie;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w Departamencie,
b)
przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania.
2. 
Zastępca Dyrektora Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników:
a)
podległych mu bezpośrednio - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1,
b)
podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku jednoczesnego pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2;
2)
parafuje projekty dokumentów przygotowanych przez pracowników:
a)
podległych mu bezpośrednio,
b)
podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  8. 
1. 
Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Departamencie do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  9. 
Dyrektor Departamentu może wyznaczyć pracowników, z pominięciem właściwości określonej w § 12 pkt 1 lit. e, do:
1)
rozpatrywania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687), zwanej dalej "Pgg";
2)
aktualizowania w Biuletynie Informacji Publicznej WUG wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 3 i 4 Pgg.
§  10. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Ochrony Środowiska należą:
1)
wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
ochrony środowiska, w tym postępowania z odpadami, gospodarki wodnej oraz gospodarki terenami zajętymi pod działalność górniczą,
b)
rekultywacji gruntów po działalności górniczej,
c)
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w zakresie niezastrzeżonym dla Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej,
d)
prowadzenia postępowań związanych z wydawaniem opinii w sprawach przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie potrzeb górnictwa;
2)
monitorowanie wykorzystywania w działalności inspekcyjno-technicznej urzędów górniczych przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sporządzanie rocznych sprawozdań w tym zakresie;
3)
gromadzenie i przekazywanie danych do Głównego Urzędu Statystycznego w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej, w ramach kompetencji Zespołu.
§  11. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Gospodarki Złożem należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;
2)
geologii górniczej oraz hydrogeologii, w tym rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wodnego;
3)
wykonywania prac geologicznych dla potrzeb zakładów górniczych;
4)
sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie dotyczącym treści geologicznych;
5)
zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywania jej do archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej.
§  12. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Miernictwa Górniczego należą:
1)
w zakresie grupy 1 - wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb zakładów górniczych,
b)
sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej,
c)
zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywania jej do archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej,
d)
ochrony powierzchni, monitoringu wpływów eksploatacji górniczej oraz zapobiegania szkodom,
e)
kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego;
2)
w zakresie grupy 2 - wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
wpływu eksploatacji górniczej na szyby i szybiki,
b)
geodezyjnych pomiarów realizacyjnych wykonywanych w celu:
obsługi drążenia szybów lub szybików,
montażu i ustawiania wież szybowych,
ustawiania maszyn wyciągowych,
montażu wyposażenia szybów i szybików,
c)
geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:
obiektów budowlanych maszyn wyciągowych,
szybowych wież wyciągowych,
budynków nadszybi,
obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
wolnostojących budynków centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych,
obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających:
––
górnicze wyciągi szybowe,
––
urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
––
szyby i szybiki wraz z wyposażeniem,
––
centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
––
stacje wentylatorów głównych,
d)
geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych wykonywanych w celu kontroli:
geometrii obudów szybów i szybików,
elementów zbrojenia szybów i szybików,
prostoliniowości torów prowadzenia naczyń wyciągowych,
usytuowania maszyn wyciągowych, wież szybowych oraz kół linowych,
e)
sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie określonym w lit. a-d;
3)
obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Ochrony Powierzchni;
4)
prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§  13. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego należą:
1)
w zakresie grupy 1 - wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
a)
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności w zakresie projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego albo zakładu,
b)
planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów górniczych,
c)
gromadzenia i przekazywania danych do Głównego Urzędu Statystycznego w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej, w ramach kompetencji Zespołu;
2)
w zakresie grupy 2 - wykonywanie zadań Departamentu w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego, w odniesieniu do następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:
a)
obiektów budowlanych maszyn wyciągowych,
b)
szybowych wież wyciągowych,
c)
budynków nadszybi,
d)
obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
e)
wolnostojących budynków centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
f)
obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych,
g)
obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających:
górnicze wyciągi szybowe,
urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
szyby i szybiki wraz z wyposażeniem,
centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
stacje wentylatorów głównych.
§  14. 
Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:
1)
wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;
2)
udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;
3)
udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;
4)
prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie:
a)
obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych, o których mowa w § 13 pkt 2,
b)
wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg,
c)
nadawania oraz cofania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, w zakresie grupy XVII,
d)
spraw określonych w art. 171 ust. 1 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;
5)
rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;
6)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
a)
zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,
b)
kar pieniężnych,
c)
uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;
7)
rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów tych urzędów;
8)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia;
9)
udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;
10)
gromadzenie danych i opracowywanie na ich podstawie corocznych raportów;
11)
udzielanie informacji publicznej.
§  15. 
Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  16. 
Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.
§  17. 
Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.
§  18. 
Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Departamencie są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.
§  19. 
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy tej komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU PRAWNEGO

§  1. 
Regulamin organizacyjny Departamentu Prawnego, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1)
Dyrektor Departamentu (symbol D);
2)
Zastępca Dyrektora Departamentu (symbol VD);
3)
Zespół I (symbol Z I);
4)
Zespół II (symbol Z II);
5)
stanowisko do spraw organizacyjnych i kancelaryjnych (symbol SEK).
§  3. 
Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Departamentu.
§  4. 
Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez Zastępcę Dyrektora Departamentu.
§  5. 
1. 
Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1)
Zastępca Dyrektora Departamentu;
2)
Zespół I;
3)
stanowisko do spraw organizacyjnych i kancelaryjnych.
2. 
Zastępcy Dyrektora Departamentu podlega bezpośrednio Zespół II.
§  6. 
1. 
Osoba kierownictwa Departamentu jest odpowiedzialna za całokształt spraw podległego jej bezpośrednio zespołu.
2. 
Do obowiązków i uprawnień osoby kierownictwa Departamentu należą w szczególności:
1)
organizowanie pracy podległego jej bezpośrednio zespołu stosownie do wykonywanych zadań;
2)
nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległym jej bezpośrednio zespole;
3)
uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległy jej bezpośrednio zespół;
4)
nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez podległych jej bezpośrednio pracowników, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
5)
udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu;
6)
prowadzenie, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnym wydziałem i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG" oraz okręgowymi urzędami górniczymi;
7)
zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do podległych jej bezpośrednio pracowników, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.
§  7. 
1. 
Dyrektor Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG":
a)
dokumenty wewnętrzne dotyczące Departamentu,
b)
dokumenty przygotowane przez podległych mu bezpośrednio pracowników,
c)
na podstawie § 26 ust. 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), projekty aktów normatywnych z klauzulą stwierdzającą opracowanie tych projektów pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w zakresie wynikającym z upoważnień udzielonych Prezesowi WUG przez ministra sprawującego nadzór nad Prezesem WUG;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych przez podległych mu bezpośrednio pracowników,
b)
przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji Zespołu I.
2. 
Zastępca Dyrektora Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez podległych mu bezpośrednio pracowników;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych przez podległych mu bezpośrednio pracowników,
b)
przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji Zespołu II.
3. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  8. 
1. 
Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Departamencie do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  9. 
Do kompetencji Zespołu I należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
prowadzenia postępowań administracyjnych:
a)
w drugiej instancji,
b)
z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której decyzja albo postanowienie zostały wydane przez Prezesa WUG działającego jako organ pierwszej instancji;
2)
rozpatrywania sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185);
3)
szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;
4)
miernictwa górniczego;
5)
planów ruchu;
6)
gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;
7)
geologii górniczej;
8)
ochrony środowiska;
9)
dostępu do informacji publicznej;
10)
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
11)
budownictwa górniczego oraz na terenach górniczych;
12)
spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz informacji niejawnych.
§  10. 
Do kompetencji Zespołu II należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
prowadzenia postępowań administracyjnych:
a)
w pierwszej instancji,
b)
w sprawie wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności decyzji albo postanowienia - jeżeli organem właściwym do ich prowadzenia jako organ pierwszej instancji jest Prezes WUG;
2)
ratownictwa górniczego;
3)
kwalifikacji do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego;
4)
szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687);
5)
środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
6)
rzeczoznawstwa górniczego;
7)
nadzoru rynku;
8)
dopuszczania wyrobów do stosowania w ruchu zakładu górniczego;
9)
umów cywilnoprawnych;
10)
spraw administracyjno-gospodarczych oraz transportowych;
11)
spraw budżetowo-finansowych;
12)
ochrony danych osobowych;
13)
informatyzacji;
14)
spraw kadrowych, w tym polityki antykorupcyjnej oraz zasad etyki;
15)
koordynowania oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, z wyjątkiem zgonów naturalnych.
§  11. 
Kompetencje, o których mowa w § 9 pkt 3-12 oraz § 10 pkt 2-8 i pkt 10-14, zgodnie z właściwością zespołów, są realizowane w szczególności przez:
1)
wykonywanie zadań określonych w § 21 pkt 1-3, pkt 5 lit. a, pkt 6-10 i pkt 14-17 regulaminu organizacyjnego WUG;
2)
współpracę przy opracowywaniu projektów aktów prawnych Prezesa WUG oraz Dyrektora Generalnego WUG;
3)
opracowywanie oraz przedkładanie osobom kierownictwa WUG niezbędnych informacji, opinii oraz wyjaśnień prawnych, w zakresie związanym z działalnością urzędów górniczych;
4)
bieżącą aktualizację informacji prawnych na stronie internetowej WUG;
5)
prowadzenie działalności informacyjnej o charakterze prawnym, w zakresie związanym z właściwością organów nadzoru górniczego.
§  12. 
Do kompetencji stanowiska do spraw organizacyjnych i kancelaryjnych należą:
1)
obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań merytorycznych Departamentu oraz zespołów;
2)
sporządzanie okresowych i bieżących informacji zbiorczych dla osób kierownictwa WUG o stanie prowadzonych postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz legislacyjnych;
3)
digitalizacja dokumentów w ramach prowadzonych postępowań legislacyjnych;
4)
protokołowanie okresowych narad Departamentu;
5)
współpraca z pozostałymi pracownikami wykonującymi obowiązki służbowe w Departamencie w zakresie działalności archiwalnej;
6)
wykonywanie zadań określonych w § 21 pkt 12 regulaminu organizacyjnego WUG;
7)
współpraca w zakresie realizacji zadań merytorycznych Departamentu oraz zespołów.
§  13. 
Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.
§  14. 
Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.
§  15. 
Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Departamencie są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.
§  16. 
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy tej komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY I SZKOLENIA

§  1. 
Regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1)
Dyrektor Departamentu (symbol D);
2)
Wydział Planowania oraz Statystyki (symbol PS), zwany dalej "Wydziałem";
3)
Zespół do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia (symbol Z I);
4)
Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkoleń (symbol Z II);
5)
Zespół do spraw Pogotowia Technicznego (symbol Z III);
6)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
§  3. 
Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem samodzielnie.
§  4. 
Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1)
Naczelnik Wydziału;
2)
zespoły;
3)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.
§  5. 
1. 
Dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw zespołów.
2. 
Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Departamentu należą w szczególności:
1)
organizowanie pracy zespołów stosownie do wykonywanych zadań;
2)
nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w zespołach;
3)
uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez zespoły;
4)
nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez podległych mu bezpośrednio pracowników, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
5)
udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji zespołów;
6)
prowadzenie, w zakresie kompetencji zespołów, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnym wydziałem i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG" oraz okręgowymi urzędami górniczymi;
7)
zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do podległych mu bezpośrednio pracowników.
§  6. 
1. 
Naczelnik Wydziału jest odpowiedzialny za całokształt spraw Wydziału.
2. 
Naczelnik Wydziału wykonuje wobec Wydziału oraz jego pracowników obowiązki i uprawnienia określone w § 5 ust. 2:
1)
pkt 1-6;
2)
pkt 7, w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora Departamentu.
§  7. 
1. 
Dyrektor Departamentu:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG":
a)
dokumenty wewnętrzne dotyczące Departamentu,
b)
dokumenty parafowane przez Naczelnika,
c)
dokumenty przygotowane przez podległych mu bezpośrednio pracowników;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych przez podległych mu bezpośrednio pracowników,
b)
przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji zespołów.
2. 
Naczelnik Wydziału:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez podległych mu bezpośrednio pracowników;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych przez podległych mu bezpośrednio pracowników,
b)
przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji Wydziału.
3. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  8. 
1. 
Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Departamencie do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  9. 
1. 
Naczelnik Wydziału może upoważnić podległego mu bezpośrednio pracownika do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Naczelnika Wydziału następuje z klauzulą "z upoważnienia Naczelnika", oznaczaną skrótem "z up. nacz.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  10. 
Do kompetencji Wydziału należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
prowadzenia spraw z zakresu zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych, w zakresie niezastrzeżonym dla Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego;
2)
statystycznego opracowywania danych o:
a)
zdarzeniach zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b)
działalności represyjnej organów nadzoru górniczego,
c)
czynnościach inspekcyjno-technicznych pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych, w tym na potrzeby analizy działalności inspekcyjno-technicznej organów nadzoru górniczego;
3)
prowadzenia ewidencji zakładów górniczych, w tym ewidencji zatrudnienia i wydobycia;
4)
redagowania działu "Statystyki" na stronie internetowej WUG;
5)
przygotowywania materiałów na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz prowadzenia działalności informacyjnej, w szczególności:
a)
przygotowywania raportów tygodniowych i dobowych o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie dla osób kierownictwa WUG,
b)
prowadzenia elektronicznej ewidencji zaistniałych wypadków, zgonów naturalnych oraz niebezpiecznych zdarzeń w dedykowanym systemie teleinformatycznym oraz wewnętrznych bazach danych,
c)
sporządzania informacji o wypadkach, zdarzeniach oraz działalności nadzorczej w polskim górnictwie,
d)
sporządzania ilościowego zestawienia zakładów objętych nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego oraz podmiotów wykonujących powierzone czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów według stanu na dzień 31 grudnia, z uwzględnieniem zatrudnienia,
e)
przesyłania do okręgowych urzędów górniczych i zakładów górniczych w postaci elektronicznej bieżącej informacji o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach.
§  11. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;
2)
środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego;
3)
odzieży roboczej;
4)
koordynowania oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;
5)
analizowania przyczyn:
a)
chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b)
zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;
6)
analizowania, w ramach kompetencji Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:
a)
ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b)
opracowywania wniosków profilaktycznych;
7)
udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w ramach kompetencji Zespołu.
§  12. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Szkoleń należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie:
1)
oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2)
działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych albo zakładach;
3)
rozpatrywania spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;
4)
opracowywania planów wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG;
5)
analizowania, w ramach kompetencji Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:
a)
ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,
b)
opracowywania wniosków profilaktycznych;
6)
analizowania:
a)
sposobu wykorzystywania informacji o zaistniałych w górnictwie wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach,
b)
sposobu realizacji wniosków ustalonych po zaistniałych katastrofach i wypadkach zbiorowych;
7)
szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu;
8)
udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w ramach kompetencji Zespołu.
§  13. 
Do kompetencji Zespołu do spraw Pogotowia Technicznego należą:
1)
pełnienie służby dyspozytorskiej w WUG;
2)
przechowywanie oraz dokonywanie innych czynności określonych w przepisach instrukcji kancelaryjnej dla komórki merytorycznej wobec dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów:
a)
po zakończeniu oceny tych dokumentów,
b)
w przypadku braku dokonywania oceny tych dokumentów,
c)
po zakończeniu tej analizy - jeżeli była ona dokonywana na podstawie art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687), zwanej dalej "Pgg";
3)
obsługa centrali telefonicznej.
§  14. 
1. 
Do kompetencji Wydziału oraz zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:
1)
udział w redagowaniu rocznej "Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną";
2)
wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;
3)
udział w prowadzeniu spraw z zakresu planowania działalności w urzędach górniczych;
4)
udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;
5)
udzielanie informacji publicznej.
2. 
Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:
1)
udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego albo zakładu;
2)
udział w sporządzaniu informacji o wypadkach, zdarzeniach oraz działalności nadzorczej w polskim górnictwie;
3)
prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie:
a)
wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg,
b)
spraw określonych w art. 171 ust. 1 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;
4)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
a)
zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,
b)
kar pieniężnych,
c)
uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;
5)
rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów tych urzędów;
6)
udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia.
§  15. 
Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należą:
1)
obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu;
2)
udział w prowadzeniu spraw z zakresu planowania działalności w urzędach górniczych.
§  16. 
Spory kompetencyjne pomiędzy elementami struktury organizacyjnej Departamentu rozstrzyga Dyrektor Departamentu.
§  17. 
Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny element struktury organizacyjnej Departamentu, osobę należącą do innego elementu tej struktury albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.
§  18. 
Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Departamencie są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.
§  19. 
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy tej komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

§  1. 
Regulamin organizacyjny Biura Administracyjno-Gospodarczego, zwanego dalej "Biurem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Biura.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Biura:
1)
Dyrektor Biura (symbol D);
2)
stanowiska do spraw administracyjno-gospodarczych;
3)
stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi;
4)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
§  3. 
Dyrektor Biura kieruje Biurem samodzielnie.
§  4. 
Dyrektorowi Biura podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Biurze.
§  5. 
1. 
Dyrektor Biura:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 7 ust. 6 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Biurze;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w Biurze,
b)
przekazanych do Biura w celu zaparafowania.
2. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Biura następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  6. 
1. 
Dyrektor Biura może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Biurze do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Biura następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  7. 
Do kompetencji stanowisk do spraw administracyjno-gospodarczych należy wykonywanie zadań Biura w sprawach merytorycznych, w szczególności określonych w § 23 regulaminu organizacyjnego WUG.
§  8. 
Do kompetencji stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi należy wykonywanie zadań Biura, innych niż merytoryczne, w szczególności:
1)
obsługa gospodarcza:
a)
budynków będących w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687), usytuowanych przy ul. Poniatowskiego w Katowicach, łącznie z budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi, w szczególności garażami, warsztatem samochodowym i myjnią, polegająca na konserwacji i drobnych remontach pomieszczeń,
b)
otoczenia budynków wymienionych w lit. a, polegająca na codziennym utrzymywaniu czystości otoczenia tych budynków i pielęgnacji terenów zielonych;
2)
utrzymywanie i obsługa samochodów osobowych znajdujących się w ewidencji jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, użytkowanych w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG", w tym wykonywanie ich bieżących przeglądów;
3)
prowadzenie wymiennikowni ciepła.
§  9. 
Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa:
1)
realizacji zadań Biura;
2)
Koordynatora do spraw Dostępności w WUG.
§  10. 
Stanowiska wchodzące w skład Biura są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Biura.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA - ARCHIWUM DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ

§  1. 
Regulamin organizacyjny Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, zwanego dalej "Biurem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Biura.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Biura:
1)
Dyrektor Biura (symbol D);
2)
Zespół do spraw udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej (Z I);
3)
Zespół do spraw gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej (Z II);
4)
Zespół wspomagający w zakresie gromadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej (Z III).
§  3. 
Dyrektor Biura kieruje Biurem samodzielnie.
§  4. 
Dyrektorowi Biura podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Biurze.
§  5. 
1. 
Dyrektor Biura:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), dokumenty przygotowane w Biurze;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w Biurze,
b)
przekazanych do Biura w celu zaparafowania.
2. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Biura następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  6. 
1. 
Dyrektor Biura może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Biurze do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Biura następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  7. 
Do kompetencji Zespołu do spraw udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej należą:
1)
wykonywanie zadań w zakresie udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych;
2)
sporządzanie informacji o warunkach górniczo-geologicznych na terenach pogórniczych;
3)
uczestniczenie w procesie przekazywania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych;
4)
opracowywanie danych pochodzących z dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych w celu tworzenia i aktualizacji komputerowego systemu informacji o terenie pogórniczym, w tym skanowanie i przetwarzanie do postaci numerycznej dokumentów posiadanego zasobu archiwalnego.
§  8. 
Do kompetencji Zespołu do spraw gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej należą:
1)
wykonywanie zadań w zakresie gromadzenia i archiwizowania dokumentacji mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych;
2)
kontrolowanie, ewidencjonowanie oraz badanie zgodności przejmowanych dokumentów ze spisami zdawczo-odbiorczymi dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych;
3)
uzupełnianie i aktualizowanie komputerowej bazy danych archiwalnych dokumentacji mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych;
4)
powiadamianie właściwych organów o przejęciu i zabezpieczeniu dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego;
5)
dbanie o prawidłowe zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji.
§  9. 
Do kompetencji Zespołu wspomagającego w zakresie gromadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej należą:
1)
monitorowanie działania sieci i systemów operacyjnych oraz całości oprogramowania niezbędnego do pracy Biura;
2)
kontrolowanie i przeprowadzanie bieżących konserwacji sprzętu informatycznego;
3)
tworzenie, modyfikowanie i aktualizacja baz danych dotyczących:
a)
przejętych dokumentacji mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych,
b)
spisu udostępnionych informacji o środowisku i jego ochronie,
c)
warunków klimatycznych w składnicach archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej;
4)
nadzorowanie prawidłowego działania urządzeń archiwizujących bieżące dane komputerowe oraz dokumenty w postaci elektronicznej wchodzące w skład komputerowego systemu informacji o terenie pogórniczym;
5)
przygotowywanie aktualnych kart informacyjnych oraz spisu kart informacyjnych zawierających podstawowe dane o posiadanych zasobach archiwalnych, w celu zamieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG";
6)
pobieranie i odprowadzanie opłat za udostępnione informacje o środowisku i jego ochronie;
7)
sporządzanie sprawozdań ze stanu oraz ilości zgromadzonych materiałów archiwalnych, w tym ilości:
a)
posiadanych dokumentacji zlikwidowanych zakładów górniczych, stanowiących zespoły archiwalne,
b)
dokumentów i ich części lub tomów, stanowiących jednostki i podjednostki archiwalne;
8)
współdziałanie w zakresie pozyskiwania dokumentów lub ich kopii z innych instytucji przechowujących dokumenty zawierające informacje o działalności górniczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
opracowywanie materiałów pod kątem historii działalności zlikwidowanych zakładów górniczych z uzupełnieniem o dane zawarte w dostępnych publikacjach i źródłach zewnętrznych;
10)
tworzenie kart zespołów archiwalnych zlikwidowanych zakładów górniczych;
11)
weryfikowanie i aktualizowanie danych dotyczących działalności Biura, zamieszczonych na stronie internetowej WUG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WUG;
12)
współpraca z archiwami państwowymi i innymi jednostkami posiadającymi dokumenty i informacje o działalności górniczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13)
wspomaganie Zespołu do spraw udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz Zespołu do spraw gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej w ich bieżącej działalności;
14)
obsługa kancelaryjno-biurowa Biura.
§  10. 
Zespoły są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Biura.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA BUDŻETOWO-FINANSOWEGO, KADR I SZKOLENIA

§  1. 
Regulamin organizacyjny Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia, zwanego dalej "Biurem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Biura.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Biura:
1)
Dyrektor Biura (symbol D);
2)
Zastępca Dyrektora Biura (symbol VD);
3)
Główny Księgowy Wyższego Urzędu Górniczego (symbol BGK);
4)
Zespół do spraw budżetowo-księgowych i socjalnych (symbol Z I);
5)
Zespół do spraw kadr i szkolenia (symbol Z II);
6)
Zespół do spraw płacowych (symbol Z III);
7)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
§  3. 
Dyrektor Biura kieruje Biurem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Biura.
§  4. 
Dyrektor Biura, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków:
1)
przez Zastępcę Dyrektora Biura:
a)
w zakresie spraw kadrowych, płacowych i szkolenia,
b)
w zakresie spraw budżetowo-księgowych i socjalnych - w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków także przez Głównego Księgowego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG";
2)
przez Głównego Księgowego WUG:
a)
w zakresie spraw budżetowo-księgowych i socjalnych,
b)
w zakresie spraw kadrowych, płacowych lub szkolenia - w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków także przez Zastępcę Dyrektora Biura.
§  5. 
1. 
Dyrektorowi Biura podlegają bezpośrednio:
1)
Zastępca Dyrektora Biura;
2)
Główny Księgowy WUG;
3)
Zespół do spraw budżetowo-księgowych i socjalnych;
4)
stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.
2. 
Zastępcy Dyrektora Biura podlegają bezpośrednio:
1)
Zespół do spraw kadr i szkolenia;
2)
Zespół do spraw płacowych.
§  6. 
1. 
Osoba kierownictwa Biura jest odpowiedzialna za całokształt spraw podległego jej bezpośrednio zespołu.
2. 
Do obowiązków i uprawnień osoby kierownictwa Biura należą w szczególności:
1)
organizowanie pracy podległego jej bezpośrednio zespołu stosownie do wykonywanych zadań;
2)
nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległym jej bezpośrednio zespole;
3)
uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległy jej bezpośrednio zespół;
4)
nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez podległych jej bezpośrednio pracowników, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
5)
udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu;
6)
prowadzenie, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnym wydziałem i samodzielnymi stanowiskami w WUG oraz okręgowymi urzędami górniczymi;
7)
zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do podległych jej bezpośrednio pracowników, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Biura dla Dyrektora Biura.
§  7. 
1. 
Dyrektor Biura:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 7 ust. 6 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG":
a)
dokumenty wewnętrzne dotyczące Biura,
b)
dokumenty przygotowane w Biurze;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w Biurze,
b)
przekazanych do Biura w celu zaparafowania.
2. 
Zastępca Dyrektora Biura:
1)
podpisuje, w przypadkach określonych w § 7 ust. 6 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez podległych mu bezpośrednio pracowników;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych przez podległych mu bezpośrednio pracowników,
b)
przekazanych do Biura w celu zaparafowania, w zakresie spraw kadrowych, płacowych lub szkolenia.
3. 
Główny Księgowy WUG:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi na podstawie § 3 ust. 2 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 7 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 19) oraz przypadkami określonymi w § 7 ust. 6 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty zastrzeżone dla niego obowiązującymi przepisami;
2)
parafuje projekty dokumentów przygotowanych w Biurze, w zakresie spraw budżetowo-księgowych.
4. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez Głównego Księgowego WUG w czasie jednoczesnej nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Biura oraz Zastępcę Dyrektora Biura następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej Głównego Księgowego WUG.
5. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez osoby kierownictwa Biura, jak i przez Głównego Księgowego WUG, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  8. 
1. 
Dyrektor Biura może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Biurze do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Biura następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  9. 
Do kompetencji Zespołu do spraw budżetowo-księgowych i socjalnych należą zadania określone w § 25 ust. 1 pkt 1-8 i pkt 17 lit. a regulaminu organizacyjnego WUG, z wyjątkiem zadań zastrzeżonych obowiązującymi przepisami dla Głównego Księgowego WUG.
§  10. 
1. 
Do kompetencji Zespołu do spraw kadr i szkolenia należy wykonywanie zadań Biura w zakresie określonym w:
1)
§ 25 ust. 1 pkt 9-14 regulaminu organizacyjnego WUG;
2)
§ 25 ust. 1 pkt 16 regulaminu organizacyjnego WUG, w części niedotyczącej wynagrodzeń za pracę;
3)
§ 25 ust. 1 pkt 17 lit. b i c regulaminu organizacyjnego WUG.
2. 
Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Zespole do spraw kadr i szkolenia są uprawnieni do podpisywania:
1)
zaświadczeń o zatrudnieniu;
2)
legitymacji służbowych.
§  11. 
Do kompetencji Zespołu do spraw płacowych należą zadania określone w:
1)
§ 25 ust. 1 pkt 15 regulaminu organizacyjnego WUG;
2)
§ 25 ust. 1 pkt 16 regulaminu organizacyjnego WUG, w części dotyczącej wynagrodzeń za pracę.
§  12. 
Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Biura.
§  13. 
Stanowiska wchodzące w skład Biura są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Biura.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

§  1. 
Regulamin organizacyjny Biura Komunikacji Społecznej, zwanego dalej "Biurem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Biura.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Biura:
1)
Dyrektor Biura (symbol D);
2)
stanowiska do spraw merytorycznych.
§  3. 
Dyrektor Biura kieruje Biurem samodzielnie.
§  4. 
Dyrektorowi Biura podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Biurze, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 6 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG".
§  5. 
1. 
Dyrektor Biura:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane w Biurze;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w Biurze,
b)
przekazanych do Biura w celu zaparafowania.
2. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Biura następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  6. 
1. 
Dyrektor Biura może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Biurze do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Biura następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  7. 
Do kompetencji stanowisk do spraw merytorycznych należy wykonywanie zadań Biura, w szczególności określonych w § 26 ust. 1 oraz § 33 regulaminu organizacyjnego WUG.
§  8. 
Stanowiska wchodzące w skład Biura są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Biura.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

§  1. 
Regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego, zwanego dalej "Wydziałem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Wydziału.
§  2. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Wydziału:
1)
Naczelnik Wydziału (symbol N);
2)
Sekretariat Prezesa i Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego;
3)
Sekretariat Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;
4)
stanowiska do spraw merytorycznych;
5)
stanowiska do spraw kancelaryjnych i archiwalnych.
§  3. 
Naczelnikowi Wydziału podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Wydziale.
§  4. 
1. 
Naczelnik Wydziału:
1)
podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 7 ust. 6 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 8), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Wydziale;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w Wydziale,
b)
przekazanych do Wydziału w celu zaparafowania.
2. 
Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Naczelnika Wydziału w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków następuje z klauzulą "w zastępstwie Naczelnika", oznaczaną skrótem "wz. nacz.", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  5. 
1. 
Naczelnik Wydziału może upoważnić pracownika wykonującego obowiązki służbowe w Wydziale do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Naczelnika Wydziału następuje z klauzulą "z upoważnienia Naczelnika", oznaczaną skrótem "z up. nacz.", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  6. 
Do kompetencji Naczelnika Wydziału należą zadania Wydziału, nienależące do kompetencji pozostałych stanowisk w Wydziale, w szczególności zadanie określone w § 27 pkt 2 regulaminu organizacyjnego WUG.
§  7. 
Do kompetencji Sekretariatu Prezesa i Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego należą:
1)
zadania określone w § 27 pkt 1 lit. a oraz pkt 16 regulaminu organizacyjnego WUG;
2)
obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Wydziału.
§  8. 
Do kompetencji Sekretariatu Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego należą zadania określone w § 27 pkt 1 lit. b oraz pkt 12 regulaminu organizacyjnego WUG.
§  9. 
Do kompetencji stanowisk do spraw merytorycznych należą zadania określone w § 27 pkt 3-11 regulaminu organizacyjnego WUG.
§  10. 
Do kompetencji stanowisk do spraw kancelaryjnych i archiwalnych należą zadania określone w § 27 pkt 13-15 regulaminu organizacyjnego WUG.
§  11. 
Stanowiska wchodzące w skład Wydziału są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Wydziału.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO STANOWISKA DO SPRAW KONTROLI

§  1. 
Regulamin organizacyjny Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli, zwanego dalej "komórką kontroli", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz komórki kontroli.
§  2. 
Komórka kontroli jest komórką wieloosobową.
§  3. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną komórki kontroli:
1)
Główny Kontroler (symbol SGK);
2)
stanowiska do spraw kontroli, skarg, wniosków i petycji.
§  4. 
Główny Kontroler:
1)
podpisuje dokumenty związane z zakresem zadań komórki kontroli;
2)
parafuje projekty dokumentów:
a)
przygotowanych w komórce kontroli,
b)
przekazanych do komórki kontroli w celu zaparafowania.
§  5. 
1. 
Główny Kontroler może upoważnić pracowników wykonujących obowiązki służbowe w komórce kontroli do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Głównego Kontrolera następuje z klauzulą "z upoważnienia Głównego Kontrolera", oznaczaną skrótem "z up. SGK", z użyciem pieczątki imiennej upoważnionego pracownika.
§  6. 
1. 
W przypadku potrzeby dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Głównego Kontrolera w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego, w uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, może wyznaczyć innego pracownika wykonującego obowiązki służbowe w komórce kontroli do dokonywania w tym czasie określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Głównego Kontrolera.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Głównego Kontrolera następuje z klauzulą "w zastępstwie Głównego Kontrolera", oznaczaną skrótem "wz. SGK", z użyciem pieczątki imiennej wyznaczonego pracownika.
§  7. 
Do kompetencji Głównego Kontrolera należą:
1)
planowanie oraz koordynowanie kontroli okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej "OUG" oraz komórek organizacyjnych, Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego i samodzielnych stanowisk w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG", a także organizowanie oraz przeprowadzanie tych kontroli w zakresie zagadnień inspekcyjno-technicznych, w tym przez wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych;
2)
koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących zadań lub działalności organów nadzoru górniczego oraz pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych, a także rozpatrywanie tych skarg i wniosków w zakresie zagadnień inspekcyjno-technicznych, w tym przez wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych;
3)
koordynowanie rozpatrywania spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, a także rozpatrywanie tych spraw w zakresie zagadnień inspekcyjno-technicznych, w tym przez wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych;
4)
koordynowanie rozpatrywania petycji;
5)
dokonywanie analiz działalności inspekcyjno-technicznej organów nadzoru górniczego, w zakresie niezastrzeżonym dla Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w WUG;
6)
koordynowanie realizacji zadań komórki kontroli przez stanowiska do spraw kontroli, skarg, wniosków i petycji.
§  8. 
Do kompetencji stanowisk do spraw kontroli, skarg, wniosków i petycji należą:
1)
organizowanie oraz przeprowadzanie kontroli OUG oraz komórek organizacyjnych, Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego i samodzielnych stanowisk w WUG, w zakresie określonym w opisach stanowisk pracy;
2)
prowadzenie rejestru skarg i wniosków dotyczących zadań lub działalności organów nadzoru górniczego oraz pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych, a także sporządzanie rocznych sprawozdań z ich rozpatrywania;
3)
dokonywanie okresowo ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez OUG;
4)
prowadzenie ewidencji interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;
5)
wykonywanie, w zakresie określonym w przepisach o petycjach, czynności o charakterze ewidencyjnym oraz informacyjnym.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO STANOWISKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

§  1. 
Regulamin organizacyjny Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej "Stanowiskiem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Stanowiska.
§  2. 
Stanowisko jest komórką wieloosobową.
§  3. 
Ustala się następującą strukturę organizacyjną Stanowiska:
1)
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (symbol PIN);
2)
stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego (symbol KT).
§  4. 
Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy wykonywanie zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
§  5. 
Do zadań stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego należą:
1)
prowadzenie Kancelarii Tajnej Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG";
2)
podejmowanie działań służących wykonywaniu przez Prezesa WUG zadań w ramach obowiązku obrony Ojczyzny, określonych przez ministra sprawującego nadzór nad Prezesem WUG oraz sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach tego obowiązku, określonych w przepisach o obronie Ojczyzny;
3)
prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
4)
sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zadań określonych w przepisach o zarządzaniu kryzysowym;
5)
współdziałanie w zakresie spraw określonych w pkt 2-4 z właściwymi komórkami w innych urzędach oraz innymi organami i instytucjami.